San­na Jääs­ke­läi­nen

Sa­ta­kun­nan Viik­ko yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen va­lit­si Vuo­den kau­pun­ki­te­on jo 14. ker­taa. Tänä vuon­na ei voit­ta­jas­ta ol­lut yh­tään epä­sel­vyyt­tä. Koko kau­pun­ki­te­ko­raa­ti va­lit­si yk­kö­seh­dok­kaak­seen sa­man ta­hon, po­ri­lai­sen jää­pal­lo­seu­ra Na­ru­ke­rän. Pe­rus­te­lu­na mai­nit­tiin tie­tys­ti Na­ru­ke­rän edus­tus­jouk­ku­een ke­vääl­lä voit­ta­ma Suo­men­mes­ta­ruus, mut­ta myös se, et­tä seu­ra te­kee ma­ta­lan kyn­nyk­sen ju­ni­o­ri­työ­tä ja yl­lä­pi­tää kes­kus­te­lua ka­te­tus­ta te­ko­jääs­tä, joka oli­si po­ri­lai­nen elin­voi­ma­te­ko.

– Na­ru­ke­rä on seu­ra, jos­sa huo­mi­oi­daan kai­ke­ni­käi­set ja myös per­heen­jä­se­net. Seu­ran yh­tei­söl­li­syys on mah­ta­va asia. Suo­men­mes­ta­ruu­den voit­ta­mi­nen oli hie­no asia, var­sin­kin kun seu­ra jou­tuu tais­te­le­maan vuo­sit­tain olo­suh­tei­ta vas­taan, raa­ti luon­neh­ti.

Kun­ni­a­mai­nin­nan kau­pun­ki­te­ko­raa­ti an­taa tänä vuon­na po­ri­lai­sel­le kir­jai­li­ja Art­tu Tuo­mi­sel­le. Hä­nen Del­ta-sar­jan­sa kir­jat ovat nos­ta­neet Po­rin ja po­ri­lais­ten nä­ky­vyyt­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tuo­mi­sen uu­sin­ta Va­pah­ta­ja-kir­jaa lu­kies­saan voi ku­vi­tel­la it­sen­sä kir­jan hen­ki­löi­den mu­ka­na va­el­ta­mas­sa pit­kin öi­sen Po­rin ka­tu­ja ja kul­ma­kun­tia. Te­ok­sis­sa on ai­nek­sia vaik­ka­pa opas­te­tuil­le kä­ve­ly­kier­rok­sil­le, joil­la voi­tai­siin hou­ku­tel­la Po­riin kir­jal­li­suus­mat­kai­li­joi­ta.

Vuo­den kau­pun­ki­te­ko -pal­kin­to luo­vu­te­taan Na­ru­ke­rän edus­ta­jil­le Po­rin Päi­vän to­ri­juh­las­sa lau­an­tai­na 23. syys­kuu­ta. Myös Art­tu Tuo­mi­nen on lu­pau­tu­nut pai­kal­le. Pal­kit­se­mis­ti­lai­suus al­kaa to­rin la­val­la kel­lo 12.20.

Kau­pun­ki­te­ko-kil­pai­lu nos­taa esiin te­ko­ja, jot­ka ovat pa­ran­ta­neet kau­pun­ki­lais­ten elä­män­laa­tua, kau­pun­gin viih­tyi­syyt­tä, ve­to­voi­mai­suut­ta, tun­net­tuut­ta tai luo­nut kau­pun­kiin työ­paik­ko­ja. Pal­kin­non voi saa­da yk­sit­täi­nen kau­pun­ki­lai­nen, yh­dis­tys, yh­tei­sö, yri­tys tai vi­ra­no­mai­nen. Kil­pai­lus­sa kaik­ki saa­vat eh­dot­taa voit­ta­jaa. Sa­ta­kun­nan Vii­kon ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den muo­dos­ta­ma kau­pun­ki­te­ko­raa­ti va­lit­see voit­ta­jan.

Tänä vuon­na raa­dis­sa oli­vat Ai­to Sääs­tö­pan­kin pai­kal­lis­joh­ta­ja Päi­vi Pes­si-Jär­ven­pää, As­to­ra Ra­ken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ra­ja­mä­ki, Ke­rää­mö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Nir­ha­mo, Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan vies­tin­tä­joh­ta­ja Lee­na Met­tä­lä ja Sa­ta­kun­nan Vii­kon pää­toi­mit­ta­ja Kim Huo­vin­lah­ti.

Ai­em­pi­na vuo­si­na on pal­kit­tu Suo­mi­A­ree­na, Air 100, Po­ris­pe­re, Po­rin Äs­sät, Pori Jazz, Pens­se­li­se­tä, Yy­te­rin Hel­mi­ra­vin­to­la, Asun­to­mes­sut, SAMK, Pe­sä­kar­hut, SPR:n Sa­ta­kun­nan pii­ri, Kir­ju­rin­luo­to ja Po­ri­suh­de­neu­vo­ja Luuk­ko­ne.