Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Me­dia- ja op­pi­ma­te­ri­aa­liyh­tiö Sa­no­man hal­li­tus on ni­mit­tä­nyt yh­ti­ön uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si hol­lan­ti­lai­sen Rob Kolk­ma­nin en­si vuo­den alus­ta al­ka­en, yh­tiö ker­too.

Kolk­man on työs­ken­nel­lyt Sa­no­mal­la ja toi­mi­nut yh­ti­ön joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä vuo­des­ta 2019. Hän toi­mii täl­lä het­kel­lä Sa­no­man op­pi­mis­lii­ke­toi­min­nan eli Le­ar­nin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

Sa­no­man ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Su­san Duin­ho­ven jat­kaa yh­ti­ön neu­vo­nan­ta­ja­na maa­lis­kuun lop­puun as­ti. Sa­no­ma ker­toi jo kak­si viik­koa sit­ten, et­tä Duin­ho­ven jät­tää teh­tä­vän­sä en­si vuo­den en­sim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon ai­ka­na.

Sa­no­man hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Ala-Pie­ti­lä ku­vai­lee Kolk­ma­nia ko­ke­neek­si ja in­nos­ta­vak­si kas­vu­joh­ta­jak­si.

– Hän on toi­mi­nut Sa­no­ma Le­ar­nin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na nel­jä vuot­ta, joi­den ai­ka­na Le­ar­nin­gin lii­ke­vaih­to on kak­sin­ker­tais­tu­nut ja sen osuus Sa­no­man ope­ra­tii­vi­ses­ta tu­lok­ses­ta on nous­sut noin 80 pro­sent­tiin, Ala-Pie­ti­lä sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Rob tun­tee Sa­no­man lii­ke­toi­min­nan ja ih­mi­set hy­vin, ja hä­nel­lä on sel­keä nä­ke­mys Sa­no­man kan­nat­ta­van kas­vun stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­ses­ta ja sen ke­hit­tä­mi­ses­tä yh­des­sä mo­lem­pien lii­ke­toi­min­to­jen ko­ke­nei­den joh­to­ryh­mien kans­sa, Ala-Pie­ti­lä jat­kaa.

Kolk­man toi­mi Sa­no­man Hol­lan­nin-me­di­a­lii­ke­toi­min­to­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ke­vää­seen 2020 as­ti, jol­loin lii­ke­toi­min­ta­seg­ment­ti myy­tiin. Sen jäl­keen Kolk­man on joh­ta­nut Sa­no­man op­pi­mis­lii­ke­toi­min­taa.

Sa­no­ma-kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na Kolk­man vas­taa edel­leen myös Sa­no­man op­pi­mis­lii­ke­toi­min­nas­ta yh­des­sä sen hil­jat­tain vah­vis­te­tun joh­to­ryh­män kans­sa, Sa­no­ma ker­too tie­dot­tees­sa.

Vuon­na 1972 syn­ty­nyt Kolk­man on kou­lu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, ja li­säk­si hän on suo­rit­ta­nut MBA-tut­kin­non. Hän on asu­nut Suo­mes­sa vuo­des­ta 2020.

En­nen Sa­no­maa Kolk­man työs­ken­te­li 15 vuo­den ajan eri­lai­sis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä brit­ti­läi­ses­sä tie­to- ja ana­ly­tiik­ka­yh­ti­ös­sä RELX Grou­pis­sa.