Heli Kok­ko

Sa­ta­kun­nan Rek­ry­mes­sut jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta SAMK-kam­puk­sen Ago­ra-sa­lis­sa. Ta­pah­tu­man to­teut­ta­vat Sa­ta­kun­nan Mes­sut, Sa­ta­kun­nan Viik­ko ja SAMK yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton kans­sa. Suu­ren ky­syn­nän vuok­si tar­jo­taan uu­det Rek­ry­mes­sut Ago­ra-sa­lis­sa jo 10. hel­mi­kuu­ta 2023.

– Ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen ih­mi­sil­lä on tar­ve tul­la näh­dyik­si ja kuul­luik­si, ja tämä kos­kee niin työ­nan­ta­jia kuin työn­ha­ki­joi­ta­kin, sa­noo yri­tys­pal­ve­lui­den asi­an­tun­ti­ja Mer­vi Man­ni­la Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­tos­ta.

– Rek­ry­mes­sut on ma­ta­lan kyn­nyk­sen paik­ka tul­la jut­te­le­maan ja kat­so­maan, mitä esi­mer­kik­si työk­kä­ril­lä on tar­jo­ta työl­lis­ty­mi­sen tu­ek­si.

Sa­ta­kun­nan Rek­ry­mes­suil­le on ylei­söl­lä va­paa pää­sy. Pai­kal­la on kym­me­niä työ­paik­ko­ja tar­jo­a­vien yri­tys­ten edus­ta­jia. Li­säk­si on lu­vas­sa haas­tat­te­lu­ja ja cv-kli­nik­ka ja uut­ta tie­toa eri alo­jen kou­lu­tuk­ses­ta.

Kos­ka rek­ry­mes­suil­la ha­e­taan työn­te­ki­jöi­tä avoi­miin työ­teh­tä­viin, syy mes­su­jen suo­si­oon on il­mei­nen:

– Osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta on huu­ta­va pula.

Mervi Mannilan mukaan TE-liven ansiosta työnhakija pääsee chatin avulla esittämään kysymyksensä anonyymisti jo rekrylähetyksen aikana.

Mervi Mannilan mukaan TE-liven ansiosta työnhakija pääsee chatin avulla esittämään kysymyksensä anonyymisti jo rekrylähetyksen aikana.

Kai­ken­lai­sil­le osaa­jil­le on ky­syn­tää. Suun­nit­te­li­joi­ta, in­si­nöö­re­jä ja muu­ta kou­lu­tet­tua vä­keä tar­vi­taan, mut­ta isom­pi pula on suo­rit­ta­van työn te­ki­jöis­tä: paik­ko­ja on au­ki eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus- ja kor­jaus­puo­lel­la ja te­ol­li­suu­den val­mis­tus­työs­sä, asen­ta­jia ha­e­taan pal­jon. Sa­moin pal­ve­lu­a­la tar­vit­see vä­keä, ku­ten sii­voo­jia. Ra­vin­to­la-alal­la on ko­ro­nan ta­kia työ­voi­ma­ka­to, ja hoi­to­a­la kär­sii kroo­ni­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta.

Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­tos­sa oli syys­kuus­sa noin 8 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Työ­paik­ko­ja on jul­kais­tu­na noin 800, mut­ta ne pi­tä­vät si­säl­lään usei­ta työ­paik­ko­ja, jo­ten avoi­mia työ­paik­ko­ja on Sa­ta­kun­nas­sa rei­lut 4 000.

Koh­taan­to-on­gel­mas­ta on pu­hut­tu iät ja ajat, mut­ta yk­sin­ker­tais­ta­maan ei kan­na­ta ryh­tyä. Maa­il­ma muut­tuu ja yri­tys­ten tar­peet muut­tu­vat no­pe­as­ti ei­kä kou­lu­tus vält­tä­mät­tä pysy vauh­dis­sa. Li­säk­si mel­kein työs­sä kuin työs­sä tar­vi­taan di­gi­tai­to­ja.

Työ­voi­ma­pu­la pa­kot­taa mo­nen­moi­siin muu­tok­siin, ja niin työn­ha­ki­joil­la kuin työ­nan­ta­jil­la on pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka.

– Työn­te­ki­jän pi­täi­si tun­tea yl­peyt­tä omas­ta työs­tään, joka iki­nen työ on ar­vo­kas­ta. Oman työn­sä vä­hek­syn­tä ei vält­tä­mät­tä hou­ku­ta te­ki­jöi­tä alal­le.

Työ­nan­ta­jat­kin ovat Man­ni­lan mu­kaan op­pi­neet uut­ta, min­kä huo­ma­si esi­mer­kik­si Elä­ke­lii­ton rek­ry­ta­pah­tu­mas­sa Po­ris­sa syys­kuus­sa.

– Erään yri­tyk­sen edus­ta­ja sa­noi, et­tä jos joku oli­si kak­si vuot­ta sit­ten sa­no­nut, et­tä hän palk­kaa yli 65-vuo­ti­aan työn­te­ki­jän va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen, hän ei oli­si us­ko­nut.

Mut­ta niin yrit­tä­jä vain teki, eli elä­ke­läi­set ovat nyt oi­ke­aa työ­voi­ma­re­ser­viä, mut­ta:

– Olem­me iso­jen asi­oi­den edes­sä, yk­sin me em­me pys­ty työ­voi­ma­va­jaus­ta täyt­tä­mään, vaan tar­vit­sem­me myös työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa.

Ul­ko­mais­ten työn­ha­ki­joi­den mää­rä on kas­va­nut, ja eri­tyi­ses­ti uk­rai­na­lai­sia on tul­lut työn­ha­kuun ko­val­la in­nol­la ja mo­tii­vil­la. Tä­män huo­ma­si esi­mer­kik­si en­sim­mäi­sil­lä maa­han­muut­ta­jil­le suun­na­tuil­la Come to Work -mes­suil­la syys­kuus­sa.

– Kie­li­tai­to on olen­nai­nen. Kun he il­moit­tau­tu­vat työn­ha­ki­joik­si, oh­jaam­me hei­dät en­sim­mäi­sek­si kie­li­kou­lu­tuk­seen.

Mer­vi Man­ni­la li­sää, et­tä ul­ko­maa­lai­sen palk­kaa­mis­ta voi es­tää se­kin, et­tä kaik­ki työ­nan­ta­jat­kaan ei­vät puhu edes eng­lan­tia.

Ku­ten on käy­nyt il­mi, TE-toi­mis­to on osal­lis­tu­nut ja osal­lis­tuu usei­siin eri rek­ry­mes­sui­hin, myös omia ta­pah­tu­mia se tu­lee jär­jes­tä­mään.

– Mei­dän roo­li on edis­tää kaik­kea työl­lis­ty­mis­tä. Meil­lä on pal­jon pal­ve­lu­ja työ­tä ja te­ki­jöi­tä ha­ke­vil­le, kun vain saam­me ää­nem­me kuu­lu­viin. Iso osa työ­nan­ta­jil­le suun­na­tuis­ta pal­ve­luis­tam­me on mak­sut­to­mia, Man­ni­la ker­too.