Maa­rit Kaut­to

Fan­ni Tuo­hi­nie­mi, Ee­vi Jul­ku­nen, Lee­vi Vir­ta ja Toi­vo Mä­en­pää esit­te­le­vät yl­pei­nä omia Sam­po­jaan. Ka­le­va­lan päi­vää vie­tet­tiin 28. hel­mi­kuu­ta ja lap­set tu­tus­tui­vat sitä en­nen kan­sal­li­see­pok­sem­me ta­ri­noi­hin Mau­ri Kun­nak­sen Koi­rien Ka­le­va­lan in­noit­ta­mi­na, ko­kei­li­vat kan­te­leen soit­toa ja ra­ken­si­vat Sam­po-ih­me­ko­neet.

– Mi­nun Sam­po­ni tuot­taa rak­kaut­ta, ra­haa ja ruo­kaa, kos­ka ne ovat tär­kei­tä asi­oi­ta elä­mäs­sä, Fan­ni ker­toi.

– Mi­nun Sam­mos­sa­ni on tyk­ki, jos­ta tu­lee rak­kaut­ta, ih­mei­tä ja ys­tä­vyyt­tä, jat­koi Ee­vi.

– Ja mi­nun ih­me­ko­nee­ni an­taa le­go­ja, haus­kuut­ta ja ys­tä­vyyt­tä. Tuos­ta si­ni­ses­tä nap­pu­las­ta pai­ne­taan, Lee­vi vir­nis­te­li.

– Mi­nun Sam­po­ni syl­kee ulos le­go­ja, haus­kuut­ta ja nau­rua, Toi­vo Mä­en­pää nau­res­ke­li.

Lap­set oli­vat Ka­le­va­lan ta­ri­nois­ta in­nois­saan, sil­lä ne sai­vat mie­li­ku­vi­tuk­sen liik­keel­le. Sam­mon li­säk­si mie­leen jäi­vät ai­na­kin Väi­nä­möi­nen, Poh­jo­lan kau­niit nei­dot ja se, et­tä Poh­jan ak­ka muut­tui kot­kak­si.

Haus­ka sat­tu­ma on se, et­tä Nak­ki­lan ke­sä­te­at­te­rin en­si ke­sän näy­tel­mä­nä on Koi­rien Ka­le­va­la.

– Ja minä olen me­nos­sa mu­kaan näy­tel­mään avus­ta­jak­si. Tie­dän jo nyt, mis­tä näy­tel­mä ker­too, Fan­ni rie­muit­si.

Esi­o­pet­ta­ja An­na-Mari Ero­nen to­te­si, et­tä es­ka­ria käy­dään kult­tuu­ri­pai­not­tei­ses­ti, kui­ten­kin niin, et­tä kaik­ki ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­set ta­voit­teet to­teu­tu­vat.

– Lau­lun ja lei­kin avul­la olem­me tu­tus­tu­neet kan­san­pe­rin­tee­seen ja suo­ma­lai­suu­teen liit­ty­viin asi­oi­hin. Olem­me op­pi­neet, mitä on saa­me­lai­suus ja kat­so­neet Yo­u­Tu­bes­ta, mi­ten sa­no­taan esi­mer­kik­si päi­vää saa­mek­si.

– Meil­lä oli Ru­ne­ber­gin kah­vi­la ja tu­tus­tuim­me Ru­ne­ber­gin elä­mään Koi­ra­mä­en Mart­ta ja Ruu­ne­pe­ri -kir­jan kaut­ta.

– It­se­näi­syys­päi­vä­nä meil­lä oli juh­lal­li­nen li­pun­nos­to. Olem­me myös teh­neet jou­lu­kort­te­ja so­ta­ve­te­raa­neil­le ja pu­hu­neet Tal­vi­so­das­ta ja sii­tä, et­tä Suo­mi on jos­kus ol­lut kah­den­kin eri val­ti­on alai­suu­des­sa.

An­na-Mari Ero­nen ker­too, et­tä es­ka­ris­sa on niin ikään tu­tust­tu Alek­sis Ki­veen ja Seit­se­mään vel­jek­seen.

– Ne seit­se­män vel­jes­tä asui­vat met­säs­sä, kos­ka ne ei­vät ha­lun­neet men­nä kou­luun. Mut­ta kyl­lä ne lop­pu­jen lo­puk­si op­pi­vat lu­ke­maan, lap­set muis­te­li­vat.

– Olem­me pyr­ki­neet sii­hen, et­tä li­pu­tus­päi­vät ei­vät me­ni­si ohi ta­val­li­si­na päi­vi­nä, vaan sy­ven­nym­me nii­den sa­no­maan. Meil­lä on myös ol­lut pe­rin­ne­leik­ke­jä ja olem­me har­joi­tel­leet tan­hu­ja­kin. Omien juu­rien ja ta­po­jen tun­te­mi­nen on iden­ti­tee­tin kan­nal­ta tär­ke­ää, An­na-Mari Ero­nen to­te­si ja jat­koi:

– Täl­lä ta­val­la lu­ku­vuo­des­ta tu­lee mie­len­kiin­toi­nen ja lap­sia sel­väs­ti kiin­nos­ta­vat omaan kult­tuu­riim­me liit­ty­vät asi­at. Kai­ken muun ohel­la opim­me myös te­at­te­ria ja il­mai­sua.

– Joo, tääl­lä es­ka­ris­sa on kyl­lä ol­lut haus­kaa, Fan­ni, Ee­vi, Lee­vi ja Toi­vo va­kuut­ta­vat.