Res­to­no­mi­o­pis­ke­li­joi­den RES­TO-tie­to­tai­to­kil­pai­lu saa­puu maa­lis­kuus­sa Po­riin. Jo yli kak­si­kym­men­tä­vuo­ti­set pe­rin­teet omaa­va kil­pai­lu jär­jes­te­tään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa SAM­Kin res­to­no­mi­o­pis­ke­li­joi­den toi­mes­ta. Kil­pai­lu käy­dään 12.–14. maa­lis­kuu­ta. Tee­ma­na on tänä vuon­na te­ol­li­suus­mat­kai­lu ja te­ol­li­nen kult­tuu­ri­pe­rin­tö.

RES­TO-tie­to­tai­to­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Tu­rus­sa vuon­na 2002. Sen jäl­keen kil­pai­lut on jär­jes­tet­ty vuo­sit­tain eri puo­lil­la Suo­mea eri res­to­no­mi­kou­lu­tus­ta tar­jo­a­vien am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen toi­mes­ta.

Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on tuo­da nä­ky­vyyt­tä res­to­no­mi­kou­lu­tuk­sel­le sekä mat­kai­lu- ja ta­pah­tu­ma-alal­le ja luo­da opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tu­mi­seen alan ny­kyis­ten ja tu­le­vien huip­pu­am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Ta­voit­tee­na on myös tuo­da esiin res­to­no­mi­o­pis­ke­li­joi­den osaa­mis­ta, tai­to­ja ja luo­vuut­ta.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki suo­ma­lai­sis­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa res­to­no­mi­tut­kin­toa opis­ke­le­vat. Jouk­ku­eet koos­tu­vat nel­jäs­tä opis­ke­li­jas­ta, ja li­säk­si am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu voi lä­het­tää jouk­ku­een tu­ek­si kol­le­goi­ta eli res­to­no­mi­o­pet­ta­jia. Res­to­no­mi­o­pet­ta­jil­le ta­pah­tu­ma on myös oi­va ver­kos­toi­tu­mi­sen ja am­ma­til­li­sen ke­hit­ty­mi­sen mah­dol­li­suus.

Kil­pai­lu kes­tää kak­si päi­vää. Sinä ai­ka­na rat­ko­taan alan toi­mi­joi­den an­ta­mia teh­tä­viä ja toi­mek­si­an­to­ja te­hok­kaas­ti uut­ta kon­sep­ti­oi­den. Päi­viin kuu­luu myös teh­tä­viin ja tee­maan liit­ty­viä vie­rai­lu­ja sekä jouk­ku­ei­den ide­oi­den ja rat­kai­su­jen ki­teyt­tä­mis­tä ja esit­tä­mis­tä ylei­söl­le.

Kil­pai­lu hui­pen­tuu tors­tai-il­lan yh­tei­seen gaa­laan ja voit­ta­jien jul­kis­ta­mi­seen.

– Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Po­ris­sa ja SAM­Kis­sa. Koko jär­jes­tä­jä­tii­mi on ol­lut in­nois­saan jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lu­ja, ja olem­me kaik­ki op­pi­neet pal­jon uut­ta tä­män pro­jek­tin myö­tä, sa­noo apu­laisp­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Nic­ke Wäre.