Tui­ja Saa­ri­nen

Me­ri­voi­mien mo­ni­toi­mi­kor­vet­ti­ti­laus­ta var­ten ra­ken­ne­tun hal­lin vih­ki­äi­siä vie­tet­tiin Rau­man te­la­kal­la vii­me vii­kol­la. Jou­lu­kuus­sa käyt­töön ote­tus­sa tuo­tan­to-osas­sa val­mis­tet­tiin vie­lä Tas­ma­ni­aan Aust­ra­li­aan ti­la­tun TT-Li­nen mat­kus­ta­ja-au­to­lau­tan te­räs­loh­ko­ja, jo­ten me­di­an pää­sy upou­u­teen hal­liin oli mah­dol­lis­ta. Kun hal­li lop­pu­vuo­des­ta luo­vu­te­taan Lai­vue-hank­keen käyt­töön, sul­keu­tu­vat ovet ute­li­ail­ta kat­seil­ta.

Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Mika Heiskanen luonnehti käsillä olevaa hanketta moderniksi ja teknisesti erittäin haastavaksi.

Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Mika Heiskanen luonnehti käsillä olevaa hanketta moderniksi ja teknisesti erittäin haastavaksi.

Tuija Saarinen

Rau­ma Ma­ri­ne Const­ruc­ti­ons (RMC) ra­ken­taa nel­jä mo­ni­toi­mi­kor­vet­tia Me­ri­voi­mil­le. Mo­ni­toi­mi­hal­li mah­dol­lis­taa näi­den mo­der­nien ja tek­ni­ses­ti erit­täin haas­ta­vien so­ta­lai­vo­jen ra­ken­ta­mi­sen ajan­mu­kai­sis­sa ti­lois­sa. Aluk­set ra­ken­ne­taan tur­val­li­suus­syis­tä si­sä­ti­lois­sa, vi­ra­no­mai­sa­lus­ten ra­ken­ta­mi­seen op­ti­moi­dus­sa mo­ni­toi­mi­hal­lis­sa.

Mo­ni­toi­mi­hal­li on 186 met­riä pit­kä, 44 met­riä le­veä ja 32 met­riä kor­kea. Sen ko­ko­nais­ti­la­vuus on yli 226 000 kuu­ti­o­ta, ja se on yk­si Rau­man suu­rim­mis­ta te­ol­li­suus­ra­ken­nuk­sis­ta. Kau­pal­li­sia mat­kus­ta­ja-au­to­laut­to­ja ei ole mah­dol­lis­ta ra­ken­taa ko­ko­naan hal­lis­sa, mut­ta se on op­ti­maa­li­nen eri­lais­ten vi­ra­no­mai­sa­lus­ten, ku­ten jään­mur­ta­jien ra­ken­ta­mi­seen. In­ves­toin­nin voi­daan­kin näh­dä kan­ta­van pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

Hal­lin ko­ko­nais­kus­tan­nus on noin 26 mil­joo­naa eu­roa. Ra­ken­nus­työt käyn­nis­tyi­vät mar­ras­kuus­sa 2021. Pää­u­ra­koit­si­ja on SRV.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela kiitteli puheessaan kaupungin sitoutumista Rauman meriteollisuuspuiston toimintaedellytysten kehittämiseen.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela kiitteli puheessaan kaupungin sitoutumista Rauman meriteollisuuspuiston toimintaedellytysten kehittämiseen.

Rau­man kau­pun­gil­la on ol­lut vah­va pa­nos­tus ra­ken­nus­hank­kee­seen, sil­lä hal­lin ra­ken­nut­ti Rau­man kau­pun­gin ja RMC:n yh­des­sä omis­ta­ma kiin­teis­töyh­tiö.

– Rau­man kau­pun­ki on osoit­ta­nut omal­la vah­val­la pa­nos­tuk­sel­laan si­tou­tu­mi­sen­sa Rau­ma Se­a­si­de In­dust­ry Par­kin toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten ke­hit­tä­mi­seen, to­te­si kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la pu­hees­saan.

Hän lis­ta­si ele­ment­te­jä, jois­ta muo­dos­tuu Suo­men yli­ver­tai­nen kil­pai­lu­ky­ky lai­van­ra­ken­nu­sa­lal­la.

– Ny­ky­ai­kai­suus ja te­hok­kuus, eri­no­mai­nen ver­kos­to ja sen ym­mär­tä­mi­nen, in­no­vaa­ti­o­ky­ky sekä vas­tuul­li­suus, luot­ta­mus ja luo­tet­ta­vuus, jo­hon kuu­luu muun mu­as­sa se, et­tä ker­ro­taan no­pe­as­ti mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta yh­teis­työ­kump­pa­neil­le.

Monitoimihallin vihkiäisissä nauhaa leikkasivat Rauman kaupungin, RMC:n ja halliyhtiön edustajat. Leikkaamisvuorossa Tuomas Kaitila (vas.).

Monitoimihallin vihkiäisissä nauhaa leikkasivat Rauman kaupungin, RMC:n ja halliyhtiön edustajat. Leikkaamisvuorossa Tuomas Kaitila (vas.).

Tuija Saarinen

Lai­vue 2020 -hank­keen alus­ten työl­lis­tä­vä vai­ku­tus on 3 600 hen­ki­lö­työ­vuo­den ver­ran. Täl­lä het­kel­lä kor­vet­tien pe­rus­suun­nit­te­lu on lä­hes val­mis ja val­mis­tus­suun­nit­te­lu on käyn­nis­ty­nyt kone- ja run­ko­suun­nit­te­lus­ta. Alus­ten kaik­ki pää­lait­teet on han­kit­tu.

Hal­lin li­säk­si RMC on teh­nyt mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja Lai­vue 2020 -han­ket­ta var­ten esi­mer­kik­si te­räs­tuo­tan­toon. Suun­nit­teil­la on myös uu­si ve­sil­le­las­ku­lai­tu­ri-in­ves­toin­ti liit­ty­en Lai­vue-hank­keen tar­pei­siin.

Merivoimien monitoimikorvetit rakennetaan turvallisuussyistä sisätiloissa. Uudessa hallissa on jo valmistettu lohkoja TT-Linen matkustaja-autolauttaan.

Merivoimien monitoimikorvetit rakennetaan turvallisuussyistä sisätiloissa. Uudessa hallissa on jo valmistettu lohkoja TT-Linen matkustaja-autolauttaan.

Tuija Saarinen

RMC:n ti­laus­kir­ja on täl­lä het­kel­lä 1,2 mil­jar­dia ja se ulot­tuu vuo­teen 2028 as­ti. Ti­laus­kir­jas­sa on nel­jän mo­ni­toi­mi­kor­ve­tin li­säk­si si­sa­ra­luk­set TT-Li­nel­le. Tä­män ti­laus­kan­nan on­nis­tu­neen to­teut­ta­mi­sen ta­kaa­mi­sek­si yh­ti­ös­sä on aloi­tet­tu stra­te­gi­nen muu­to­soh­jel­ma kan­nat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si ja ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­sek­si.

RMC:n tilauskirja on 1,2 miljardia ja se ulottuu vuoteen 2028 asti.

RMC:n tilauskirja on 1,2 miljardia ja se ulottuu vuoteen 2028 asti.

Tuija Saarinen