Ongelmanratkaisija-Sanna KUVA: TOMI NORDLUND

Ongelmanratkaisija-Sanna KUVA: TOMI NORDLUND

On­gel­man­rat­kai­si­ja-San­na

Tuot­ta­ja­na työs­ken­te­le­vän San­nan työ­tä on huo­leh­tia leh­den ko­ko­nai­suu­des­ta. Hän ei pa­ni­koi­du tiu­kas­sa­kaan ti­lan­tees­sa, vaan tu­li­pa­lo­kii­rees­sä­kin joka si­vul­le löy­tyy ai­na jut­tu­ai­he ja ju­tul­le te­ki­jä.

San­na on se, jon­ka puo­leen toi­mit­ta­ja kään­tyy sil­loin, kun eteen tu­lee yl­lät­tä­viä muu­tok­sia ja maa­il­ma tun­tuu kaa­tu­van.

Maailmanparantaja-Pauliina KUVA: TOMI NORDLUND

Maailmanparantaja-Pauliina KUVA: TOMI NORDLUND

Maa­il­man­pa­ran­ta­ja-Pau­lii­na

Toi­mit­ta­ja­na Pau­lii­na on juu­ri hä­nel­le oi­ke­as­sa am­ma­tis­sa. Hy­vin kir­joi­tet­tu ja ku­vi­tet­tu jut­tu syn­tyy ai­hees­ta kuin ai­hees­ta. Eni­ten Pau­lii­na kui­ten­kin in­nos­tuu, kun eteen tu­lee hu­maa­ni, ih­mi­sar­voa ja tois­ten aut­ta­mis­ta si­vu­a­va ai­he. Va­paa-ajal­laan­kin hän pu­reu­tuu ai­he­pii­riin toi­mies­saan Pu­nai­sen Ris­tin va­paa­eh­toi­se­na

Vauhdikas Pirjo KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Vauhdikas Pirjo KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Vauh­di­kas Pir­jo

Pir­jos­sa on vauh­di­kas­ta pait­si työ­tah­ti, myös kä­ve­ly­tyy­li. Hän sin­gah­taa pe­rä­toi­mis­tos­ta tau­ko­huo­nee­seen ja ta­kai­sin yh­des­sä hu­jauk­ses­sa. Kah­vin kans­sa Pir­jo ei kur­sai­le, vaan kaa­taa suo­si­ol­la ter­mos­pul­lon täy­teen.

Ei­kä mi­kään ih­me, et­tä as­kel on vauh­di­kas, sil­lä va­paa-ajal­laan Pir­jo lenk­kei­lee joka päi­vä ai­na­kin tun­nin ver­ran.

Pir­jo on teh­nyt Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa me­nes­tyk­sel­li­ses­ti me­di­a­myyn­tiä jo pit­kään, ja työ­nan­ta­ja voi luot­taa sii­hen, et­tä kaup­paa tu­lee taas täs­sä­kin kuus­sa.

Etätyö-Hanna KUVA: TOMI NORDLUND

Etätyö-Hanna KUVA: TOMI NORDLUND

Etä­työ-Han­na

Lap­si­per­heen äi­dil­le Han­nal­le etä­työ­mah­dol­li­suus so­pii kuin nenä pää­hän. Tätä tai­do­kas­ta tait­ta­jaa näet toi­mis­tol­la vain ker­ran tai pari vii­kos­sa, mut­ta ju­tut il­mes­ty­vät ai­na si­vuil­le huo­lel­li­ses­ti tai­tet­tu­na ja ajal­laan.

Vaik­ka tämä vi­su­aa­li­ses­ti lah­ja­kas työ­ka­ve­ri te­kee pal­jon töi­tä ko­toa kä­sin, hä­net on ai­na help­po ta­voit­taa pu­he­li­mit­se.

Sporttinen Isabelle KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Sporttinen Isabelle KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Sport­ti­nen Isa­bel­le

Isa­bel­le on ta­lon me­di­a­myyn­nis­sä uu­si kas­vo, jol­la on in­no­kas ja iloi­nen asen­ne. Muo­dos­tel­ma­luis­te­lua har­ras­ta­va Isa­bel­le on jouk­ku­eur­hei­li­jan ot­teel­la ot­ta­nut Sa­ta­kun­nan Vii­kon ta­lon ta­vat hal­tuun, ja pääs­syt no­pe­as­ti työn ma­kuun.

Isa­bel­le on se tyyp­pi, joka tu­lee usein töi­hin sport­ti­vaat­teis­sa, kos­ka mu­ka­vuus en­nen kaik­kea.

Idearikas Annina KUVA: ANNINA RUOKOSKI

Idearikas Annina KUVA: ANNINA RUOKOSKI

Ide­a­ri­kas An­ni­na

Uu­tis­luot­sia ja Sa­ta­kun­nan Viik­koa toi­mit­ta­val­la An­ni­nal­la riit­tää jut­tui­de­oi­ta. Ai­kaan­saa­vaa nais­ta vie­dään jut­tu­kei­koil­la ym­pä­ri maa­kun­taa, oli sit­ten ar­ki tai pyhä. Pie­nen pai­kal­lis­leh­den pää­toi­mit­ta­ja tun­tee ky­lä­läi­set, ja ky­lä­läi­set tun­te­vat hä­net.

An­ni­na pi­tää it­sen­sä vauh­dis­sa hörp­pi­mäl­lä jopa 15 kup­pia tum­ma­paah­toa päi­vit­täin.

Huolellinen Ella KUVA: Ella Oras

Huolellinen Ella KUVA: Ella Oras

Huo­lel­li­nen El­la

Huo­lel­lis­ta, yk­si­tyis­koh­dat huo­maa­vaa El­laa al­kaa hel­pos­ti häi­rit­se­mään, jos pilk­ku on vää­räs­sä koh­das­sa tai kie­li­op­pi mät­tää.

El­la työs­ken­te­lee Eu­ra­jo­en toi­mis­tol­la mes­su­myyn­nin pa­ris­sa. Hän on vii­me ti­pan vir­tuo­o­si, joka työs­ken­te­lee par­hai­ten pie­nen pai­neen al­la.

El­la te­kee työ­tään huo­lel­li­ses­ti, mut­ta ai­na pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa, sil­lä ”Elä­mää ei pidä ot­taa va­ka­vas­ti, vaik­ka to­sis­saan on­kin.”

Sanavalmis Taru KUVA: TARU VÄLI-MATTILA

Sanavalmis Taru KUVA: TARU VÄLI-MATTILA

Sa­na­val­mis Taru

Taru on Eu­ra­jo­en kont­to­rin kruu­naa­ma­ton nais-bas­so, joka ei jää mis­sään ti­lan­tees­sa sa­nat­to­mak­si. Jut­tu luis­taa niin asi­ak­kai­den kuin työ­ka­ve­rei­den­kin kans­sa. Ta­run kans­sa ei tar­vit­se pe­lä­tä kiu­sal­lis­ta hil­jai­suut­ta.

Remp­se­äl­tä me­di­a­myy­jäl­tä löy­tyy kun­ni­an­hi­moa ja hi­tu­nen per­fek­ti­o­nis­mi­a­kin. Hä­nen is­ku­lau­seen­sa kuu­luu: ”Hy­vil­tä tyy­peil­tä tu­lee vain hy­viä ide­oi­ta!”