San­na Jääs­ke­läi­nen

Ti­bor Bogá­nyi on vauh­di­kas ta­paus. Pori Sin­fo­niet­tan yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na hän on vie­nyt or­kes­te­rin uu­siin ulot­tu­vuuk­siin – hui­pen­tu­ma­na vii­me lo­ka­kuu, jol­loin or­kes­te­ri vie­rai­li Itä­val­las­sa.

En­sim­mäi­sen kau­ten­sa lo­pus­sa, ke­vääl­lä 2019, Bogá­nyi ker­toi mi­nul­le kol­me ta­voi­tet­taan Po­ris­sa. Ne ovat täyt­ty­neet yk­si ker­ral­laan. Ylei­söä on saa­tu kon­sert­tei­hin, or­kes­te­rin voi­ma on ym­mär­ret­ty ja jo­tain eri­lais­ta on teh­ty.

– Pit­käl­ti kyl­lä, hän it­se myön­tää.

Jos vä­lis­sä ei oli­si ol­lut ko­ro­na-ai­ka, ties mil­lai­seen len­toon oli­si lii­det­ty. Mut­ta jo nyt kon­sert­tien mak­sa­nei­den kat­so­jien mää­rä on nous­sut huo­mat­ta­vas­ti, Pori Sin­fo­niet­ta tun­ne­taan Suo­mes­sa ja eri­lai­sia pro­duk­ti­oi­ta on teh­ty, esi­mer­kik­si Pori Dan­ce Com­pa­ny on tans­si­nut or­kes­te­rin tah­tiin. Ko­ho­koh­ta­na oli tie­ten­kin Wie­nin-mat­ka ja soit­ta­mi­nen Mu­sik­ve­rei­nin kon­sert­ti­ta­lon kul­tai­ses­sa sa­lis­sa, joka on Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen ko­ti­sa­li. Oh­jel­mis­tos­sa oli myös po­ri­lai­sen sä­vel­tä­jä Se­lim Palmg­re­nin tuo­tan­toa.

– Täl­lai­set asi­at an­ta­vat uut­ta pot­kua ja pää­o­maa or­kes­te­ril­le. Wie­nis­sä meil­lä oli hui­kea esiin­ty­mi­nen, kaik­ki naut­ti­vat sii­tä, Bogá­nyi ker­too.

– Syn­tyy hen­ki, et­tä kyl­lä tääl­lä osa­taan! Pie­nen paik­ka­kun­nan pie­ni or­kes­te­ri tu­lee ja näyt­tää. Se oli unel­mien as­kel niin or­kes­te­ril­le kuin ka­pel­li­mes­ta­ril­le.

Bogá­nyi joh­taa Po­ris­sa yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na vie­lä yh­den kon­ser­tin. Tors­tai­na 18. huh­ti­kuu­ta on lu­vas­sa on jo­tain eri­lais­ta, vi­su­a­li­soi­tu kon­sert­ti Vi­su­al Fin­land, jos­sa Pori Sin­fo­niet­tan kans­sa soit­taa Sei­nä­jo­en kau­pun­gi­nor­kes­te­ri. Kon­ser­tin te­ok­sis­ta kak­si on vi­su­a­li­soi­tu. Kon­sert­ti uu­si­taan Sei­nä­jo­ki-sa­lis­sa 19.4.

Bogá­nyi ker­too ha­lun­neen­sa jo pit­kään teh­dä Po­riin vi­su­a­li­soi­dun kon­ser­tin, mut­ta pro­jek­ti siir­tyi, kun ko­ro­na tuli. Nyt vi­su­a­li­soin­ti saa­daan sa­liin sa­mal­la, kun Bogá­nyi jät­tää jää­hy­väi­set pes­til­leen Po­ris­sa.

– Ku­van ja mu­sii­kin yh­dis­tel­mäl­lä voi­ma voi tup­laan­tua ja taa­tus­ti se in­nos­taa myös kat­so­jia. Us­kon, et­tä tä­hän vä­rik­kää­seen, vi­su­aa­li­seen suun­taan ol­laan me­nos­sa mu­sii­kin maa­il­mas­sa ja odo­tan to­del­la Vi­su­al Fin­land -kon­sert­tia, hän sa­noo.

