Po­rin lu­ki­on opis­ke­li­joil­la on ku­lu­van vuo­den ai­ka­na tee­tet­ty kak­si ky­se­lyä kou­lu­ter­vey­teen ja viih­ty­vyy­teen liit­ty­en. Ky­se­lyis­tä kes­kei­sim­pi­nä tu­lok­si­na nou­se­vat esil­le tyy­ty­väi­syys op­pi­mi­syh­tei­sön il­ma­pii­riin, edis­ty­mi­nen lou­nas­ruo­kai­lun ja ope­tus­ti­lo­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä sekä ke­hit­tä­mis­tar­peet kos­kien lu­ki­on ka­lus­tei­ta ja si­säil­man laa­tua.

Ky­se­lyis­tä saa­tu­jen tu­los­ten pe­rus­teel­la Po­rin lu­ki­on op­pi­mi­syh­tei­sön il­ma­pii­ri on val­ta­kun­nal­li­ses­ti hy­väl­lä ta­sol­la. Po­ris­sa ko­e­taan kou­luin­nos­tus­ta use­am­min kuin Sa­ta­kun­nas­sa tai koko maas­sa. Opet­ta­jien ko­e­taan koh­te­le­van opis­ke­li­joi­ta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, jos­kin muu­ta maa­ta use­am­pi opis­ke­li­ja ko­kee opet­ta­jat etäi­sik­si.

– Pe­rin har­vat ovat to­den­neet on­gel­mia op­pi­mi­syh­tei­söm­me il­ma­pii­ris­sä. Lu­ki­os­sam­me on hyvä työ­rau­ha, kiu­saa­mis­ta esiin­tyy val­ta­kun­nan ja Sa­ta­kun­nan kes­ki­ar­voa vä­hem­män. Meil­lä opis­ke­li­jat saa­vat tar­vit­ta­es­sa maan kes­ki­ar­voa pa­rem­min eri­tyi­so­pet­ta­jan tai lu­ki­op­sy­ko­lo­gin tu­kea, ker­too Po­rin lu­ki­on reh­to­ri Jan­ne Ha­ko­nie­mi.

Opis­ke­li­joi­den kou­lu-uu­pu­muk­ses­ta ja uu­pu­mu­sas­tei­ses­ta vä­sy­myk­ses­tä on kes­kus­tel­tu vuo­sien ajan. Uu­pu­mu­soi­reet li­sään­tyi­vät ko­ro­na-ai­ka­na koko maas­sa, mut­ta nyt ti­lan­ne on saa­tu­jen tu­los­ten va­los­sa hel­pot­ta­nut. Po­rin lu­ki­on opis­ke­li­joi­den ar­vi­ot vas­taa­vat ti­las­tol­li­ses­ti val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ta­soa.

– Val­ta­kun­nal­li­ses­ti kou­lu-uu­pu­mus­ta on 17,5 pro­sen­til­la ja Po­rin lu­ki­os­sa 17 pro­sen­til­la opis­ke­li­jois­ta. Ei kui­ten­kaan ole syy­tä vä­hek­syä yk­sit­täis­ten opis­ke­li­joi­den ko­ke­maa uu­pu­mus­ta, jon­ka vä­hen­tä­mi­sek­si meil­lä sekä opis­ke­li­ja­huol­lon et­tä lu­ki­on hen­ki­lös­tö te­kee ak­tii­vi­ses­ti työ­tä. Po­ris­sa tu­kea op­pi­mi­seen ja kou­lun­käyn­tiin on­kin saa­ta­vil­la muu­ta maa­ta pa­rem­min, Ha­ko­nie­mi sa­noo

Ky­se­ly­tu­los­ten mu­kaan Po­rin lu­ki­os­sa on vuo­den ai­ka­na edis­tyt­ty mer­kit­tä­väs­ti lou­nas­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä. Tänä syk­sy­nä lu­ki­os­sa aloit­ta­nei­den ar­vi­ot ruo­kai­lu­a­jan riit­tä­vyy­des­tä ovat lä­hes kol­man­nek­sen vii­me­vuo­tis­ta pa­rem­mat, sil­lä nyt pe­rä­ti 89 pro­sent­tia il­moit­ti eh­ti­vän­sä syö­mään hy­vin ruo­kai­lu­vuo­ron­sa ai­ka­na.

