Lau­an­tai­na 18. maa­lis­kuu­ta jär­jes­te­tään Luon­to­mars­si yh­teen­sä 19 eri paik­ka­kun­nal­la ym­pä­ri Suo­mea. Luon­to­mars­sin tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa miel­tä ja vaa­tia tu­le­val­ta hal­li­tuk­sel­ta luon­to­ka­don py­säyt­tä­mis­tä sekä il­mas­to­te­ko­ja.

Po­rin Luon­to­mars­si käyn­nis­tyy Raa­ti­huo­neen­puis­tos­ta kel­lo 16.30. Siel­tä mat­ka jat­kuu puis­to­jen ris­teyk­sen ja Ee­tu­nau­ki­on kaut­ta Kaup­pa­to­ril­le. Kaup­pa­to­ril­la on mah­dol­lis­ta pi­tää pu­heen­vuo­ro­ja open mic-tyy­liin.

Po­rin ta­pah­tu­man puu­ha­nai­nen on Juu­li Ojan­suu. Hän vink­kaa, et­tä hy­vil­lä is­ku­lau­seil­la va­rus­tet­tu­ja kylt­te­jä voi ot­taa Luon­to­mars­sil­le mu­kaan.

Ojan­suu us­koo, et­tä luon­to ja il­mas­to­a­si­at ovat ih­mis­ten mie­lis­sä tä­nä­kin ke­vää­nä.

– Tie­däm­me, kuin­ka tär­keä asia suo­ma­lai­nen luon­to on ih­mi­sil­le. Se kos­ket­taa kaik­kia taus­tas­ta riip­pu­mat­ta, Ojan­suu sa­noo.

Luon­to­mars­sia ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti jär­jes­tä­mäs­sä use­at eri jär­jes­töt, mm. Green­pe­a­ce, Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­to, Il­mas­toi­so­van­hem­mat, Ei pol­te­ta tu­le­vai­suut­ta ja Elo­ka­pi­na.