STT

Noin puo­let Suo­mes­sa pääl­lä ole­vis­ta po­lii­sin tolp­pa­ka­me­rois­ta kä­räyt­tää vas­ta var­sin isos­ta yli­no­peu­des­ta, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen. Nämä ka­me­rat ku­vaa­vat ajo­kin vas­ta sit­ten, kun yli­no­peut­ta on vä­hin­tään 21 ki­lo­met­riä tun­nis­sa eli päi­vä­sak­ko­kyn­nys ylit­tyy.

Yli­no­peuk­sien puut­tu­mis­kyn­nys­tä nos­ta­mal­la on voi­tu vä­hen­tää työ­kuor­maa po­lii­sin lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kuk­ses­sa, ker­too Hel­sin­gin po­lii­sin lii­ken­ne­val­von­ta­toi­min­non joh­ta­ja, yli­ko­mi­sa­rio Den­nis Pas­ters­tein Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le. Kes­kus kä­sit­te­lee tolp­pa­ka­me­roi­den ku­vat ja lä­het­tää nii­den pe­rus­teel­la seu­raa­muk­sen ajo­neu­von hal­ti­jal­le.

– Puut­tu­mis­kyn­nys­tä muu­te­taan sään­nöl­li­ses­ti sen pe­rus­teel­la, kuin­ka pal­jon lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kuk­ses­sa on hen­ki­lö­kun­taa, Pas­ters­tein li­sää.

Suo­mes­sa on yli tu­hat tolp­pa­ka­me­raa, jois­sa po­lii­si kier­rät­tää ka­me­roi­ta. Sa­ma­nai­kai­ses­ti pääl­lä on tol­pis­sa kes­ki­mää­rin noin 70 ka­me­raa. Nyt il­me­ni, et­tä niis­tä noin 35 ku­vaa sak­ko­no­peuk­sien ohel­la myös alem­pia yli­no­peuk­sia. Nämä lie­vem­mät rik­keet tuo­vat joko lii­ken­ne­vir­he­mak­sun tai huo­mau­tuk­sen.

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kus pys­tyi vii­me vuon­na kä­sit­te­le­mään noin 130 000 yli­no­peus­ta­paus­ta. Mää­rään vai­kut­ti vuon­na 2020 voi­maan tul­lut tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tus. Sii­hen liit­ty­nyt tie­to­jär­jes­tel­män muu­tos hi­das­ti seu­raa­mus­ten kä­sit­te­lyä, ja kes­kuk­sen työn­te­ki­jöi­tä on ol­lut Uu­tis­suo­ma­lai­sen mu­kaan myös si­dot­tu­na mui­hin töi­hin.

Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta ker­rot­tiin hei­nä­kuus­sa STT:lle, et­tä po­lii­si val­mis­te­lee tolp­pa­ka­me­roil­la teh­tä­vän lii­ken­ne­val­von­nan laa­jen­ta­mis­ta. Yli­no­peuk­sien li­säk­si pel­ti­po­lii­seil­la py­ri­tään vas­te­des ku­vaa­maan kän­ny­kän käyt­töä, lii­an lä­hel­lä tois­ta ajok­kia aja­mis­ta sekä tur­va­vyön käy­tös­tä lais­ta­mis­ta.

Po­lii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Iha­lai­nen sa­noi tuol­loin, et­tä pel­ti­po­lii­sien en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­pi käyt­tö on val­mis­teil­la uu­dem­man mal­li­siin tolp­pa­ka­me­roi­hin. Nii­tä on Suo­men maan­teil­lä ny­kyi­sin noin 300.