STT

Oma­ve­ro-pal­ve­lu pois­tuu tä­nään käy­tös­tä koko vii­kon­lo­pun ajak­si jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuok­si, ker­too Ve­ro­hal­lin­to. Käyt­tö­kat­ko al­kaa tä­nään kel­lo 16.30 ja päät­tyy sun­nun­tai­na kel­lo 18.

Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen ai­ka­na pal­ve­lus­sa ei voi hoi­taa mi­tään ve­ro­a­si­oi­ta.

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan Oma­ve­roon ei ole tu­los­sa suu­ria muu­tok­sia esi­mer­kik­si toi­min­nal­li­suuk­siin vaan usei­ta pie­nem­piä muu­tok­sia, jot­ka on koh­den­net­tu eri­lai­sil­le asi­a­kas­ryh­mil­le.

Ve­ro­hal­lin­non joh­ta­ja Simo Sildén muis­tut­ti Ve­ro­hal­lin­non tie­dot­tees­sa tors­tai­na, et­tä käyt­tö­kat­kon ai­ka­na Oma­ve­ros­sa ei voi esi­mer­kik­si teh­dä ve­ro­kort­tia. Myös­kään ve­ro­ja ei voi mak­saa ei­kä mak­su­tie­to­ja saa pal­ve­lus­ta kat­kon ai­ka­na.

– Jos on ve­ro­ja mak­set­ta­va­na, kan­nat­taa ha­kea mak­su­tie­dot en­nen kat­kon al­kua Oma­ve­ros­ta ja mak­saa ve­rot omas­sa verk­ko­pan­kis­sa, Sildén sa­noi.

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan pie­nem­piä päi­vi­tyk­siä teh­dään pal­ve­luun jat­ku­vas­ti, mut­ta täl­lai­nen suu­rem­pi päi­vi­tys teh­dään ker­ran vuo­des­sa.

– Mar­ras­kuu on osoit­tau­tu­nut hy­väk­si ajan­koh­dak­si, kun edel­li­sen vuo­den ve­ro­tus on saa­tu pää­tök­seen, Sildén sa­noi.

Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen jäl­keen asi­a­kas voi esi­mer­kik­si seu­ra­ta Oma­ve­ros­ta oman ve­ro­a­si­an­sa, ku­ten oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tai va­rain­siir­to­ve­ron pa­lau­tus­ha­ke­muk­sen, kä­sit­te­lyä. Asi­a­kas voi tar­kis­taa pal­ve­lus­ta, on­ko hä­nen lä­het­tä­män­sä il­moi­tus esi­mer­kik­si par­hail­laan kä­sit­te­lys­sä vai odot­taa­ko se li­sä­sel­vi­tys­tä.

Tois­tai­sek­si kui­ten­kaan pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä ei voi seu­ra­ta Oma­ve­ros­ta, Sildén ker­toi tie­dot­tees­sa.

Uut­ta tu­lee ole­maan se­kin, et­tä asi­ak­kai­den Ve­ro­hal­lin­nol­ta saa­miin pää­tök­siin tu­lee mai­nin­ta, jos pää­tös on teh­ty au­to­maa­ti­o­ta hyö­dyn­tä­en. Au­to­maa­ti­on käy­tös­tä ker­ro­taan asi­ak­kail­le myös jo sii­nä vai­hees­sa, kun asi­a­kas al­kaa hoi­taa asi­aan­sa esi­mer­kik­si Oma­ve­ros­sa.

Vuon­na 2023 voi­maan tul­leen lain mu­kaan asi­ak­kaal­le täy­tyy ker­toa, jos hä­nen asi­an­sa kä­sit­te­lys­sä on käy­tet­ty au­to­maat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa.