Pori Sin­fo­niet­tan tä­män vii­kon kon­sert­ti kan­taa ni­meä Ti­bor & sel­lo. Kon­ser­tin so­lis­ti­na soit­taa yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Ti­bor Bogá­nyi. Hän ku­vai­lee kon­sert­tia jää­hy­väi­sik­si Po­ril­le ja or­kes­te­ril­le, sil­lä Bogá­nyin kau­si yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na on päät­ty­mäs­sä tä­hän ke­vää­seen.

Kon­ser­tin oh­jel­mis­tos­sa on muun mu­as­sa kol­me po­ri­lai­sen sä­vel­tä­jä Se­lim Palmg­re­nin te­os­ta. Bogá­nyi ker­too va­lin­neen­sa ne tä­hän tar­koi­tuk­sel­la ja so­vit­ta­neen­sa ne yh­des­sä un­ka­ri­lai­sen sä­vel­tä­jän kans­sa.

– Nuo te­ok­set ovat kuin sie­lun vä­räh­te­lyä – suo­ma­lais­ta me­lan­ko­li­aa ar­vok­kaas­sa kuo­res­sa, Bogá­nyi maa­lai­lee.

Hän on Po­rin-kau­del­laan ihas­tu­nut Palmg­re­niin.

– Hän loih­tii te­ok­sis­saan osu­vas­ti esiin suo­ma­lais­ta sie­lun­mai­se­maa. Olen un­ka­ri­lai­nen ja näen suo­ma­lai­set eri ta­val­la kuin te it­se, hän poh­tii.

– Pi­dän Palmg­re­nia to­del­la ar­vok­kaa­na sä­vel­tä­jä­nä ja ai­on jat­kos­sa­kin vie­dä hä­nen te­ok­si­aan maa­il­mal­le.

Pori Sin­fo­niet­ta esit­ti Palmg­re­nin mu­siik­kia myös vie­rail­les­saan vii­me syk­sy­nä Wie­nis­sä.

Ti­bor & sel­lo -kon­sert­ti

Tors­tai­na 14.3.2024 kel­lo 19–21 Pro­me­na­di­sa­lis­sa Po­ris­sa ja per­jan­tai­na 15.3. kel­lo 18–20 Va­paa-ai­ka­kes­kus Ry­säs­sä Me­ri­kar­vi­al­la. Pori Sin­fo­niet­tan ka­pel­li­mes­ta­ri­na ja sel­lo­so­lis­ti­na yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Ti­bor Bogá­nyi. Oh­jel­mis­tos­sa mu­siik­kia sä­vel­tä­jil­tä: Bux­te­hu­de – Palmg­ren – Ma­de­to­ja – Mor­ri­co­ne – Ar­len – Dvořák.