Sa­ta­kun­nan Mu­se­on Hal­li­tus­ka­dun mu­se­o­ra­ken­nus on ol­lut sul­jet­tu­na hel­mi-maa­lis­kuus­sa pa­loil­moi­tin­jär­jes­tel­män uu­si­mi­sen vuok­si. Pää­si­äi­sen jäl­keen tiis­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta mu­seo avau­tuu jäl­leen ylei­söl­le.

Mu­se­on avau­dut­tua pää­see jäl­leen vie­rai­le­maan Elon merk­ke­jä - ja Par­vel­la esil­lä ole­vas­sa Suis­to­maan soit­to­päi­vät – uu­den aal­lon har­jal­la -näyt­te­lyis­sä. Tou­ko­kuun 9. päi­vä avau­tuu Sa­lis­sa uu­si näyt­te­ly, Eng­lund. Va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä pe­reh­dy­tään John Eng­lun­din ku­vaa­mon ai­nut­ker­tai­siin va­lo­ku­viin ja Eng­lun­dien ta­ri­naan.

Heti avau­tu­mis­vii­kol­la, lau­an­tai­na 6. huh­ti­kuu­ta, on lu­vas­sa ki­vaa oh­jel­maa lap­si­per­heil­le, kun Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­sa lan­see­ra­taan jo muis­sa mu­se­o­koh­teis­sa tu­tuk­si tul­leet Täh­ti­het­kiä-re­put. Täh­ti­het­kiä-re­pun si­säl­tö on kai­kis­sa mu­se­o­koh­teis­sa eri­lai­nen. Se si­säl­tää vä­li­nei­tä ja ma­te­ri­aa­lia elä­myk­sel­li­seen mu­se­o­vie­rai­luun 3–10-vuo­ti­ail­le yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa. Re­pun saa lai­naan li­pun­myyn­nis­tä mak­sut­ta mu­se­o­vie­rai­lun yh­tey­des­sä ai­na mu­se­on ol­les­sa avoin­na.

Lau­an­tai­na 13. huh­ti­kuu­ta jär­jes­te­tään Ar­ke­o­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia Sa­ta­kun­nas­sa -kent­tä­työ­e­sit­te­ly­päi­vä. Päi­vän ai­ka­na ar­ke­o­lo­git ker­to­vat Sa­ta­kun­nas­sa to­teu­te­tuis­ta ar­ke­o­lo­gi­sis­ta tut­ki­muk­sis­ta. Ti­lai­suus jär­jes­te­tään Taa­vi-la­val­la ja se on mak­su­ton. Koko päi­vä myös strii­ma­taan ja tal­len­ne­taan Sa­ta­kun­nan Mu­se­on Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le. Tar­kem­pi oh­jel­ma löy­tyy mu­se­on net­ti­si­vuil­ta ta­pah­tu­mat-osi­os­ta.