Lou­nais-Suo­men po­lii­si sai lau­an­tai­na il­moi­tuk­sen Po­rin Noor­mar­kus­sa maas­tos­sa löy­ty­nees­tä kuol­lees­ta hen­ki­lös­tä. Po­lii­si pyy­tää ylei­söl­tä vih­jei­tä ja tie­to­ja vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mi­sek­si.

Maas­tos­sa liik­ku­nut hen­ki­lö löy­si vai­na­jan lau­an­tai­na Noor­mar­kun Ase­ma­tien maas­tos­ta ja il­moit­ti asi­as­ta hä­tä­kes­kuk­seen. Il­moit­ta­jan löy­tä­mä ruu­mis vai­kut­ti ol­leen maas­tos­sa jo pi­dem­män ai­kaa.

Vai­na­jal­ta ei löy­ty­nyt hen­ki­löl­li­syys­pa­pe­rei­ta tai mui­ta­kaan sel­lai­sia pa­pe­rei­ta tai esi­nei­tä, joi­den pe­rus­teel­la hä­nen hen­ki­löl­li­syyt­tään oli­si vie­lä pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään.

Vai­na­ja on to­den­nä­köi­ses­ti mies. Hä­nen yl­lään oli si­ni­set far­kut, rus­ke­at nah­ka­ken­gät, mus­ta nah­ka­tak­ki sekä vi­her­tä­vän­rus­kea pu­se­ro, jon­ka kau­luk­ses­sa on ve­to­ket­ju. Vai­na­jan vie­rel­tä löy­tyi mus­ta kan­gas­lauk­ku.

Po­lii­si pyy­tää il­moit­ta­maan kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta tai tie­dois­ta, jot­ka mah­dol­li­ses­ti voi­vat liit­tyä löy­det­tyyn hen­ki­löön. Po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan hen­ki­lö on me­neh­ty­nyt ke­vään 2023 ai­ka­na.

Tie­to­ja ja ha­vain­to­ja esi­mer­kik­si hen­ki­lön liik­keis­tä alu­eel­la voi il­moit­taa säh­kö­pos­til­la osoit­tei­seen vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi tai What­sApp- tai teks­ti­vies­til­lä nu­me­roon 0504117655.

Po­lii­si jat­kaa ta­pauk­sen sel­vit­tä­mis­tä kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta­na. Ai­na­kaan tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan po­lii­si ei epäi­le asi­as­sa ri­kos­ta.