Juk­ka Vil­po­nie­mi

Ha­lu­sim­me tai em­me, äly­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen ko­deis­sa on tu­le­vai­suu­des­sa yhä ylei­sem­pää myös sil­loin, kun ko­dis­sa asuu van­hus yk­si­nään.

Sa­ta­kun­nan kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män Sa­ta­e­dun Ul­vi­lan yk­si­kös­sä alet­tiin va­rau­tua tä­hän jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten ra­ken­ta­mal­la hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vä mal­li­ko­ti. Sitä hyö­dyn­ne­tään eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kou­lu­tuk­ses­sa.

Po­rin seu­dul­la vie­rail­lut ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen joh­to­ryh­mä an­toi kii­tos­ta Me­Wet-mal­lis­ko­dil­le. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­ti­hoi­dos­sa sii­tä on jo otet­tu kop­pia.

Mal­li­ko­tia esit­te­li­vät leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen ja opis­ke­li­jat Ter­hi Nie­mi ja Riit­ta Sten­fors.

Yli­joh­ta­ja Pet­ri Lem­pi­sen mu­kaan Ul­vi­lan pro­jek­ti on tär­keä osoi­tus sii­tä, et­tä ny­ky­ai­kai­sen am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä on työ­e­lä­män ke­hit­tä­mi­nen.

– Tätä kaut­ta opis­ke­li­jat voi­vat vie­dä työ­e­lä­mään mu­ka­naan uut­ta tie­toa ja näin ol­la mu­ka­na työ­e­lä­män ke­hit­tä­mi­ses­sä. Joka ta­pauk­ses­sa tek­no­lo­gia me­nee eteen­päin, ja tu­lee uu­sia asi­oi­ta hyö­dyn­net­tä­väk­si muun mu­as­sa ko­ti­hoi­dos­sa, jota Ul­vi­lan mal­li­ko­ti­kin pal­ve­lee, hän sa­noi.

– Oli­si äly­tön­tä, jos em­me opet­tai­si huo­mi­sen am­mat­ti­lai­sia käyt­tä­mään nii­tä huo­mi­sen työ­ka­lu­ja, joi­ta on jo nyt mah­dol­lis­ta käyt­tää.

Uut­ta val­ti­on ra­hoi­tus­ta ei mi­nis­te­riö kui­ten­kaan lu­paa op­pi­lai­tok­sil­le vas­taa­vien hank­kei­den to­teut­ta­mi­ses­ta. Raha on otet­ta­va op­pi­lai­tok­sen kul­loi­ses­ta­kin bud­je­tis­ta.

– Me tu­em­me tä­nä­kin vuon­na am­ma­til­lis­ta kou­lu­tuis­ta val­ti­o­na­vus­tus­ten tur­vin yli kah­del­la mil­jar­dil­la eu­rol­la, joka ja­kaan­tuu 135 kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le. Tämä raha on tar­koi­tet­tu pait­si kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen myös in­ves­toin­tei­hin. Li­säk­si on eril­lis­tä pro­jek­ti­ra­hoi­tus­ta ope­tus­hal­li­tuk­sen sekä EU:n ra­ken­ne­ra­has­tois­ta.

Sa­ta­e­dun kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan Mat­ti Iso­kal­li­on mu­kaan Ul­vi­lan mal­li­ko­ti on ra­ken­net­tu pää­o­sin niin sa­no­tus­ti omal­la ra­hal­la. Li­säk­si Sa­ta­e­du on saa­nut jon­kin ver­ran alu­eel­lis­ta EU:n ra­ken­ne­ra­haa ja jopa pie­nen mää­rän EU:n Eras­mus-kou­lu­tu­soh­jel­mas­ta.

Bel­gi­a­lai­set opis­ke­li­jat ti­la­si­vat mal­li­ko­din au­to­ma­tii­kan kan­sain­vä­li­sel­tä yri­tyk­sel­tä, ja opis­ke­li­jat tu­li­vat Ul­vi­laan asen­ta­maan jär­jes­tel­mää.

Sa­ta­e­dun saa­ma val­ti­o­no­suus on noin 28 mil­joo­naa eu­roa.

Sa­ta­e­dun li­säk­si joh­to­ryh­mä tu­tus­tui Win­No­van am­mat­ti­kou­lu­tuk­seen Po­ris­sa ja Po­rin lu­ki­oon. Yli­joh­ta­ja Lem­pi­sen mu­kaan vie­rai­lu osoit­ti, et­tä Po­rin seu­dul­la toi­mii vi­reä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ja lu­ki­on yh­tei­sö.