Maa­rit Kaut­to

Vi­sit Po­rin verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan, et­tä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa voi yö­pyä asun­to­au­tol­la/vau­nul­la Hal­pa-Hal­lin pi­has­sa Mat­ka­par­kis­sa. Ylei­sil­lä park­ki­pai­koil­la on sal­lit­tua nuk­kua au­tos­sa, mut­ta on hyvä muis­taa, et­tä lei­riy­ty­mi­nen on kiel­let­ty. Lei­riy­ty­mi­nen tar­koit­taa pelk­kää yö­py­mis­tä pi­dem­pi­ai­kai­sem­paa oles­ke­lua.

Ky­syim­me kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Is­mo Aho­sel­ta, mi­ten Po­rin kau­pun­ki suh­tau­tuu lei­riy­ty­mi­seen ja mat­kai­lu­au­tos­sa/vau­nus­sa tai tel­tas­sa yö­py­mi­seen vi­ral­lis­ten lei­rin­tä­a­lu­ei­den ul­ko­puo­lel­la?

– Lei­riy­ty­mi­nen ei kuu­lu jo­ka­mie­hen oi­keuk­siin, mut­ta maa­no­mis­ta­jan lu­val­la saa lei­riy­tyä mis­sä vain. Po­rin kau­pun­gin jär­jes­tys­sään­nöis­sä ei ole mai­nin­taa lei­riy­ty­mi­ses­tä, mut­ta olem­me kiel­tä­neet sen maa­no­mis­ta­jan oi­keu­del­la suo­si­tuim­mis­sa pai­kois­sa, jois­sa on il­men­nyt on­gel­mia, ku­ten ros­kaa­mis­ta ja ajo­neu­vo­ja asi­at­to­mis­sa pai­kois­sa. Inf­ran kun­nos­sa­pi­to on asen­ta­nut lei­riy­ty­mi­nen kiel­let­ty -kylt­te­jä esi­mer­kik­si Kal­loon, Re­po­saa­ren ta­ka­ran­nal­le ja Her­rain­päi­vil­le.

– Ta­ka­vuo­si­na oli lu­vat­to­mis­ta lei­riy­ty­jis­tä on­gel­mia myös Poh­jois-Po­ris­sa iso­jen ta­pah­tu­mien ai­kaan, mut­ta vii­me vuo­si­na tätä ei ole enää ta­pah­tu­nut.

Kuka lu­va­ton­ta lei­riy­ty­mis­tä val­voo?

– Po­lii­si ja myös inf­ran kun­nos­sa­pi­don työn­te­ki­jät ovat huo­maut­ta­neet ja pyy­tä­neet pois­tu­maan, jos ovat ta­van­neet lu­vat­to­mia lei­riy­ty­jiä kau­pun­gin mail­la.