Ke­vät te­kee tu­lo­aan ja vauh­dil­la läm­pe­ne­vien ke­lien myö­tä ku­lu­van kau­den vii­mei­set luis­te­lu­päi­vät ovat nyt kä­sil­lä. Lii­san­to­rin te­ko­jään yl­lä­pi­to päät­tyy tu­le­va­na per­jan­tai­na 1. maa­lis­kuu­ta. Ur­hei­lu­kes­kuk­sen te­ko­jää­ra­dan vii­mei­nen ylei­sö­vuo­ro on sun­nun­tai­na 10. maa­lis­kuu­ta kel­lo 20–22.

– Nyt kan­nat­taa siis ot­taa kaik­ki ir­ti tä­män tal­ven vii­mei­sis­tä luis­te­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Lii­san­to­rin te­ko­jääl­le sekä ur­hei­lu­kes­kuk­sen te­ko­jää­ra­dal­le pää­see luis­te­le­maan vie­lä ko­nei­den sam­mut­ta­mi­sen jäl­keen­kin niin kau­an kuin jää­tä riit­tää, mut­ta sil­loin luis­te­lu ta­pah­tuu omal­la vas­tuul­la. Lii­san­to­rin ja te­ko­jää­ra­dan por­tit sul­je­taan sii­nä vai­hees­sa, kun jää ei ole enää tur­val­li­ses­ti luis­tel­ta­vis­sa. Lii­san­to­rin koh­dal­la tämä voi läm­pi­mis­tä sää­o­lo­suh­teis­ta joh­tu­en ta­pah­tua hy­vin pi­an­kin, ker­too hal­li­mes­ta­ri Jani Ran­ta­nen.

– Kau­pun­gin luon­non­jää­kent­tien hoi­to on lo­pe­tet­tu tä­män kau­den osal­ta leu­to­jen säi­den vuok­si. Po­rin met­sän hiih­to­kau­si jat­kuu edel­leen, ja myös Noor­mar­kun ja La­vi­an la­dut ovat vie­lä hiih­det­tä­väs­sä kun­nos­sa, jat­kaa lii­kun­ta­paik­ka­vas­taa­va Juha-Pek­ka Ve­nes­ki­vi.