Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Edus­kun­nan tar­kas­tus­va­li­o­kun­ta teki ai­koi­naan sel­vi­tyk­sen Sa­von­lin­nan OKL:n siir­ros­ta Jo­en­suu­hun. Joh­to­pää­tös oli se, et­tä yli­o­pis­tol­le syn­ty­neet sääs­töt jäi­vät pie­nik­si. Kun ar­vi­oi­tiin siir­ron ko­ko­nais­vai­ku­tus­ta yh­teis­kun­nal­le, kään­tyi­vät nu­me­rot vah­vas­ti mii­nus­merk­ki­sik­si. Sääs­töt las­ket­tiin sa­dois­sa tu­han­sis­sa, mut­ta me­ne­tyk­set mil­joo­nis­sa.

Toi­se­na osa­na sel­vi­tyk­seen kuu­lui ar­vio kau­pun­ki­seu­tu­jen ke­hi­tyk­ses­tä. OKL:n vai­ku­tus Sa­von­lin­nan ta­lou­sa­lu­eel­le las­ket­tiin noin 12 mil­joo­nak­si. Työ­paik­ko­ja se toi 300. Opis­ke­lu­paik­ko­ja oli 900, kun mää­rä Rau­mal­la on 300 opis­ke­li­jaa suu­rem­pi.

Yli­o­pis­tot toi­mi­vat Suo­mes­sa it­se­näi­ses­ti, ei­kä yli­o­pis­to­la­ki edel­ly­tä tar­kas­te­le­maan edel­lä mai­nit­tu­jen kal­tais­ten rat­kai­su­jen ko­ko­nais­vai­ku­tuk­sia. Täl­lai­nen osa­op­ti­moin­ti on yli­o­pis­to­jen läh­tö­koh­dis­ta jo­ten­kin ym­mär­ret­tä­vää. Esi­mer­kik­si Sa­von­lin­nan OKL:n siir­ros­ta Jo­en­suu­hun py­rit­tiin li­sää­mään yli­o­pis­ton ve­to­voi­maa ja ar­vos­tus­ta.

Yh­te­nä mit­ta­ri­na ovat toh­to­ri­väi­tös­ten mää­rä sekä niin sa­not­tu Sang­hai Ran­king eli Aca­de­mic Ran­king of World Uni­ver­si­ties (AR­WU), joka lis­taa yli­o­pis­to­ja pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen tie­teel­lis­ten jul­kai­su­jen, tut­ki­mus­viit­taus­ten ja tie­de­jul­kai­su­jen si­tee­raus­ten pe­rus­teel­la.

Tar­kas­tus­va­li­o­kun­taa vuo­si­na 2015–2019 joh­ta­neen Ee­ro Hei­nä­luo­man mu­kaan ei pi­täi­si kui­ten­kaan unoh­taa OKL:n pe­rus­teh­tä­vää: tuot­taa suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan laa­duk­kai­ta opet­ta­jia.

Tar­kas­tus­va­li­o­kun­nan sel­vi­tys hy­väk­syt­tiin ai­koi­naan, ja sen tar­koi­tuk­se­na oli oh­ja­ta tu­le­via pää­tök­siä. Tar­kas­tus­va­li­o­kun­nan va­li­o­kun­ta­neu­vos Hei­di Sil­ven­noi­nen vah­vis­taa Sa­ta­kun­nan Vii­kol­le, et­tä sel­vi­tys ei ole enää voi­mas­sa. Sitä on kä­si­tel­ty vii­mek­si vii­si vuot­ta sit­ten.

Hyvä syy on ky­syä, mik­si. Oli­si­han kat­ta­va sel­vi­tys hy­vä­nä apu­na vas­taa­vien ta­paus­ten va­ral­le. Toki Sa­von­lin­nan sel­vi­tys­tä ei voi ver­ra­ta yk­si yh­teen mui­den vas­taa­vien kes­kit­tä­mis­ten kans­sa, mut­ta hy­vät nuo­tit se oli­si an­ta­nut tar­kas­tel­la rat­kai­su­jen alu­eel­li­sia ja ko­ko­nais­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Yli­o­pis­to­la­ki­a­kaan ei ol­la uu­dis­ta­mas­sa. Edel­leen yli­o­pis­tot toi­mi­vat it­se­näi­ses­ti omis­ta läh­tö­koh­dis­taan. Esi­mer­kik­si Rau­man kam­puk­sen koh­ta­lon päät­tää lo­pul­li­ses­ti Tu­run yli­o­pis­to. Toki Rau­ma pyr­kii vai­kut­ta­maan pää­tök­seen jopa suo­ral­la mil­joo­na­ta­son ra­ha­pa­nos­tuk­sel­la.

Eri­kois­ta on se, et­tei yli­pis­to­jen au­to­no­mia he­rä­tä min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua edes vaa­lien al­la. On­han höl­mö­läi­sen hom­maa, et­tä pää­o­sin jul­ki­sel­la ra­hoi­tuk­sel­la toi­mi­vat yli­o­pis­tot voi­vat toi­mia yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­ta­lou­den kan­nal­ta epä­vii­saas­ti.

Maan­laa­jui­ses­ti kat­ta­va opet­ta­ja­kou­lu­tus on si­kä­li­kin jär­ke­vää, et­tä näin on hel­pom­pi saa­da opet­ta­jia Rau­man ja Sa­von­lin­nan kal­tai­siin kau­pun­kei­hin, kun tu­le­vat opet­ta­jat opis­ke­le­vat paik­ka­kun­nal­la ja ko­tiu­tu­vat alu­eel­le.

Seu­raa­va hal­li­tus jou­tuu sääs­tä­mään eli käy­tän­nös­sä päät­tä­mään, mis­tä lei­ka­taan. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön vir­ka­mies­ten las­kel­mien mu­kaan Suo­men val­ti­on­ta­lout­ta tu­li­si so­peut­taa kah­den vaa­li­kau­den ai­ka­na pe­rä­ti yh­dek­säl­lä mil­jar­dil­la eu­rol­la. Se ei hoi­du pel­käs­tään työl­li­syy­den pa­ra­ne­mi­sel­la ja ve­ro­tu­lo­jen kas­vul­la. Myös leik­kauk­sia tar­vi­taan.

Sääs­tö­vaa­ti­mus­ten uh­ka lei­juu myös yli­o­pis­to­jen yl­lä. Sik­si pi­täi­si muut­taa yli­o­pis­to­la­kia niin, et­tä pää­tök­sis­sä pi­tää ot­taa huo­mi­oon alu­eel­li­set ja kan­san­ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set. Enää ei pidä käy­dä, ku­ten Sa­von­lin­nas­sa. Oop­pe­ra­kau­pun­gis­ta pu­re­taan sa­to­ja opis­ke­li­ja-asun­to­ja ja Jo­en­suu­hun ra­ken­ne­taan uu­sia. Syn­tyy tup­la­kus­tan­nus. Sa­von­lin­nal­le pää­tös mer­kit­si, jos ei nyt ta­lou­del­lis­ta ro­mah­dus­ta, niin sy­vää pu­do­tus­ta kui­ten­kin.

Fak­taa:

Rau­man OKL:ssä opis­ke­lee noin 1 200 hen­keä. Opet­ta­jia on 150.

Vä­lit­tö­mät ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ovat 11 mil­joo­naa. Vä­lil­li­set vai­ku­tuk­set nos­ta­vat ko­ko­nais­sum­man 17 mil­joo­naan.