– Ku­lu­van lu­ku­vuo­den alus­ta lou­nas­ruo­kai­lun jo­no­ja on pys­tyt­ty vä­hen­tä­mään olen­nai­ses­ti pi­den­tä­mäl­lä ruo­kai­lu­tau­on kes­toa, jak­sot­ta­mal­la lou­nas use­am­paan ruo­kai­lu­vuo­roon ja li­sää­mäl­lä as­ti­oil­le kol­mas pa­lau­tus­pis­te, to­te­aa tyy­ty­väi­nen Ha­ko­nie­mi.

Myös ti­lan­ne ope­tus­ti­lo­jen osal­ta on ko­hen­tu­nut Po­rin lu­ki­os­sa. Ky­se­ly­tu­lok­sis­sa luok­ka­huo­nei­den tai opis­ke­lu­ti­lo­jen ah­taus on häi­rin­nyt 27 pro­sent­tia opis­ke­li­jois­ta, mut­ta ky­se­ly­jen jäl­keen ti­lan­ne on muut­tu­nut uu­sien käyt­töön otet­tu­jen ti­lo­jen myö­tä.

– Meil­le on va­pau­tu­nut kiin­teis­tös­tä lu­ki­on käyt­töön re­mon­toi­tu­ja ti­lo­ja, jot­ka alun pe­rin oli­vat pe­ru­so­pe­tuk­sen käy­tös­sä. Vii­mek­si lo­ka­kuun alus­sa val­mis­tui ai­em­min ko­ti­ta­lous­luok­ka­na toi­mi­neen ti­lan muu­tos­re­mont­ti, jos­ta saim­me käyt­tööm­me kak­si uut­ta te­o­ri­a­luok­kaa, ker­too Po­rin lu­ki­on suun­nit­te­li­ja­reh­to­ri Jark­ko Ki­ve­lä.

Ky­se­ly­jen pe­rus­teel­la kes­kei­sim­mät ke­hit­tä­mis­tar­peet ti­lo­jen osal­ta Po­rin lu­ki­os­sa on ka­lus­teis­sa ja si­säil­man laa­dun pa­ran­ta­mi­ses­sa kos­kien tunk­kai­suut­ta.

– Hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ku­ten nu­haa ja kurk­ku­ki­pua on Po­rin lu­ki­os­sa hi­ve­nen koko maan kes­ki­ar­voa vä­hem­män, mut­ta tunk­kais­ta il­maa on ha­vain­nut va­jaa kol­man­nes opis­ke­li­jois­tam­me. Tek­ni­nen toi­mi­a­la seu­raa kiin­teis­tön si­säil­man laa­tua sään­nöl­li­ses­ti. Ka­lus­tuk­sen osal­ta usei­ta luok­ki­am­me ka­lus­te­taan tä­män lu­ku­vuo­den ai­ka­na uu­del­leen, sa­noo Ki­ve­lä.

Po­rin lu­kio ke­hit­tää toi­min­taan­sa myös hank­kei­den avul­la. Lu­ki­os­sa al­koi muun mu­as­sa ke­vääl­lä 2023 Val­ka­ma-han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää hy­vin­voin­tiin ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää toi­min­ta­kult­tuu­ria Po­rin lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa. Mar­ras­kuun alus­ta lu­ki­oon pal­kat­tiin han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la yh­tei­sö­pe­da­go­gi.

– Lu­ki­om­me uu­sim­mas­sa hank­kees­sa edis­te­tään opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta. Val­ka­ma-hank­kees­sa toi­mi­van yh­tei­sö­pe­da­go­gin teh­tä­vä­nä on muun mu­as­sa hy­vin­voin­ti­tu­tor­toi­min­ta­mal­lin luo­mi­nen ja tu­tor­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen lu­ki­os­sam­me, Ki­ve­lä to­te­aa.

Ky­se­ly­jen tu­lok­set on saa­tu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen, THL:n, val­ta­kun­nal­li­ses­ta kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä sekä Po­rin lu­ki­on omas­ta viih­ty­vyys­ky­se­lys­tä. THL:n ky­se­ly teh­tiin ke­vääl­lä 2023 ja sii­hen vas­ta­si 77 pro­sent­tia Po­rin lu­ki­on en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­jois­ta. Viih­ty­vyys­ky­se­ly teh­tiin syk­syl­lä 2023 ja sii­hen vas­ta­si 88 pros­sent­tia Po­rin lu­ki­os­sa elo­kuus­sa opin­ton­sa aloit­ta­neis­ta en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jois­ta.