Po­rin kau­pun­ki on neu­vo­tel­lut Po­rin kau­pun­gi­nor­kes­te­ri Pori Sin­fo­niet­tan muu­si­koi­den kans­sa tal­len­ne­kor­vaus­so­pi­muk­sen, joka mah­dol­lis­taa mu­sii­kin ja esit­tä­vän tai­teen saat­ta­mi­sen yhä laa­jem­min saa­vu­tet­ta­vam­mak­si ja hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­väm­mäk­si suu­rel­le ylei­söl­le. So­pi­mus­ta voi­daan hyö­dyn­tää sekä Po­rin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin et­tä Po­rin kau­pun­gin tun­ne­tuk­si te­ke­mi­ses­sä. Te­ki­jä­noi­keus­lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää, et­tä mi­kä­li kau­pun­gi­nor­kes­te­rin mu­siik­kia ha­lu­taan le­vit­tää re­aa­li­ai­kais­ten kon­sert­ti­ti­lan­tei­den ul­ko­puo­lel­le, tä­hän tar­vi­taan jo­kai­sen or­kes­te­rin jä­se­nen suos­tu­mus.

Nyt neu­vo­tel­lus­sa so­pi­muk­ses­sa kau­pun­gi­nor­kes­te­rin muu­si­kot ovat luo­vut­ta­neet Po­rin kau­pun­gil­le yk­si­noi­keu­den ää­ni- ja ku­va­tal­ti­oin­tei­hin ja näi­den tal­len­tei­den siir­tä­mi­seen, esit­tä­mi­seen, vä­lit­tä­mi­seen ja le­vit­tä­mi­seen. Muu­si­kot ovat li­säk­si luo­vut­ta­neet kau­pun­gil­le yk­si­noi­keu­den kon­sert­tie­si­tys­ten ja muun muu­si­koi­den työn saat­ta­mi­seen ylei­sön saa­ta­vil­le suo­raan tai esi­mer­kik­si in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Kau­pun­ki voi hyö­dyn­tää tal­len­tei­ta ja lä­he­tyk­siä myös mak­sul­li­si­na tuot­tei­na ja pal­ve­lui­na il­man eri kor­vaus­ta.

– Neu­vo­tel­tu so­pi­mus on sel­keä. Se hel­pot­taa nii­den asi­oi­den te­ke­mis­tä, joi­ta muut­kin kau­pun­gi­nor­kes­te­rit te­ke­vät, ku­ten le­vy­tyk­siä ja strii­mauk­sia il­man, et­tä jo­kai­ses­ta tal­len­tees­ta so­vit­tai­siin erik­seen ja mak­set­tai­siin ker­ta­kor­vaus. So­pi­mus mah­dol­lis­taa mark­ki­noin­nin ne­tis­sä, kon­sert­tien vi­su­a­li­soin­nin ja saat­ta­mis­ta myös nii­den ulot­tu­vil­le, jot­ka ei­vät kon­sert­tei­hin ky­ke­ne läh­te­mään, ker­too so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa muu­si­koi­ta edus­ta­nut luot­ta­mus­mies Ant­ti Pak­ka­nen.

– On hie­noa, et­tä vuo­sia odo­tet­tu tal­len­ne­kor­vaus­so­pi­mus on vih­doin myös Po­rin kau­pun­gi­nor­kes­te­ril­la. Se mah­dol­lis­taa ja hel­pot­taa mo­nel­la ta­paa or­kes­te­rin nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä ja hyö­dyn­tä­mis­tä kau­pun­gin mark­ki­noin­nis­sa, to­te­aa Pori Sin­fo­niet­tan in­ten­dent­ti Lee­na Har­maa­la.

Tal­len­ne­kor­vaus­so­pi­muk­ses­sa on so­vit­tu näi­den oi­keuk­sien luo­vut­ta­mi­ses­ta mak­set­ta­van kor­vauk­sen suu­ruus. Kor­vauk­se­na saa­mis­taan oi­keuk­sis­ta kau­pun­ki mak­saa muu­si­koil­le kym­me­nen pro­sen­tin eril­lis­kor­vauk­sen teh­tä­vä­koh­tai­ses­ta pal­kas­ta las­ket­tu­na. Kor­vaus on suu­ruu­del­taan lin­jas­sa mui­den suur­ten kau­pun­kien kau­pun­gi­nor­kes­te­rien kor­vaus­ta­soon näh­den.

Tal­len­ne­kor­vaus­so­pi­mus kus­tan­taa vuo­si­ta­sol­la kau­pun­gil­le noin 125 000 eu­roa työ­nan­ta­ja­si­vu­ku­lui­neen. Ole­tuk­se­na on, et­tä tal­len­ne­so­pi­mus tuot­taa kau­pun­gil­le enem­män kuin se kus­tan­taa.