Juha Hel­jak­ka, Brand ID

– Mie­les­tä­ni pää­tös on erit­täin hyvä. On oleel­lis­ta, et­tä erit­täin vien­ti­ve­toi­ses­ta maa­kun­nas­tam­me on len­to­yh­tey­det, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat su­ju­van mat­kus­ta­mi­sen Eu­roop­paan. Jos jou­tuu mat­kus­ta­maan 3–4 tun­tia pääs­tääk­seen len­to­ko­nee­seen esim. Eu­roo­pan len­nol­le, me­nee ai­kaa hur­jas­ti enem­män. Brand ID Oy on myös tu­ke­nut len­to­toi­min­taa Sa­ta­kun­nan Kaup­pa­ka­ma­rin or­ga­ni­soi­man ke­räyk­sen voi­min. Me, asi­ak­kaam­me ja yh­teis­työ­kump­pa­nim­me käyt­tä­vät len­to­yh­teyt­tä. Vii­mek­si vii­me vii­kol­la tuli vie­ras Aust­ra­li­as­ta Hel­sin­gin kaut­ta Po­riin len­tä­en.

Ulvilalaisen Cimcorpin toimitusjohtaja Tero Peltomäki.

Ulvilalaisen Cimcorpin toimitusjohtaja Tero Peltomäki.

Tero Pel­to­mä­ki, Cim­corp

– Oli erit­täin hyvä ja tär­keä pää­tös Cim­cor­pin kan­nal­ta. Meil­lä on noin 30 pro­jek­tia me­neil­lään 15 eri maas­sa, jo­ten pal­jon mat­kus­te­taan. 95 pro­sent­tia pro­jek­teis­tam­me on Suo­men ul­ko­puo­lel­la, ne vaa­ti­vat mat­kus­ta­mis­ta niin myyn­ti-, kuin toi­mi­tus­vai­hees­sa­kin. Kä­vim­me myös pää­joh­ta­ja Mu­ra­tan kans­sa ta­paa­mas­sa Lau­ri In­naa ja ker­to­mas­sa, kuin­ka tär­keä Po­rin len­to­yh­teys Hel­sin­kiin on koko kon­ser­nil­le. Meil­lä käy myös pal­jon vä­keä emo­yh­ti­ös­täm­me Ja­pa­nis­ta.

OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru

OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru

Mat­ti Kiu­ru, OP Län­si-Suo­mi

– Pää­tös on oi­kea Sa­ta­kun­nan elin­kei­no­e­lä­män nä­kö­kul­mas­ta. To­del­la tär­keä ja hie­no asia on, et­tä val­tio tu­kee jat­kos­sa myös Po­rin len­to­ja, maa­kun­tam­me on täs­sä suh­tees­sa ol­lut mui­ta huo­nom­mas­sa ase­mas­sa. Kau­pun­gin mak­su­ra­si­te jää val­ti­on tuen myö­tä huo­mat­ta­vas­ti koh­tuul­li­sem­mak­si. Yri­tyk­sem­me käyt­tää len­to­ja jon­kin ver­ran, suu­rin mer­ki­tys len­noil­la on maa­kun­nan vien­ti­te­ol­li­suu­den yri­tyk­sil­le eri­tyi­ses­ti jat­ko­len­to­yh­teyk­sien kaut­ta.