Re­po­saa­re­lai­sen muu­sik­ko-ta­ri­nan­ker­to­jan, Sini Tuo­mi­sa­lon kä­si­kir­joit­ta­ma uu­si ke­sä­näy­tel­mä, Var­jo­lil­jat, si­säl­tää ker­to­muk­sia re­po­saa­re­lai­sis­ta nai­sis­ta 1850-2000 -lu­vuil­ta. Var­jo­lil­ja-kuk­ka sym­bo­loi näi­tä ker­to­mus­ten nai­sia, jot­ka ovat ko­ke­neet ko­via koh­ta­loi­ta. Var­jo­lil­ja on van­ha pi­ha­pii­rien kas­vi, jota Sini on löy­tä­nyt Vil­la Lon­do­nin nii­tyl­tä ja kirk­ko­maal­ta. Kas­vi tuok­suu vain il­tai­sin ja öi­sin.

Kieh­to­va nimi sai Si­nin ver­taa­maan ker­to­mus­ten nai­sia Var­jo­lil­jan kuk­kiin. Men­nyt­tä, hy­vää ai­kaa saa muis­tel­la vain il­tai­sin ja öi­sin, tut­tu­ja tuok­su­ja saa tun­tea vain il­lan hä­mär­ty­es­sä, kos­ka päi­vät pi­tää käyt­tää te­hok­kaa­seen työn­te­koon ja men­nä tar­mok­kaas­ti eteen­päin.

– Var­jo­lil­jo­jen ta­ri­nois­sa kul­je­taan Re­po­saa­ren sa­ta­ma­e­lä­mäs­sä, si­vu­taan kan­sa­lais­so­taa ja työ­läi­syh­tei­sön sekä saa­ri­o­lo­jen vai­ku­tus­ta elä­mään. Mu­siik­kia on näy­tel­mäs­sä run­saas­ti. Ajan hen­gen mu­kaan teh­dyt lau­lu­nu­me­rot tuo­vat ker­rok­sel­li­suut­ta ta­ri­noi­hin: vä­lil­lä men­nään syn­kis­sä tun­nel­mis­sa ja sit­ten taas iloi­ses­ti kup­let­ti­lau­lu­jen ke­pey­des­sä, Sini ker­too.

Esi­tyk­ses­sä kuul­laan 17 Si­nin sä­vel­tä­mää ja sa­noit­ta­maa lau­lu­nu­me­roa sekä kuu­si mui­den sä­vel­tä­jien te­ke­mää lau­lua tai inst­ru­men­taa­li­kap­pa­let­ta.

Kaik­ki näy­tel­mäs­sä on tot­ta. Tie­toa on jäl­leen ha­et­tu mo­nis­ta kir­joi­te­tuis­ta läh­teis­tä, ar­kis­tois­ta sekä haas­tat­te­luis­ta.

Näy­tel­mäs­sä esiin­ty­vät Sini Tuo­mi­sa­lo sekä har­mo­nik­ka­vir­tuo­o­si Vesa For­mu­nen sekä roo­leis­sa et­tä muu­sik­koi­na. Mu­kaan näy­tel­mään on saa­tu myös yk­si jouk­ko­koh­taus avus­ta­ji­neen. Ko­re­og­ra­fi­at ovat Son­ja Haa­vis­ton kä­si­a­laa.

Esi­tys­paik­ka­na on Re­po­saa­ren Re­po­lin­nan tai­de­suu­li. Näy­tel­män en­si-il­ta on tiis­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta.