Min­na Rau­ta­lin, elin­kei­no­pääl­lik­kö, Suo­men met­sä­kes­kus

Jouk­ko päät­tä­jiä eri puo­lil­ta Suo­mea tu­tus­tui tou­ko­kuus­sa kol­men päi­vän ajan met­sä­a­si­oi­hin Lou­nais­ran­ni­kol­la. Ky­sees­sä oli Suo­men met­säyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män Päät­tä­jien met­sä­a­ka­te­mi­an maas­to­jak­so. Lä­hes 40-päi­ses­sä osal­lis­tu­ja­jou­kos­sa oli edus­ta­jia muun mu­as­sa eri me­di­ois­ta, kau­pun­kien joh­dos­ta, yli­o­pis­tois­ta, luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töis­tä sekä met­sä-, saha- ja tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­ta.

Met­sä­a­lan vies­tin­tään tu­lee pa­nos­taa

Maas­to­jak­sol­la ha­lut­tiin tuo­da met­sä­a­laa esil­le mo­ni­puo­li­ses­ti ja alu­een eri­tyis­piir­teet huo­mi­oi­den. Suo­men met­sä­kes­kuk­sel­la oli so­pi­vien tee­mo­jen ja koh­tei­den löy­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­vä roo­li.

En­sim­mäi­sen päi­vän tee­moi­na oli­vat Lou­nais-Suo­men met­sin mer­ki­tys ja käyt­tö, met­sän­hak­kuut ja puun jat­ko­ja­los­ta­mi­nen. Kes­kus­te­luun nou­si­vat met­sä­a­lan osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus sekä mie­li­ku­vat met­sä­a­las­ta. To­det­tiin, et­tä met­sä­a­lan vies­tin­näl­lä ja met­sis­tä käy­tä­väl­lä jul­ki­sel­la kes­kus­te­lul­la on mer­kit­tä­vä roo­li nuor­ten alal­le ha­keu­tu­mi­ses­sa ja vies­tin­tään tu­lee­kin pa­nos­taa.

Lou­nais-Suo­mes­sa puu­ta käy­tet­ty sekä jul­ki­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa et­tä ker­ros­ta­lois­sa

Puun jat­ko­ja­los­tus ja käyt­tö ra­ken­ta­mi­ses­sa oli yk­si maas­to­jak­son kes­kei­siä ai­hei­ta. Tee­maan tu­tus­tut­tiin sekä Met­sä­Fib­ren Rau­man sa­hal­la et­tä Tu­run kes­kus­tan ku­pees­sa si­jait­se­val­la Lin­nan­fäl­tin puu­ker­ros­ta­lo­a­lu­eel­la. Puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen on Lou­nais-Suo­mes­sa kes­kit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti Tu­run seu­dul­le, kun taas Sa­ta­kun­nas­sa puu­ta on käy­tet­ty enem­män päi­vä­ko­ti- ja op­pi­lai­tos­ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Peit­tei­nen met­sän­kas­va­tus ja leh­to­jen hoi­to kiin­nos­ti­vat

Maas­to­jak­son toi­se­na päi­vä­nä päät­tä­jät pää­si­vät tu­tus­tu­maan jat­ku­va­peit­tei­seen met­sän­kä­sit­te­lyyn ja met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­taan Rau­man kau­pun­gin met­sä­pals­tal­la. Met­sä­a­lan am­mat­ti­lais­ten pää­sa­no­mi­na koh­teel­la oli­vat met­sän­hoi­don koko työ­ka­lu­pa­kin ny­kyis­tä laa­jem­pi käyt­tö sekä ve­sien­suo­je­lun huo­mi­oi­mi­nen.

Lai­ti­las­sa koh­tee­na oli päh­ki­nä­pen­sas­leh­to, jol­la asi­an­tun­ti­jat ker­toi­vat leh­to­jen tun­nis­ta­mi­ses­ta, hoi­dos­ta, eko­lo­gi­as­ta sekä mer­ki­tyk­ses­tä mo­ni­muo­toi­suu­del­le. Maas­to­jak­son vii­mei­se­nä päi­vä­nä pa­neu­dut­tiin met­sä­kult­tuu­riin sekä met­sän ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­siin.