Maa­rit Kaut­to

Lo­ka­kuus­sa syn­ty­nyt pik­kui­nen ty­tär on tuo­nut uut­ta buus­tia puu­sep­pä Ot­to Sa­lo­sen työs­ken­te­lyyn. 14 vuot­ta puu­sep­pä­nä ja yrit­tä­jä­nä ovat vä­lil­lä ol­leet yk­si­näis­tä puur­ta­mis­ta, mut­ta Ot­to on kui­ten­kin unel­ma-am­ma­tis­saan. Hän on löy­tä­nyt myös so­men voi­man mark­ki­noin­nis­sa ja te­kee­kin nyt vi­de­oi­ta puu­se­pän­vers­taan tou­huis­ta ja eri työ­vai­heis­ta huo­ne­ka­lu­jen val­mis­tuk­ses­sa. Puu­työ Sa­lo­sel­la on Fa­ce­boo­kis­sa 65 000 seu­raa­jaa ja Ins­tag­ra­mis­sa­kin 3 500. Uu­sin alu­e­val­taus on Tik­tok.

– Vuo­den alus­ta al­ka­en mi­nul­la on ol­lut myös kak­si uut­ta, mer­kit­tä­vää so­meyh­teis­työ­kump­pa­nia, Ot­to Sa­lo­nen iloit­see.

Ot­to on työs­ken­nel­lyt puu­se­pän­vers­taas­saan yk­sin vuo­des­ta 2018 läh­tien.

– Vä­lil­lä olen työl­lis­tä­nyt­kin muu­ta­man hen­ki­lön, mut­ta täl­lä het­kel­lä men­nään yk­sin. Pie­ni tyt­töm­me on se syy, mik­si pai­nan duu­nia sata la­sis­sa. Ha­lu­an tar­jo­ta hä­nel­le par­haan mah­dol­li­sen lap­suu­den, Ot­to miet­tii.

Ot­to on lap­ses­ta saak­ka ty­kän­nyt teh­dä töi­tä kä­sil­lään. Hän eh­ti ko­keil­la mon­taa eri alaa kun­nes pää­tyi ra­ken­nu­sa­lan kou­lu­tuk­sen kaut­ta puu­se­pän po­lul­le. Vers­taas­sa val­mis­tuu pää­o­sin huo­ne­ka­lu­ja ti­laus­töi­nä, mut­ta Ot­to suun­nit­te­lee ja val­mis­taa myös omia mal­le­jaan. Omaan mal­lis­toon kuu­luu ruo­ka­pöy­tiä, jak­ka­roi­ta, soh­va­pöy­tiä, tv-taso, yk­si tuo­li­mal­li ja puun­kan­to­ko­ri.

– Te­ke­mi­nen vaih­te­lee päi­vit­täin. Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet ovat oma lu­kun­sa. Nel­jäs­sä­tois­ta vuo­des­sa olen puu­se­pän­työs­sä val­mis­ta­nut kai­ken­lais­ta lai­das­ta lai­taan, mut­ta ai­na jos­kus tu­lee eteen sel­lai­nen­kin ti­laus­työ, jota en ole en­nen teh­nyt. Se on mie­len­kiin­tois­ta ja tuo li­sää mo­ti­vaa­ti­o­ta työ­hön.

– Lank­ku­pöy­dät ovat ol­leet suo­sit­tu­ja jo use­am­man vuo­den, nii­tä tu­lee teh­tyä eri­lai­sil­la ja­loil­la vii­koit­tain. Osa ti­laa pöy­dän tuo­lien kans­sa ja osa il­man tuo­le­ja. Ny­ky­ään pöy­tien kans­sa me­nee pal­jon myös penk­ke­jä.

– Pöy­dän koos­ta ja mal­lis­ta riip­puu, kuin­ka kau­an te­ke­mi­seen me­nee, mut­ta ylei­ses­ti ot­ta­en pie­ni pöy­tä val­mis­tuu noin kol­mes­sa päi­väs­sä ja ison ruo­ka­pöy­dän te­ke­mi­seen voi men­nä koko viik­ko.

”Tässä ovat Puutyö Salosen omat tuoli- ja jakkaramallit”, Otto esittelee.

”Tässä ovat Puutyö Salosen omat tuoli- ja jakkaramallit”, Otto esittelee.

Ot­to on 37-vuo­ti­as ja hä­nen per­hee­seen­sä kuu­lu­vat vai­mo ja ty­tär. Ko­din, van­han maa­lais­ta­lon, ruo­ka­kun­taan lu­keu­tuu myös ka­no­ja, ka­ne­ja, koi­ra ja pari kis­saa. Puu­se­pän­vers­tas si­jait­see ko­ti­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä.

– Toi­saal­ta se on huo­no asia, kos­ka töis­tä on vai­kea ir­taan­tua ko­ko­naan va­paal­le. Toi­saal­ta se on hyvä asia, sil­lä pää­sen npe­as­ti pii­pah­ta­maan ko­to­na ja tar­vit­ta­es­sa aut­ta­maan lap­sen hoi­dos­sa.

Va­paa-ajal­laan ke­säl­lä Ot­to läh­tee mie­lui­ten ka­las­ta­maan. Hän har­ras­taa myös mu­siik­kia, jo­hon ei vii­me ai­koi­na to­sin ole ai­ka tah­to­nut riit­tää.

– Soi­tan pi­a­noa ja rum­pu­ja, mut­ta täl­lä het­kel­lä soit­ta­mi­nen on jää­nyt mel­ko vä­hiin, kos­ka per­he ja työ me­ne­vät etu­si­jal­le.

Puu­työ Sa­lo­sel­la on oma osas­to Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa 20.–21. huh­ti­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vil­lä Koti & Piha -mes­suil­la. Esil­lä on Oton val­mis­ta­mia ruo­kai­lu­ryh­miä ja kä­vi­jöi­den kes­ken ar­vo­taan nel­jän hen­gen ruo­ka­pöy­tä.

– Juu­ri nyt pi­tää kii­ret­tä, jot­ta saan mes­suil­le val­miik­si kai­ken ha­lu­a­ma­ni. Muu­toin­kin ke­vät ja kesä näyt­tä­vät kii­rei­sil­tä ja va­loi­sil­ta. Töi­tä ja so­men te­ke­mis­tä riit­tää ja en­si kuus­sa olen me­nos­sa esit­te­le­mään erään yh­teis­työ­kump­pa­nin ko­nei­ta ja työ­ka­lu­ja Hel­sin­kiin, Ot­to hy­myi­lee.