Sa­ta­kun­ta on tun­net­tu mo­ni­puo­li­ses­ta elin­tar­vi­ke­tuo­tan­nos­taan ja sen vai­ku­tus ulot­tuu ruo­ka­pöy­tiin ym­pä­ri maa­ta. Alu­eel­la on niin suu­ria elin­tar­vi­ke­a­lan yri­tyk­siä kuin pie­nem­piä lä­hi­tuot­ta­jia, jot­ka tar­jo­a­vat alu­een ma­ku­e­lä­myk­set suo­raan ra­vin­to­loi­hin, kah­vi­loi­hin ja mui­hin ruo­ka­paik­koi­hin. Usein unoh­tuu, kuin­ka pal­jon käy­täm­me­kään oman maa­kun­tam­me tuot­tei­ta.

Vuon­na 2016 Sa­ta­kun­nas­sa käyn­nis­tyi val­ta­kun­nal­li­sen ruo­ka­mat­kai­lust­ra­te­gi­an käy­tän­nön toi­meen­pa­no, ja jo sil­loin tun­nis­tet­tiin tar­ve tuo­da esil­le maa­kun­nan vah­vuuk­sia ruo­ka­mat­kai­lus­sa. Näi­tä vah­vuuk­sia oli­vat sil­loin ja ovat edel­leen sa­ta­kun­ta­lai­set her­kut, ku­ten nah­ki­ai­nen, kak­ko ja kir­nu­voi, tyr­ni eri muo­dois­saan, sii­ka ja si­la­kat sekä alu­een omat juu­rek­set ja vi­han­nek­set, ku­ten me­he­vät pork­ka­nat ja her­neet. Tänä päi­vä­nä Sa­ta­kun­nas­ta löy­tyy niin suu­ria tuo­tan­to­lai­tok­sia kuin myös pie­niä ti­lo­ja sekä pari mar­ja- ja he­del­mä­vii­nin­te­ki­jää­kin. Näi­hin kun li­sä­tään vie­lä maa­kun­nan kar­ta­no- ja ruuk­ki­kult­tuu­ri, kons­tai­le­ma­ton ruu­an te­ke­mi­nen, luon­nos­ta purk­kiin tuot­teis­te­tut tu­li­ai­set sekä ruo­kaan liit­ty­vät ta­ri­nat ja uu­det, tu­los­sa ole­vat ruo­ka­rei­tit ol­laan jo Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lun juu­ril­la.

Taste Satakunta -kesämenun alkuruoka.

Taste Satakunta -kesämenun alkuruoka.

Jo­kai­nen­han syö mat­koil­laan, ja osa te­kee mat­ko­ja pel­käs­tään ruu­an ta­kia. Ruo­ka on tär­ke­äs­sä osas­sa myös eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja fes­ti­vaa­leil­la. Enää ei tyy­dy­tä pelk­kään mak­ka­raan; pai­kal­li­sen her­kun oli­si syy­tä ol­la jo­tain eri­tyis­tä, ku­ten it­se teh­tyä si­nap­pia ja mui­ta pai­kal­li­sia tuot­tei­ta. Mat­kal­la nau­tit­tu ruo­ka luo muis­to­ja reis­sus­ta, ja mo­nes­ti näi­tä muis­to­ja nau­ti­taan vie­lä ko­to­na­kin tu­li­ai­si­na. Ei ole siis yh­den­te­ke­vää, mitä tar­jo­am­me sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa ruo­ka­pai­kois­sam­me.

Taste Satakunta -kesämenun pääruoka.

Taste Satakunta -kesämenun pääruoka.

Sa­ta­kun­nas­sa ruo­ka­mat­kai­lu on täl­lä het­kel­lä pää­o­sin oma­toi­mis­ta ja kes­kit­tyy pal­jol­ti ke­sä­kau­teen. Ke­säl­lä voi löy­tää Sa­ta­kun­nas­ta mo­nia upei­ta sa­lai­sia hel­miä, jois­sa pää­see her­kut­te­le­maan lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­te­tuil­la ruu­il­la. Jot­ta kaik­ki ei oli­si vain sa­lai­sia hel­miä, Mat­kai­lun Ke­hit­tä­mis­kes­kuk­ses­sa on ryh­dyt­ty miet­ti­mään ruo­ka­mat­kai­lua ja sen he­rät­tä­mis­tä uu­teen ku­kois­tuk­seen. Mu­kaan on saa­tu sa­ta­kun­ta­lai­sia ruo­ka­mat­kai­lun am­mat­ti­lai­sia, ke­hit­tä­jiä ja yri­tyk­siä. Ta­voit­tee­na on teh­dä sa­ta­kun­ta­lai­ses­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ta ja vas­tuul­li­ses­ta ruo­ka­mat­kai­lus­ta Sa­ta­kun­nan ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Taste Satakunta -kesämenun jälkiruoka.

