Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Suo­men Tur­ki­se­läin­ten Kas­vat­ta­jain Lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Mar­ja Tiu­ra ei ole yl­lät­ty­nyt sii­tä, et­tä tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä aja­va kan­sa­lai­sa­loi­te sai al­le vuo­ro­kau­des­sa taak­seen yli 50 000 kan­nat­ta­jaa ja ete­nee näin edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si.

Aloi­te ke­rä­si tar­vit­ta­vat 50 000 kan­na­tu­sil­moi­tus­ta maa­nan­tai­na, sa­ma­na päi­vä­nä, jona aloi­te oli päi­vät­ty.

– Ei­hän täs­sä ole si­nän­sä mi­tään yl­lät­tä­vää. Tämä elin­kei­no­han on ol­lut vii­me ai­koi­na hy­vin pal­jon jul­ki­suu­des­sa lin­tuinf­lu­ens­saan liit­ty­en, Tiu­ra sa­noi STT:lle.

Tiu­ra ei ole huo­lis­saan, et­tä aloit­teen edus­kun­ta­kä­sit­te­ly voi­si joh­taa sii­hen, et­tä edus­kun­ta pää­tyi­si lo­pul­ta kiel­tä­mään tur­kis­tar­hauk­sen Suo­mes­sa.

– Kun kat­so­taan hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­maa, siel­lä on sel­ke­ät kir­jauk­set tur­ki­se­lin­kei­non osal­ta. Tur­ki­se­lin­kei­no on osa suo­ma­lais­ta al­ku­tuo­tan­toa. Tämä on se läh­tö­koh­ta meil­lä, Tiu­ra sa­noo.

– Me no­jaam­me vah­vas­ti hal­li­tu­soh­jel­maan ja sen kir­jauk­siin tä­män elin­kei­non osal­ta. Tot­ta kai seu­raam­me tar­kas­ti tätä ti­lan­net­ta, Tiu­ra jat­kaa.

Tiu­ra toi­mi ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuo­si­na 1999–2011.

Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan -kan­sa­lai­sa­loit­tees­sa eh­do­te­taan, et­tä edus­kun­ta edel­lyt­tää val­ti­o­neu­vos­toa ryh­ty­mään lain­val­mis­te­luun tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mi­sek­si oi­keu­den­mu­kai­sel­la ta­val­la.

Aloit­tees­sa eh­do­te­taan, et­tä siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen to­teu­te­taan laa­ti­mal­la kan­sal­li­nen suun­ni­tel­ma tur­kis­tuo­tan­non lak­kaut­ta­mi­sek­si koh­tuul­li­sel­la siir­ty­mä­a­jal­la.

Li­säk­si alan har­joit­ta­mi­ses­ta luo­pu­vil­le tar­haa­jil­le luo­tai­siin aloit­tees­sa luo­pu­mis­tu­ki­jär­jes­tel­mä.

Yle jul­kai­si tiis­tai­na kan­sa­ne­dus­ta­jil­le te­ke­män­sä ky­se­lyn tur­kis­tar­hauk­sen kan­na­tuk­ses­ta edus­kun­nas­sa. Yli puo­let Ylen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta kiel­täi­si tur­kis­tar­hauk­sen Suo­mes­sa.

Tiu­raa ei ky­se­lyn tu­los huo­les­tu­ta.

– On hyvä tie­dos­taa se, et­tä vain 112 edus­ta­jaa vas­ta­si tä­hän ky­se­lyyn. Tie­tyil­lä puo­lu­eil­la tämä on hy­vin vah­va ide­o­lo­gi­nen ky­sy­mys, Tiu­ra sa­noo.