Heli Laak­ko­nen / STT

Vii­kon­lo­pun sää­en­nus­te tuo huo­no­ja uu­ti­sia ke­vät­tä odot­ta­vil­le. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vän me­te­o­ro­lo­gin Tuuk­ka Ke­rä­sen mu­kaan myö­häi­sen per­jan­tai-il­ta­päi­vän ja il­lan ai­ka­na idäs­tä tu­lee lu­mi­sa­de­a­lue, joka siir­tyy sen jäl­keen län­nem­mäk­si. Lau­an­tai-il­taan men­nes­sä Poh­jois-Kar­ja­laan, Poh­jois-Sa­voon ja Kai­nuu­seen voi­daan saa­da pe­rä­ti kym­men­kun­ta sent­tiä lun­ta. Ete­lään lun­ta sa­taa muu­ta­mia sent­te­jä.

Li­säk­si kyl­mä koil­lis­tuu­li voi­mis­tuu, ja idäs­sä tuu­lee puus­kai­ses­ti.

– Ou­lun ete­lä­puo­li­seen Suo­meen tu­lee lu­mi­sa­tei­ta. Ete­lä­ran­nik­ko voi jää­dä il­man lun­ta, Ke­rä­nen ker­too STT:lle.

Eni­ten lun­ta sa­taa per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä. Ajo­ke­li on huo­noim­mil­laan lau­an­tai­aa­mu­na, mut­ta lu­mi­sa­teet heik­ke­ne­vät päi­vän mit­taan.

Ke­rä­sen mu­kaan olo­suh­teet ovat ke­sä­ren­kail­le var­sin hei­kot.

– Per­jan­tai­na voi vie­lä jo­ten­kin pääs­tä liik­ku­maan, mut­ta lau­an­tai­na ei ole ko­vin hyvä ajel­la ke­sä­ren­kail­la, Ke­rä­nen sa­noo.

Ta­ka­tal­vi voi ai­heut­taa pul­mia au­toi­li­joil­le, jot­ka ovat jo vaih­ta­neet ajok­kiin­sa ke­sä­ren­kaat.

OP-ryh­män Poh­jo­la Va­kuu­tuk­sen mu­kaan ajo­ke­lil­lä tai kesä- tai tal­vi­ren­kai­den käy­töl­lä ei ole mi­tään vai­ku­tus­ta kor­vauk­siin, jos on­net­to­muus on ta­pah­tu­nut tal­vi­ren­gas­kau­den ul­ko­puo­lel­la. Va­kuu­tu­syh­tiö Ifis­tä sitä vas­toin ker­ro­taan, et­tä sen va­kuu­tuk­sis­sa kor­vat­ta­vuus on kyt­ket­ty ni­me­no­maan ajo­ke­liin, osin myös al­la ole­viin ren­kai­siin. Ifin au­to­va­kuu­tuk­sis­sa ei ole oleel­lis­ta, mikä kuu­kau­si on tur­man ta­pah­tu­es­sa me­neil­lään.

Tal­vi­ren­kai­ta on Suo­mes­sa käy­tet­tä­vä lain mu­kaan mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun, mi­kä­li keli sitä edel­lyt­tää. Oli­si­ko vie­lä syy­tä vaih­taa ta­kai­sin al­le tal­vi­ren­kaat, jos on jo tul­lut lait­ta­neek­si me­no­pe­liin ke­sä­ren­kaat?

– Ke­sä­ren­kaat ei­vät ole huh­ti­kuus­sa sa­ko­tus­pe­rus­te liuk­kaal­la ke­lil­lä, mut­ta jos nii­den ta­kia ajat esi­mer­kik­si pe­rää­na­jon, sit­ten kyl­lä sak­koa tu­lee, ker­toi STT:lle tors­tai­na po­lii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Kal­lio Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta.

Läm­pö­ti­la on lau­an­tai­na ete­läs­sä ja Kes­ki-Suo­mes­sa vii­den mii­nu­sas­teen tie­noil­la. Ke­rä­sen mu­kaan on men­tä­vä his­to­ri­as­sa pit­käl­le taak­se­päin, kun päi­vä­läm­pö­ti­lat ovat vii­mek­si ol­leet huh­ti­kuus­sa sa­maa luok­kaa var­sin­kin ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa.

– Nämä ovat ajan­koh­taan näh­den to­del­la kyl­miä lu­ke­mia. Ti­lan­ne tois­tuu ker­ran kah­des­sa­kym­me­nes­sä tai jopa kol­mes­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa.

Sun­nun­tai­na sää on pou­tai­sem­pi ja lu­mi­sa­teet ovat pai­kal­li­sia kuu­ro­ja, Ke­rä­nen ker­too. Kyl­mää on edel­leen: läm­pö­ti­lat ovat nol­lan tun­tu­mas­sa, ete­läs­sä ja idäs­sä saat­taa ol­la muu­ta­ma plu­sas­te.

Myös en­si viik­ko näyt­tää en­nus­tei­den pe­rus­teel­la kyl­mäl­tä.

– Kyl­mä sää pi­tää pin­tan­sa pit­käl­le en­si viik­koon as­ti. Myös lu­mi­sa­tei­ta voi osua en­si vii­kol­le, Ke­rä­nen en­nus­taa.