Maa­rit Kaut­to

Po­rin Lu­cia-nei­dok­si va­li­tul­le, 17-vuo­ti­aal­le So­fia Björ­nil­le Lu­cia-pe­rin­ne on tär­keä. Björ­ne­borgs svens­ka sams­ko­la­nin lu­ki­on tois­ta luok­kaa käy­vä So­fia ha­lu­aa tuo­da iloa, va­loa ja rau­haa po­ri­lais­ten jou­lu­no­do­tuk­seen.

– Lu­cia-tra­di­tio on tär­keä osa jou­lua. Se mer­kit­see en­nen kaik­kea rau­haa, iloa ja ai­kaa lä­heis­ten kans­sa. Vie­tän pe­rin­teis­tä jou­lua per­hee­ni pa­ris­sa. Syöm­me hy­vää ruo­kaa, an­nam­me lah­jo­ja ja nau­tim­me yh­des­sä­o­los­ta.

Lu­ci­an va­lin­ta ta­pah­tui ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä. Eh­dok­kai­ta oli kaik­ki­aan kuu­si.

– Olen kii­tol­li­nen kai­kil­le mi­nua ää­nes­tä­neil­le ja iloi­nen sii­tä, et­tä sain tä­män mah­dol­li­suu­den edus­taa kou­lu­am­me Lu­ci­a­na. Me kaik­ki kuu­si eh­do­kas­ta olem­me ka­ve­rei­ta kes­ke­näm­me ja olem­me pie­nes­tä pi­tä­en seu­ran­neet Lu­ci­an va­lin­taa. Ha­lu­sim­me eh­dot­to­mas­ti ol­la mu­ka­na vie­mäs­sä pe­rin­net­tä eteen­päin.

So­fia naut­tii esiin­ty­mi­ses­tä, ja odot­taa in­nois­saan Lu­cia-kul­ku­et­ta.

– Har­ras­tan lau­lua ja street-tans­sia. Opis­ke­len lau­lua Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­os­sa ja olen esiin­ty­nyt so­lis­ti­na kou­lun Draa­man kaa­ri -bän­dis­sä. Meil­lä on keik­ko­ja bän­di-il­lois­sa ja olem­me esiin­ty­neet myös Puu­vil­lan ta­pah­tu­mas­sa.

– Lau­la­mi­nen on mi­nul­le tär­ke­ää ja ha­lu­an pi­tää sen jol­la­kin ta­val­la osa­na elä­mää­ni ai­na, vaik­ka sii­tä ei am­mat­tia tu­li­si­kaan. Vie­lä en to­sin ole am­ma­tin­va­lin­ta-asi­oi­ta koi­vin sy­väl­li­ses­ti aja­tel­lut, So­fia hy­myi­lee.

Po­rin Lu­cia kruu­na­taan Kes­ki-Po­rin kir­kos­sa kes­ki­viik­ko­na 13. jou­lu­kuu­ta kel­lo 17.30 al­ka­vas­sa ti­lai­suu­des­sa. Lu­ci­an kruu­naa tänä vuon­na kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na. Ti­lai­suus on kai­kil­le avoin. Kir­kos­sa kuul­laan myös ruot­sa­lai­sen yh­teis­kou­lun op­pi­lai­den lau­lua ja mu­siik­kia.

Kruu­na­jais­ten jäl­keen Lu­cia seu­ra­lai­si­neen kul­kee he­vos­kär­ryil­lä läpi Po­rin kes­kus­tan.

Po­ris­sa on va­lit­tu oma Lu­cia jo 1950-lu­vul­la. Kruu­naus­ti­lai­suus pi­det­tiin pit­kään Ee­tu­nau­ki­ol­la, kun­nes vuon­na 2012 ti­lai­suus siir­ret­tiin Kes­ki-Po­rin kirk­koon, kos­ka ul­ko­sal­la sää­o­lo­suh­teet saat­toi­vat ol­la han­ka­lat.