Po­rin kä­ve­ly­ka­dul­le tu­lee vi­pi­nää tou­ko­kuun 23. päi­vä kel­lo 16–19, kun Oh­jaa­mo Pori ja Po­ri­kort­te­lit jär­jes­tä­vät kirp­pis- ja kier­rä­tys­ta­pah­tu­man yh­teis­työs­sä Eloa Se­cond­han­din sekä Ke­rää­mön kans­sa. Ke­väi­ses­sä ta­pah­tu­mas­sa tar­peet­to­mat ta­va­rat pää­se­vät kier­toon uu­siin ko­tei­hin. Myyn­ti­paik­ko­ja voi­vat va­ra­ta al­le 30-vuo­ti­aat.

Ke­väi­nen kirp­pis on jat­koa vii­me mar­ras­kuus­sa jär­jes­te­tyl­le ta­pah­tu­mal­le.

– Mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty kirp­pis saa­vut­ti niin suu­ren suo­si­on, et­tä nuo­ret toi­voi­vat uut­ta jo ke­vääl­le. Toi­vei­den poh­jal­ta läh­dim­me suun­nit­te­le­maan isom­paa ta­pah­tu­maa yh­des­sä Po­ri­kort­te­lei­den kans­sa, ker­too mark­ki­noin­ti­as­sis­tent­ti Kris­ta Lai­ne Oh­jaa­mol­ta.

Kirp­pis- ja kier­rä­tys­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Po­rin kä­ve­ly­ka­dul­la So­kok­sen ja Oh­jaa­mo Po­rin vä­li­ses­sä ka­tu­ti­las­sa. Ta­pah­tu­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den myy­dä omia käyt­tä­mät­tö­miä ta­va­roi­ta ja sa­mal­la teh­dä eko­te­ko­ja kier­rät­tä­mäl­lä.

Myyn­ti­pai­kan va­raa­mi­nen on mak­su­ton­ta. Va­raus­kaa­va­ke on nyt avat­tu, jo­ten oma paik­ka kan­nat­taa va­ra­ta jo nyt

tääl­tä. Myyn­ti­paik­ko­jen va­raa­mi­nen päät­tyy 9. tou­ko­kuu­ta.

– Ta­pah­tu­ma on suun­nat­tu kai­ken ikäi­sil­le, jo­ten os­tok­sil­le ja ohei­soh­jel­mas­ta naut­ti­maan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki. Tule te­ke­mään löy­tö­jä ja an­ta­maan tar­peet­to­mil­le ta­va­roil­le uu­si elä­mä, Lai­ne toi­vot­taa.

Myyn­nis­sä on myös mak­ka­raa Mu­san Sa­la­ma P15 -jouk­ku­een toi­mes­ta sekä Po­rin kau­pun­gin Nuor­ten työ­pa­jan Kä­den­tai­to­jen pa­jan kier­rä­tys­ta­va­rois­ta teh­ty­jä esi­nei­tä. Pai­kal­la kel­lo 11–16 ole­va Ke­rää­mön bi­o­jä­te­a­pu­rit -kier­tue neu­voo bi­o­jät­teen ke­räyk­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä ja as­ti­a­vaih­to­eh­to­jen pun­ta­roin­nis­sa.