Po­ri­lai­suu­den lä­het­ti­lää­nä Bogá­nyi ai­koo jat­kaa, sil­lä Palmg­re­nis­ta on tul­lut näi­den vuo­sien ai­ka­na hä­nel­le lä­hei­nen sä­vel­tä­jä, jon­ka te­ok­sia hän ha­lu­aa esit­tää. Bogá­nyi ku­vaa Palmg­re­nia me­lan­ko­lis­ro­mant­ti­sek­si sä­vel­tä­jäk­si, joka ta­voit­taa oma­lei­mai­sel­la kos­ke­tuk­sel­laan osu­vas­ti suo­ma­lai­sen sie­lun­mai­se­man.

Or­kes­te­ris­ta Bogá­nyi kiit­tää erik­seen kon­sert­ti­mes­ta­ri Ion Bui­novsc­hia, joka on pait­si lah­ja­kas muu­sik­ko ja hyvä työ­ka­ve­ri, myös Bogá­nyin fu­tis­ka­ve­ri.

– Olem­me ai­na pe­lan­neet, jos sii­hen on ol­lut mah­dol­li­suus. Jal­ka­pal­lo on mah­ta­vaa vas­ta­pai­noa täl­le työl­le.

Pori säi­lyy ka­pel­li­mes­ta­rin mie­les­sä – jo sii­tä syys­tä, et­tä se oli ai­koi­naan, nuo­re­na ka­pel­li­mes­ta­ri­na, hä­nen en­sim­mäi­sen ison kon­sert­tin­sa paik­ka, tu­li­kas­te.

– Or­kes­te­ri on niis­tä ajois­ta muut­tu­nut. Tääl­lä on hy­vät soit­ta­jat ja hy­vät vi­si­ot. Mut­ta sel­vää on, et­tä Pori Sin­fo­niet­ta tar­vit­see vi­si­o­nää­ri­sem­pää joh­ta­mis­ta. Pi­täi­si us­kal­taa käyt­tää avau­tu­vat mah­dol­li­suu­det roh­ke­as­ti hy­väk­si, ei­kä tor­pa­ta uu­sia ide­oi­ta.

Bogá­nyi on huo­man­nut, kuin­ka or­kes­te­rin toi­mis­to on yli­työl­lis­ty­nyt ja tär­ke­ät pää­mää­rät jää­vät ar­kis­ten puu­hien jal­koi­hin.

– Po­rin kau­pun­gil­le ha­lu­an lä­het­tää vies­tin: tämä soit­ta­jis­to an­sait­see pa­rem­paa! Sen joh­don täy­tyy saa­da va­pau­tua isom­piin lin­joi­hin, hän sa­noo.

It­se Bogá­nyi asuu nyt syn­nyin­maas­saan Un­ka­ris­sa, sen pää­kau­pun­gis­sa Bu­da­pes­tis­sä. Siel­lä hän on teh­nyt suu­ren suo­si­on saa­vut­ta­neen, su­per­tuo­tan­nok­si­kin kut­su­tun Car­mi­na Bu­ra­nan 3D-ver­si­on. Hän ai­koo jat­kaa vi­su­a­li­soi­tu­jen kon­sert­tien te­ke­mis­tä, ei­kä sul­je pois mah­dol­li­suut­ta vie­rail­la vie­lä Po­ris­sa­kin.

– Saa näh­dä, eh­kä­pä tu­len tän­ne vie­lä uu­den pro­duk­ti­o­ni kans­sa, hän hy­myi­lee.

Lue myös ai­em­pi jut­tu:

Pori Sin­fo­niet­tan yli­ka­pel­li­mes­ta­ri jät­tää jää­hy­väi­set sel­lon­sa avul­la – Kon­ser­tin oh­jel­mis­tos­sa myös po­ri­lais­ta mu­siik­kia