STT

Vä­es­tö­lii­ton mu­kaan hal­li­tu­soh­jel­mas­sa esi­te­tyt so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set osu­vat vä­hä­tu­loi­siin lap­si­per­hei­siin. Jos per­heet aje­taan ko­vin ah­taal­le, hei­dän avun­tar­peen­sa kas­vaa. Tämä ai­heut­taa lii­ton mu­kaan lo­pul­ta enem­män kus­tan­nuk­sia kuin mitä sääs­tö­jä ta­voi­tel­tiin.

– Vau­vo­jen, las­ten ja nuor­ten tuki on kus­tan­nus­te­hok­kain kei­no kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­nin ja työ­ky­vyn ta­kaa­mi­sek­si koko elä­män ai­ka­na, Vä­es­tö­liit­to sa­noo tie­dot­tees­sa.

Asu­mis­tu­en leik­kauk­sen, lap­si­ko­ro­tus­ten pois­ton ja toi­meen­tu­lo­tu­en tiu­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set on sel­vi­tet­tä­vä huo­lel­la ja pi­dät­täy­dyt­tä­vä muu­tok­sis­ta, jot­ka li­säi­si­vät lap­si­per­he­köy­hyyt­tä. Jos lap­si­ko­ro­tuk­siin puu­tu­taan, ne tu­lee kom­pen­soi­da muil­la per­he-etuuk­sil­la, liit­to kat­soo.

Vä­es­tö­liit­to ker­too, et­tä sen pal­ve­lui­hin on vuo­den alus­ta ha­keu­tu­nut yhä use­am­pi van­hem­pi, joka kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä tai kei­not­to­muu­des­ta.

– Nuo­ret ih­mi­set em­pi­vät per­heel­lis­ty­mis­tä, ei­vät­kä roh­ke­ne yrit­tää las­ten saan­tia. Pa­ri­suh­tei­den haas­tei­siin ja elä­män kuor­mit­tu­mi­seen tar­vi­taan ja sii­hen on voi­ta­va saa­da apua no­pe­as­ti ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Vä­es­tö­liit­to kam­pan­joi syk­syn ai­ka­na tee­mal­la "Kaik­ki on per­hees­tä".

– Per­heet ovat Suo­men koh­ta­lon­ky­sy­mys. Nyt on ai­ka toi­mia. Yh­teis­kun­nas­sa tu­lee si­tou­tua per­hei­den tu­ke­mi­seen. On rat­kais­ta­va, mi­ten voim­me yh­des­sä saa­da per­heet voi­maan hy­vin ja tu­kea roh­keut­ta pe­rus­taa per­he ja luot­ta­mus­ta sii­hen, et­tä per­hei­tä ei jä­te­tä yk­sin, lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Ei­ja Koi­vu­ran­ta sa­noo.