STT

Suo­men kan­san tans­sit­ta­ja­na, kar­ja­lais­ten juu­rien vaa­li­ja­na ja vauh­dik­kaan iloi­suu­den lä­het­ti­lää­nä tun­net­tu Ai­ra Sa­mu­lin hau­dat­tiin Hel­sin­gis­sä per­jan­tai­na. Ylei­söl­lä oli mah­dol­li­suus saat­taa hän­tä vii­mei­sel­lä mat­kal­la, kun su­ru­saat­to ete­ni Van­has­ta kir­kos­ta Bu­le­var­dia pit­kin Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­le.

Siu­naus- ja muis­to­ti­lai­suus oli­vat vain kut­su­vie­rail­le.

Viih­teen ja kult­tuu­rin mo­ni­puo­li­nen vai­kut­ta­ja Sa­mu­lin kuo­li 96-vuo­ti­aa­na 23. lo­ka­kuu­ta.

Hän pe­rus­ti ural­laan usei­ta tans­si­kou­lu­ja. Sa­mu­lin myös pu­hui pal­jon ikään­ty­vien it­se­näi­sen asu­mi­sen puo­les­ta. Mie­len­ter­veys­ky­sy­myk­set oli­vat ne­kin hä­nel­le tär­kei­tä.

Ai­ra Sa­mu­lin vai­kut­ti myös kun­ta­po­li­tii­kas­sa.