Taste Satakunta -kesämenun jälkiruoka.

Tas­te Sa­ta­kun­ta -nimi ker­too jat­kos­sa sa­ta­kun­ta­lai­ses­ta ruo­ka­mat­kai­lus­ta. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja Tas­te Sa­ta­kun­ta -me­nu­ja, ta­pah­tu­mia, ruo­ka­paik­ko­ja, ruo­ka­mat­kai­lu­reit­te­jä ja vaik­ka­pa ti­la­myy­mä­löi­tä. Tär­kein­tä on, et­tä ne ovat sa­ta­kun­ta­lai­sia. Tas­te Sa­ta­kun­ta mais­tuu ja tuok­suu reh­dil­tä, kons­tai­le­mat­to­mal­ta ja ai­dol­ta sa­ta­kun­ta­lai­sel­ta mei­nin­gil­tä. En­sim­mäi­nen Tas­te Sa­ta­kun­ta -menu val­mis­tui yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan keit­ti­ö­mes­ta­rei­den ja Mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen Gur­mee­ta-ruo­ka­mat­kai­lu­hank­keen kans­sa ke­säk­si. Seu­raa­va menu on jo ke­hit­teil­lä ja se jul­kais­taan 9.9.2023 Huit­ti­sis­sa val­ta­kun­nal­li­sen Lä­hi­ruo­ka­päi­vän ava­jai­sis­sa. Tas­te Sa­ta­kun­ta me­nun voi ruo­ka­paik­ka ot­taa käyt­töön­sä sel­lai­se­naan tai muo­ka­ta sitä omaan ruo­ka­paik­kaan so­pi­vak­si.

Tas­te Sa­ta­kun­ta tu­lee jat­kos­sa löy­ty­mään ne­tis­tä mat­kai­li­joil­le ja muil­le­kin ruo­ka­mat­kai­lun hen­ges­sä kul­ke­vil­le. Jo täl­lä het­kel­lä Tas­te Sa­ta­kun­ta löy­tyy so­men ka­na­vis­ta Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­tag­ra­mis­ta ja vuo­den 2024 ai­ka­na myös net­ti­si­vui­na. Li­säk­si net­tiin päi­vit­tyy Tas­te Sa­ta­kun­ta -kart­ta ruo­ka­paik­koi­neen, ti­la­myy­mä­löi­neen ja ta­pah­tu­mi­neen, jois­ta voi suun­ni­tel­la oman Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lu­reit­tin­sä.

Sa­ta­kun­nas­sa on siis ruo­ka­mat­kai­lua ja sitä myös ke­hi­te­tään yh­des­sä alan am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Käy­te­tään sa­ta­kun­ta­lai­sia ruo­ka­mat­kai­lun pal­ve­lui­ta, jot­ta nii­tä jat­kos­sa­kin löy­tyy Sa­ta­kun­nas­ta.

Ter­ja Wahl­berg

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Gur­mee­ta-Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­han­ke

Gur­mee­ta- Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lu­hank­keen pää­ta­voit­tee­na on nos­taa ruo­ka­mat­kai­lu Sa­ta­kun­nan maa­kun­nan ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si. Han­ke vah­vis­taa Sa­ta­kun­nan ase­maa val­ta­kun­nal­li­se­na ruo­ka­mat­kai­lu­maa­kun­ta­na hyö­dyn­tä­en maa­kun­nan pe­rin­ne­ruo­ka­kult­tuu­ria sekä ruo­an- ja elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non vah­vuuk­sia. Han­ke Maa­seu­tu­ra­has­ton ra­hoit­ta­ma kak­si­vuo­ti­nen han­ke ja päät­tyy 31.12.2024.