Ari An­te­roi­nen

25.11. oli Haa­ve LKV:n Lin­da Lei­nol­le ja Sari Im­mo­sel­le iki­muis­toi­nen päi­vä. Rau­ma­lai­set puh­dis­ti­vat pöy­dän SKVL:n Gaa­las­sa, kun Lei­no va­lit­tiin Vuo­den Vä­lit­tä­jäk­si ja Im­mo­nen Vuo­den Tu­lok­kaak­si.

– Poik­keuk­sel­li­nen ja hie­no tun­nus­tus. Vuo­den Vä­lit­tä­jä -pal­kin­non voi saa­da vain ker­ran. Pal­kin­to on ja­et­tu en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1987. Täs­sä on pit­kään teh­ty laa­du­kas­ta työ­tä ja kou­lut­tau­dut­tu, jo­ten hie­noa saa­da tun­nus­tus­ta, Lei­no to­te­aa.

Im­mo­nen las­kee ol­leen­sa kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la vuo­den ja yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Vauh­ti on ol­lut hur­jaa.

– On ol­lut hyvä start­ti. Olen saa­nut asi­ak­kuuk­sia ja teh­nyt kaup­paa. Al­le vuo­des­sa suo­ri­tin LKV-pä­te­vyy­den. Olen myös laa­tu­auk­to­ri­soi­tu kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä. Jo kol­men par­haan jouk­koon pää­sy Vuo­den Tu­lok­kaa­na, oli suu­ri kun­nia. Olen voi­tos­ta otet­tu, Im­mo­nen iloit­see.

Haa­ve LKV:lla on yk­si­tyi­nen ja pai­kal­li­nen kiin­teis­tön­vä­li­tys­lii­ke, jol­la on toi­mi­pis­teet Rau­mal­la Nor­ta­mon­ka­dul­la sekä Po­ris­sa Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­las­sa.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Lei­no on ol­lut alal­la vuo­des­ta 2011 al­ka­en. Hän te­kee myös ak­tii­vi­ses­ti kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän työ­tä Rau­man toi­mi­pis­teel­lä.

– Aloi­tin ura­ni myyn­ti­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä. Sil­loi­set työ­nan­ta­jat oli­vat pian sitä miel­tä, et­tä nyt esit­te­ly­kyl­tit kou­raan ja mat­kaan. Ai­ka pian oli am­mat­ti­tut­kin­to teh­ty ja LKV-pä­te­vyys sii­nä sa­mas­sa, Lei­no vas­taa.

2020 Lei­no suo­rit­ti YKV-tut­kin­non ja aloit­ti Rau­mal­la toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. 2021 tuli Po­rin toi­mi­pis­te.

Im­mo­nen työs­ken­te­li en­nen va­kuu­tu­sa­lal­la.

– Tuli olo, et­tä vie­lä ha­lu­ai­si teh­dä jo­tain muu­ta. Töis­sä oli kaik­ki hy­vin, jo­ten seu­raa­van pai­kan piti ol­la tosi hyvä. Näin il­moi­tuk­sen, et­tä ha­e­taan myyn­ti­neu­vot­te­li­jaa/kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää. Tie­sin heti, et­tä se on täs­sä, Im­mo­nen ker­too.

– Olen ai­na ty­kän­nyt ol­la ih­mis­ten kans­sa. Lai­toin ha­ke­muk­sen ja tu­lin va­li­tuk­si. Sii­tä läh­tien olen tien­nyt, et­tä tämä on mi­nun jut­tu!

Mitä ta­voit­tei­ta Haa­veen nai­sil­la nä­kyy tu­le­vai­suu­des­sa?

– Fo­kuk­se­ni on nyt lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­ses­sä. Sit­ten voi­tai­siin saa­da se Vuo­den Yri­tys -tit­te­li jos­kus, Lei­no miet­ti.

