Pau­lii­na Vil­pak­ka

Vuo­si 2022 jää­nee nais­ten va­paa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tus­toi­min­nan osal­ta his­to­ri­aan, sil­lä nais­ten maan­puo­lus­tus­liit­to sai hur­jan mää­rän uu­sia jä­se­niä. MPK:n eli maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen kurs­si­tar­jon­ta kak­sin­ker­tais­tet­tiin, mut­ta edel­leen kurs­sit ovat ää­ri­ään myö­ten täyn­nä.

Myös Sä­ky­län Huo­vin­rin­tees­sä huh­ti­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vän Nais­ten Val­mius­lii­ton NAS­TA Har­ju­lin­tu 2023-har­joi­tuk­sen odo­te­taan täyt­ty­vän lä­hes sa­man tien, kun il­moit­tau­tu­mi­nen au­ke­aa. Vii­kon­lo­pun mit­tai­seen 11 kurs­sia kä­sit­tä­vään har­joi­tuk­seen odo­te­taan rei­lua 300 osal­lis­tu­jaa.

Po­ri­lai­nen Er­ja Lind­holm on osal­lis­tu­nut maan­puo­lus­tus­nais­ten toi­min­taan jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Hän löy­si har­ras­tuk­sen pa­riin vas­ta myö­hem­mäl­lä iäl­lä, mut­ta se ei ole me­noa hai­tan­nut.

Maanpuolustusnaisten liiton Arjenturvallisuus -kurssilla opeteltiin alkusammutusta.

Maanpuolustusnaisten liiton Arjenturvallisuus -kurssilla opeteltiin alkusammutusta.

Kurs­seil­la ja kou­lu­tuk­sis­sa Lind­holm on muun mu­as­sa nuk­ku­nut tal­viy­ön tel­tas­sa, op­pi­nut suun­nis­ta­maan kom­pas­sin avul­la ja sy­tyt­tä­mään nuo­ti­on mo­nen­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Lind­holm on osal­lis­tu­nut myös MPK:n jär­jes­tä­mään ase- ja am­pu­ma­kou­lu­tuk­seen, ja ko­keil­lut am­pu­mis­ta hau­li­kol­la, ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä sekä pis­too­lil­la.

Lin­holm ha­lu­aa muis­tut­taa, et­tei maan­puo­lus­tus­nais­ten kurs­seil­la har­joi­tel­la vain so­ta­ti­lan­net­ta var­ten, vaan mo­nia eri­lai­sia häi­ri­ö­ti­lan­tei­ta var­ten. Nii­tä ovat esi­mer­kik­si säh­kö­kat­ko, ky­ber­hyök­käys, tul­va, ja il­mas­ton­muu­tos.

Ar­jen tur­val­li­suus­tai­to­jen opet­te­le­mi­ses­sa Lind­hol­mia on yl­lät­tä­nyt, kuin­ka pal­jon mie­len­rau­haa se on tuo­nut mu­ka­naan.

– Pel­ko tu­lee tie­tä­mät­tö­myy­des­tä. Mitä enem­män tie­toa, sitä vä­hem­män pel­koa, hän sa­noo.

Kursseilla opetellaan muun muassa hätäensiaputaitoja. KUVA: JORMA SANEVUORI

Kursseilla opetellaan muun muassa hätäensiaputaitoja. KUVA: JORMA SANEVUORI

Vaik­ka Suo­meen ei täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu uh­kaa, nyt jos kos­kaan on Lind­hol­min mie­les­tä kui­ten­kin oi­kea ai­ka va­rau­tua. Pa­ras­ta, mitä ase­pal­ve­lus­ta käy­mä­tön nai­nen voi maan­puo­lus­tuk­sen eteen teh­dä, on ar­jen tur­val­li­suus­tai­to­jen opet­te­le­mi­nen. So­ta­ti­lan­tees­sa oli­si yh­teis­kun­nan­kin kan­nal­ta hyö­dyl­lis­tä, et­tä nai­set osai­si­vat pi­tää huol­ta it­ses­tään ja lä­hi­pii­ris­tään.

Kurs­sit va­rus­ta­vat osal­lis­tu­jia myös ha­vait­se­maan mah­dol­li­set uhat ajois­sa, jol­loin asi­oi­hin vie­lä voi­daan vai­kut­taa.

– Va­rau­dum­me, et­tei mei­dän kos­kaan tar­vit­si­si näi­tä tai­to­ja käyt­tää, Lind­holm muo­toi­lee.

Lumikenkäkävelykin on tullut maanpuolustusnaisten kursseilla tutuksi.

Lumikenkäkävelykin on tullut maanpuolustusnaisten kursseilla tutuksi.

En­tä löy­tyy­kö nai­sil­ta maan­puo­lus­tus­tah­toa?

– Voi­sin kään­tää sen toi­sin päin, et­tä mik­si ei löy­tyi­si? Nai­set ovat yh­tä maan­puo­lus­tus­tah­toi­sia kuin mie­het­kin. Ja his­to­ri­a­kin sen ker­too, et­tä suo­ma­lai­nen nai­nen on sit­keä ja tart­tuu asi­aan, Lind­holm sa­noo.

Nais­ten maan­puo­lus­tus­toi­min­nal­la on Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa pit­kät pe­rin­teet. Nais­ten maan­puo­lus­tus­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­ri täyt­tää tänä vuon­na 70 vuot­ta.