Näin Pori Har­ras­taa on maa­kun­nal­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä kai­ken ikäis­ten har­ras­tus­ta­pah­tu­ma. Mo­ni­puo­li­set va­paa-ajan har­ras­tuk­set ja pal­ve­lut ovat esil­lä kai­ken ikäi­sil­le 6.–7. syys­kuu­ta Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa.

Vii­me­vuo­ti­sen uu­dis­tuk­sen myö­tä Näin Pori Har­ras­taa kut­suu jäl­leen mu­kaan kaik­kia po­ri­lai­sia ja lä­hi­seu­tu­jen har­ras­ta­ja­ta­ho­ja ja kai­ken ikäi­siä har­ras­ta­jia. Tut­tuun ta­paan nuor­ten har­ras­tuk­set ja pal­ve­lut ovat yhä vah­vas­ti ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na.

– Tois­ta vas­taa­van­lais­ta ta­pah­tu­maa ei ihan lä­hel­tä löy­dy. Kä­vi­jät pää­se­vät ko­kei­le­maan har­ras­tuk­sia käy­tän­nös­sä, kun yh­dis­tyk­set, yri­tyk­set ja yh­tei­söt ovat pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä toi­min­taan­sa la­ji­ko­kei­lu­jen kaut­ta, ker­too Näin Pori Har­ras­taa -ta­pah­tu­man koor­di­naat­to­ri Riik­ka Ka­ta­ja.

Per­jan­tai­na 6. syys­kuu­ta ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vat 7.-luok­ka­lai­set osa­na kou­lu­päi­vään­sä. Hei­dän li­säk­seen ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vat per­jan­tai­na toi­sen as­teen ja kor­ke­a­kou­lu­jen opis­ke­li­jat. Va­paa-ajan mer­ki­tys on tär­keä osa ko­tou­tu­mis­ta, jo­ten per­jan­tai­na mu­kaan kut­su­taan erik­seen myös kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­sa ole­via maa­han­muut­ta­jia.

Lau­an­tai­na 7. syys­kuu­ta kel­lo 14–18 Kar­hu­hal­li avau­tuu avoi­mek­si har­ras­tus­päi­väk­si kai­kil­le po­ri­lai­sil­le ja lä­hi­seu­dun asuk­kail­le. Tänä vuon­na va­paa-ajan har­ras­tuk­sia ja pal­ve­lui­ta on kat­ta­vas­ti esil­lä niin lap­sil­le ja nuo­ril­le kuin ai­kui­sil­le ja ikäih­mi­sil­le­kin.

Ta­pah­tu­mas­sa voi myös voit­taa har­ras­tu­sai­hei­sia pal­kin­to­ja.

– Kier­tä­mäl­lä toi­min­ta­pis­tei­tä voi ke­rä­tä lei­ma­pas­sin täy­teen ja sen pa­laut­ta­mal­la osal­lis­tuu yl­lä­tys­pal­kin­to­jen ar­von­taan. Tule mu­kaan voit­ta­maan pal­kin­to­ja ja löy­tä­mään juu­ri si­nul­le so­pi­va har­ras­tus, kut­suu Ka­ta­ja.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Po­rin kau­pun­gin si­vis­tys­toi­mi yh­des­sä pai­kal­lis­ten har­ras­tus­toi­mi­joi­den ja yri­tys­ten kans­sa. Vii­me vuo­den ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na oli 80 har­ras­tus­toi­mi­jaa. Ta­pah­tu­man ide­a­na on tuo­da har­ras­tuk­set ja har­ras­ta­jat sa­man ka­ton al­le. Näin tu­e­taan kaik­kien po­ri­lais­ten va­paa-ajan­toi­min­taa sekä pai­kal­li­sia pal­ve­lun­tuot­ta­jia. Har­ras­tus­toi­mi­joi­ta pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan ta­pah­tu­maan 16. ke­sä­kuu­ta men­nes­sä. Li­sä­tie­dot ja il­moit­tau­tu­mi­soh­jeet löy­dät osoit­tees­ta www.pori.fi/nph.