Joka kol­mas suo­ma­lai­nen suun­nit­te­lee lo­mai­le­van­sa ko­ti­maas­sa, ja jopa yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta ai­koo lo­mail­la pää­a­si­as­sa vain Suo­mes­sa, sel­vi­ää tuo­rees­ta ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta. Lei­ne­pe­rin ruuk­ki on nyt en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na ko­ti­maan­mat­kai­lun suu­rim­mas­sa yh­teis­kam­pan­jas­sa. Ruuk­ki tar­jo­aa tu­le­va­na ke­sä­nä mo­ni­puo­li­sia näyt­te­lyi­tä, viih­dyt­tä­viä ta­pah­tu­mia ja idyl­lis­tä ruuk­ki­tun­nel­maa.

100 syy­tä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­jan teet­tä­män ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan jopa 75 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ai­koo lo­mail­la tu­le­va­na ke­sä­nä ko­ti­maas­sa. Vas­taa­jis­ta jopa 68 pro­sent­tia ker­too mat­kai­le­van­sa pää­a­si­as­sa vain Suo­mes­sa. Joka nel­jäs suo­sii ko­ti­maas­sa lä­hi­mat­kai­lua. Kaik­kein in­nok­kaim­pia mat­kai­le­maan ko­ti­maas­sa ovat 25–44-vuo­ti­aat – heis­tä jopa yli 80 pro­sent­tia ker­too suun­taa­van­sa ko­ti­maan koh­tei­siin tänä ke­sä­nä.

Mat­kai­lu­ha­luk­kuus on tänä vuon­na kor­ke­am­pi kuin vii­me vuon­na 2023 (69 %) tai edes vuon­na 2019 (74 %), joka oli ko­ti­mai­sil­la yö­py­mis­mää­ril­lä mi­tat­tu­na yk­si ko­ti­maan­mat­kai­lun huip­pu­vuo­sis­ta. Lei­ne­pe­rin ruu­kil­la­kin vuo­sit­tai­set ta­pah­tu­mat ovat ke­rän­neet en­nä­tys­mää­rän kä­vi­jöi­tä.

Suo­men mat­kai­luor­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­dis­tys Suo­ma ry:n to­teut­ta­ma 100 syy­tä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­ja tuo ko­ti­maan koh­teet yh­teen 100syy­tä.fi-si­vus­tol­le. Jo kah­dek­san­nen ker­ran jär­jes­tet­tä­vä kam­pan­ja ko­ko­aa mat­kai­lu­hel­miä ym­pä­ri Suo­mea eli konk­reet­ti­sia mat­kai­lu­vink­ke­jä niin ruo­kaan, kau­pun­ki­koh­tei­siin, luon­toon, ak­ti­vi­teet­tei­hin kuin per­he­koh­tei­siin­kin liit­ty­en. Kam­pan­ja kes­tää tou­ko­kuus­ta syys­kuu­hun.

Ky­se­lyn mu­kaan tär­keim­mät syyt lo­mail­la tu­le­va­na ke­sä­nä Suo­mes­sa ovat help­pous (58 %), tur­val­li­suus (44 %), kiin­nos­ta­vim­mat koh­teet (35 %) ja edul­li­suus (31 %). Tur­val­li­suu­den mer­ki­tys ko­ros­tuu sel­väs­ti edel­lis­vuo­sia enem­män; esi­mer­kik­si vuon­na 2022 vain 17 pro­sent­tia ker­toi suo­si­van­sa ko­ti­maan­mat­kai­lua tur­val­li­suu­den ta­kia.

Eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mil­la 25–34-vuo­ti­ail­la mat­kai­li­joil­la nou­see esil­le se, et­tä ko­ti­maas­ta löy­ty­vät kaik­kein kiin­nos­ta­vim­mat koh­teet (41 %). Al­le 34-vuo­ti­aat myös pi­tä­vät ko­ti­maan­mat­kai­lua mui­ta ikä­ryh­miä edul­li­sem­pa­na.

Ky­se­lys­tä sel­vi­ää, et­tä suo­ma­lais­ten nä­ke­mys ko­ti­maan­mat­kai­lun hin­ta­ta­sos­ta on osit­tain ja­kau­tu­nut­ta: Joka kol­mas mat­kai­li­ja (31 %) sa­noo mat­kai­le­van­sa ko­ti­maas­sa sen edul­li­suu­den ta­kia. Toi­saal­ta puo­let (52 %) niis­tä vas­taa­jis­ta, jot­ka ei­vät aio mat­kail­la ko­ti­maas­sa ol­len­kaan, sa­no­vat syyk­si hin­to­jen nou­sun ja elin­kus­tan­nus­ten kal­lis­tu­mi­sen.