Po­rin tai­de­mu­se­on yl­lä­pi­tä­mä Po­ri­gi­nal gal­le­ria muut­taa ny­kyi­sel­tä pai­kal­taan tai­de­mu­se­o­ra­ken­nuk­seen tam­mi­kuus­sa 2025. Gal­le­ri­a­ti­la­na vuo­des­ta 1984 as­ti toi­mi­nut van­ha suo­la­ma­ka­sii­ni osoit­tees­sa Ete­lä­ran­ta 6 tar­jo­si kii­te­tyt puit­teet ku­va­tai­teen ri­pus­ta­mi­sel­le, mut­ta ei enää vas­tan­nut ny­ky­a­jan saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­sia. Tai­de­mu­se­ol­la gal­le­ri­aan pää­syn ra­joit­tee­na ei­vät enää ole por­taat ei­vät­kä kyn­nyk­set ja gal­le­ri­a­toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää uu­del­la ta­val­la.

Avoin haku Po­ri­gi­nal gal­le­ri­an vuo­den 2025 näyt­te­ly­ka­len­te­riin oli ajal­la 1.–30. huh­ti­kuu­ta. Po­ri­gi­nal gal­le­ri­aan osoi­tet­tu­jen näyt­te­ly­ai­ka­ha­ke­mus­ten mää­rä on kas­va­nut vuo­sit­tain. Uu­si tila kiin­nos­ti tai­tei­li­joi­ta ja ha­ke­muk­sia saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä en­nä­tyk­sel­li­set 275 kap­pa­let­ta. Ha­ke­mus­ten taso on kor­kea ja niis­sä esi­te­tyt näyt­te­ly­suun­ni­tel­mat ovat ylei­ses­ti ot­ta­en mie­len­kiin­toi­sia ja myös tai­de­mu­se­oon si­joit­tu­van gal­le­ri­an pro­fii­liin so­pi­via.

– Myön­net­tä­viä näyt­te­ly­ai­ko­ja on kuu­si. Näyt­te­ly­ka­len­te­riin mah­tuu vain noin kak­si pro­sent­tia tar­jo­tuis­ta näyt­te­lyis­tä, jo­ten va­li­tet­ta­van mon­ta hy­vää näyt­te­ly­suun­ni­tel­maa täy­tyy jät­tää pois vuo­den 2025 oh­jel­mas­ta, to­te­aa Po­ri­gi­nal gal­le­ri­an tuot­ta­ja Kai Ruo­ho­nen.

Po­ri­gi­na­lin uu­si pro­fii­li ja tila oh­jaa­vat näyt­te­ly­ka­len­te­rin run­gon muo­tou­tu­mis­ta. Näyt­te­ly­ai­ko­ja on ai­em­paa vä­hem­män, mut­ta tu­le­va syk­li mah­dol­lis­taa pi­dem­män esil­lä­o­lo­a­jan kul­le­kin näyt­te­lyl­le, mikä on tai­tei­li­jan kan­nal­ta mie­le­käs­tä, sa­moin kuin an­taa ylei­söl­le ai­kaa koh­da­ta näyt­te­ly.

– Uu­dis­tu­nut Po­ri­gi­nal gal­le­ria mah­dol­lis­taa huo­mi­on ja re­surs­sien koh­den­ta­mi­sen va­lit­tui­hin näyt­te­ly­hank­kei­siin ai­kai­sem­paa pa­rem­min. Po­rin tai­de­mu­se­ol­le on ar­vo­kas­ta ke­hit­tää mu­se­on ja tai­tei­li­joi­den vä­li­siä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta kes­tä­väl­lä ja tai­teel­li­siin si­säl­töi­hin kes­kit­ty­väl­lä ta­val­la. Po­ri­gi­nal gal­le­ria avaa ylei­söl­le kor­ke­a­ta­soi­sen ja pää­sy­mak­sut­to­man ik­ku­nan suo­ma­lai­sen tai­de­ken­tän te­ki­jöi­hin Po­rin tai­de­mu­se­on kan­sain­vä­lis­tä ja ko­ti­mais­ta ny­ky­tai­det­ta esit­te­le­väs­sä näyt­te­ly­oh­jel­mas­sa, ker­too in­ten­dent­ti Art­tu Me­ri­maa.

Näyt­te­ly­oh­jel­man laa­tii teh­tä­vään muo­dos­tet­ta­va jury. Näyt­te­ly­ju­ryyn kuu­luu tai­de­mu­se­on hen­ki­lö­kun­taa sekä yk­si ul­ko­puo­li­nen kut­sut­tu ku­va­tai­teen am­mat­ti­lai­nen. Jury pe­reh­tyy ha­ke­mu­sai­neis­toon ke­sän ai­ka­na ja ko­koon­tuu elo­kuus­sa va­lit­se­maan kuu­si näyt­te­lyä vuo­den 2025 oh­jel­maan.

Näyt­te­ly­ka­len­te­riin va­li­tuil­le tai­tei­li­joil­le/tai­tei­li­ja­ryh­mil­le il­moi­te­taan myön­tei­ses­tä pää­tök­ses­tä ju­ryn ko­kous­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Kai­kil­le ha­ki­joil­le il­moi­te­taan ka­len­te­riin va­lit­tu­jen tai­tei­li­joi­den/tai­tei­li­ja­ryh­mien il­moi­tet­tua ot­ta­van­sa heil­le myön­ne­tyn ajan vas­taan.