Po­ri­lai­nen Mari Kau­nis­to­la, ko­koo­muk­sen en­sim­mäi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Sa­ta­kun­nas­ta, ha­lu­aa tuo­da esil­le ko­ti­kau­pun­kin­sa osaa­mis­ta Lin­nan juh­lis­sa.

Klas­si­sen silk­ki­pu­vun on suun­ni­tel­lut po­ri­lais­läh­töi­nen muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, joka tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti unii­keis­ta il­ta­pu­vuis­taan.

– Yh­teis­työ Tee­mun kans­sa on ol­lut su­ju­vaa ja sau­ma­ton­ta. Hän näyt­ti en­si­ta­paa­mi­sen jäl­keen muu­ta­man eri­lai­sen luon­nok­sen, mut­ta va­lit­sin heti en­sim­mäi­sen eh­do­tuk­sen ja juu­ri sa­man, joka oli myös Tee­mun suo­sik­ki.

– Pu­kua on tar­koi­tus käyt­tää mo­ni­puo­li­ses­ti jat­kos­sa­kin eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. On kui­ten­kin upe­aa saa­da uniik­ki puku näi­hin it­sel­le­ni en­sim­mäi­siin Lin­nan juh­liin, Kau­nis­to­la to­te­aa.

Pu­vun tyy­liin so­pi­van ran­ne­ko­run on teh­nyt kä­si­työ­nä ko­ru­suun­nit­te­li­ja Lot­ta Ku­pa­ri­nen.

– On hie­noa, et­tä näin juh­la­va­na ja ar­vok­kaa­na päi­vä­nä on mah­dol­li­suus ko­ros­taa suo­ma­lais­ta suun­nit­te­lua ja työ­tä, Kau­nis­to­la ker­too tun­nel­mis­taan it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.