Maa­rit Kaut­to

Ke­vääl­lä 40 vuot­ta täyt­tä­vä An­ne Mat­ti­la ei pode nel­jän­kym­pin krii­siä, vaan pi­tää ikään­ty­mis­tä on­nel­li­se­na asi­a­na.

– On­han tämä jon­kin­lai­nen etap­pi myös ura­ni suh­teen. Olen esiin­ty­nyt jo yli kak­si vuo­si­kym­men­tä. Nel­jän­kym­pin krii­siä en kui­ten­kaan sil­lä ta­val­la koe, et­tä ikä ah­dis­tai­si, päin vas­toin olen on­ne­kas, kun saan ikään­tyä ja teh­dä työk­se­ni nii­tä asi­oi­ta, joi­ta ra­kas­tan.

An­ne Mat­ti­la ha­lu­si juh­lis­taa pyö­rei­tä vuo­si­aan jo­ten­kin ja päät­ti pi­tää kon­ser­tin Kar­vi­as­sa si­jait­se­vas­sa tai­de­kah­vi­las­saan tou­ko­kuun lo­pus­sa, jol­loin var­si­nai­nen syn­ty­mä­päi­vä­kin on.

– Yh­des­sä keik­ka­myy­jä­ni kans­sa sit­ten mie­tim­me, et­tä mik­si em­me sa­man tien jär­jes­täi­si pie­ni­muo­tois­ta juh­la­kier­tu­et­ta, kos­ka joka ta­pauk­ses­sa tree­naan laa­jan oh­jel­mis­ton. Niin­pä mi­nul­la oli lau­an­tai­na kon­sert­ti Po­rin Keh­rää­mös­sä ja edes­sä ovat vie­lä Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin kei­kat.

Vuon­na 1999 al­ka­neen le­vy­ty­su­ran ai­ka­na An­nen le­vy­jä on myy­ty yli 300 000 kap­pa­let­ta ja hä­nel­le on myön­net­ty kah­dek­san kul­ta- sekä pla­ti­na­le­vyä. Mat­kan var­rel­le mah­tuu mon­ta ra­di­os­ta tut­tua me­nes­tys­hit­tiä, ku­ten As­falt­ti­vii­dak­ko, Pe­ru­taan häät, Kui­vaa koi­vua ja vii­mei­sim­pä­nä Me pu­hut­tiin. Vii­mei­sin al­bu­mi Tie, jon­ka sy­dän va­lit­see jul­kais­tiin vii­me vuon­na.

Juh­la­kei­koil­la ja myös tai­de­kah­vi­lan kon­ser­tis­saan An­ne esit­tää tut­tu­ja hit­ti­bii­se­jä, mut­ta myös sel­lai­sia, joi­ta kei­koil­la ei ole en­nen kuul­tu.

– Koko bän­di on mu­ka­na, mut­ta bii­sit on so­vi­tet­tu nor­maa­lia akus­ti­sem­mik­si, kos­ka esiin­ty­mis­la­vat­kin ovat nyt pik­kui­sen ta­val­lis­ta pie­nem­piä ja in­tii­mim­piä.

– Ikään­ty­mi­sen myö­tä bii­sien sa­nat ovat al­ka­neet mer­ki­tä mi­nul­le en­tis­tä enem­män ja ha­lu­an tuo­da näi­tä kau­nii­ta, si­säl­tö­rik­kai­ta teks­te­jä esil­le. Kon­ser­teis­sa lau­lu pää­see oi­keuk­siin­sa var­sin­kin slo­va­reis­sa.

An­ne Mat­ti­la tun­ne­taan mu­siik­kiu­ran­sa li­säk­si myös tai­tees­taan. Vuo­des­ta 2013 hä­nen atel­jee­naan toi­mi­nut An­nen tai­de­kah­vi­la on saa­vut­ta­nut val­ta­vat kä­vi­jä­mää­rät. An­nen mu­kaan tai­de­kah­vi­la ava­taan ke­vääl­lä nor­maa­lis­ti, vaik­ka sen kah­vi­la­puo­len ih­mi­nen on­kin nyt pois­sa, mut­ta sie­lu on mu­ka­na. Kah­vi­las­sa työs­ken­nel­lyt An­nen äi­ti me­neh­tyi vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa. An­ne on teh­nyt su­ru­työ­tä myös maa­laa­mal­la ja uu­si näyt­te­ly koos­tuu su­rus­ta, mut­ta myös va­los­ta syn­ty­neis­tä mie­li­ku­va­töis­tä. Näyt­te­lyn tee­ma­na on Va­loa pi­mey­den kes­kel­le.

– Suru on ol­lut suu­ri ja olem­me kaik­ki ope­tel­leet elä­mään päi­vän ker­ral­laan il­man äi­tiä ja mum­mua. Kun olen is­tu­nut atel­jees­sa maa­laa­mas­sa, olen tun­te­nut ai­van kuin si­vel­lin­tä oh­jai­si jo­kin loh­dut­ta­va voi­ma. Kut­sun­kin näi­tä loh­du­tus­töik­si ja toi­von, et­tä kat­so­jat saa­vat niis­tä voi­maa ja loh­tua omien elä­män­haas­tei­den­sa kes­kel­lä.

– Mi­nul­le tai­de on ai­na ol­lut väy­lä, jol­la kä­si­tel­lä su­rua ja vai­kei­ta ai­ko­ja, An­ne jut­te­lee.

Iloa An­nen elä­mään tuo myös 1,5-vuo­ti­as Mi­ka­el-poi­ka.

– Olem­me mie­he­ni Ka­rin kans­sa pys­ty­neet jär­jes­te­le­mään töi­täm­me niin, et­tä Mi­ka­el on ol­lut ko­to­na. Nyt olem­me miet­ti­neet, et­tä ke­vääl­lä Mi­ka­el eh­kä aloit­taa hoi­to­pai­kas­sa.

– Olen hy­vin on­nel­li­nen, et­tä saan ol­la pie­nen po­jan äi­ti. Elä­mä an­taa ja ot­taa. On vain ol­ta­va jo­kai­ses­ta päi­väs­tä kii­tol­li­nen ja teh­tä­vä sitä, mitä sy­dän sa­noo. Olen tä­hän ikään men­nes­sä op­pi­nut, et­tä omia unel­mi­aan kan­nat­taa seu­ra­ta kun­han niin teh­des­sään ei sa­tu­ta mui­ta.

An­nen tu­le­vai­suu­teen kuu­luu siis mu­siik­kia ja tai­det­ta.

– Sink­ku­ja var­mas­ti jul­kais­taan ja keik­ko­ja on ke­säl­lä jon­kin ver­ran. Tai­de­kah­vi­laa pyö­ri­täm­me äi­din tu­tuil­la re­sep­teil­lä.