– Nau­tin edel­leen vä­lit­tä­jän työs­tä. Se on pää­a­sia.

Im­mo­nen muis­tut­taa ole­van­sa uran­sa alus­sa.

– On pal­jon opit­ta­vaa. On ai­ka lyö­dä it­sen­sä läpi ja teh­dä it­se­ään tu­tuk­si. Han­ki­taan kou­lu­tus­ta li­sää. Ta­voit­tee­na on YKV. Ta­voi­te on ol­la myös jos­kus SKVL:n Vuo­den Vä­lit­tä­jä, nau­laa Im­mo­nen.

Min­kä­lai­sia asun­to­ja sa­ta­kun­ta­lai­set ha­lu­a­vat?

– Edel­leen oma­ko­ti­ta­lot ovat ky­sy­tyim­piä. Pan­de­mi­an al­ka­es­sa ha­lut­tiin li­sä­ti­laa ja omaa rau­haa. Ku­lu­jen nous­tua ha­lu­taan­kin vä­hem­män ne­li­öi­tä ja ly­hy­em­piä kul­ku­yh­teyk­siä, kun polt­to­ai­neen hin­ta on nous­sut, Lei­no sa­noo.

Kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen.

– Kak­si vuot­ta on ly­hyt ai­ka, mut­ta muu­tos on ol­lut no­pea, jat­kaa Lei­no.

Im­mo­nen li­sää, et­tä läm­mi­tys­muo­to on tosi rat­kai­se­vas­sa osas­sa mui­den ku­lu­jen li­säk­si.

– Ti­lan­ne ei ole toki huo­no. Asu­mi­nen on ih­mis­ten pe­rus­tar­ve, Lei­no huo­maut­taa.

Ovat­ko myy­jien hin­ta­toi­veet re­a­lis­tia?

– Kun ker­too re­a­lis­ti­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, he ym­mär­tä­vät, Im­mo­nen vas­taa.

– Pi­tää teh­dä hyvä poh­ja­työ, mi­hin hin­ta pe­rus­tuu. Tun­teis­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti mak­se­ta.

Täl­lai­sis­sa asi­ois­sa ko­ros­tuu vä­lit­tä­jän am­mat­ti­tai­to.

– Pi­tää ol­la sel­vil­lä, mitä ta­pah­tuu asun­to­mark­ki­noi­den li­säk­si esi­mer­kik­si pörs­sis­sä. Täy­tyy pe­rus­tel­la, mik­si hin­ta on tä­nään tämä, kun se oli vuo­si sit­ten eri, Lei­no avaa.

Löy­tyy­kö Po­ris­ta ja Rau­mal­ta suo­sik­ki­a­lu­ei­ta, jon­ne ha­lu­taan muut­taa?

– Rau­man poh­jois­puo­li on edel­leen sel­lai­nen, mut­ta myös mui­den alu­ei­den kiin­nos­ta­vuus on nous­sut. Po­ris­sa Län­si-Po­rin alue on var­mas­ti suo­si­tuin, Lei­no sa­noo.

– Esi­mer­kik­si Uo­ti­lan pro­fii­li on nous­sut no­pe­as­ti. Sin­ne on tu­los­sa uu­si kou­lu ja on­han se ihan lä­hel­lä, li­sää Im­mo­nen.

Löy­tyy­kö tar­peek­si myy­tä­vää tai jopa lii­kaa?

– Tar­koi­tus ei ole ke­rä­tä ää­re­tön­tä koh­de­mää­rää, vaan saa­da hyvä kier­to. Vä­lit­tä­jäl­le koh­tei­den han­kin­ta on tär­keä osa työ­tä myyn­nin li­säk­si. Nyt on mie­les­tä­ni hyvä vaih­tu­vuus, Lei­no ker­too.

– Oi­kein hin­noi­tel­lun koh­teen myyn­ti­ai­ka on ly­hy­em­pi, nä­kee Im­mo­nen.