Tei­ja Kou­ru­jär­vi, Va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri, SPR

Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti to­teut­taa Eu­roo­pan uni­o­nin ra­hoit­ta­man Tur­val­li­nen mie­li -hank­keen, jos­sa kou­lu­tet­tu­jen va­paa­eh­tois­ten voi­min tar­jo­taan psy­ko­so­si­aa­li­sia ak­ti­vi­teet­te­ja. Nii­den tar­koi­tuk­se­na on aut­taa konf­lik­tia ja vai­noa pa­en­nei­ta niin so­peu­tu­mi­ses­sa uu­teen ym­pä­ris­töön kuin stres­sin­hal­lin­nas­sa vai­kei­den ko­ke­mus­ten jäl­keen.

Ko­tou­tu­mi­nen ei ta­pah­du suo­ra­vii­vai­ses­ti, vaan sii­nä on eri­lai­sia vai­hei­ta. Ih­mi­set käy­vät läpi näi­tä vai­hei­ta eri­ai­kai­ses­ti. Ak­tii­vi­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen yh­teis­työ maa­han saa­pu­vien ja hei­dät vas­taa­not­ta­vien osa­puol­ten kans­sa on on­nis­tu­neen ko­tou­tu­mi­sen edel­ly­tys. SPR:n va­paa­eh­toi­set voi­vat osal­taan toi­mia täs­sä pro­ses­sis­sa ak­tii­vi­si­na toi­mi­joi­na hy­vin­voin­nin – ja ni­me­no­maan hen­ki­sen hy­vin­voin­nin – edis­tä­ji­nä. He voi­vat jär­jes­tää maa­han­muut­to­työn ohes­sa Tur­val­li­nen mie­li -hank­keen mu­kai­sia kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­siä ak­ti­vi­teet­te­ja kai­ken ikäi­sil­le maa­han­tu­li­joil­le.

Tur­val­li­nen mie­li -hank­keen pi­lot­ti­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin hal­lo­ween-juh­las­sa Po­rin vas­taa­not­to­kes­kuk­sen Te­kun­kor­ven yk­si­kös­sä.

SPR Po­rin osas­ton va­paa­eh­tois­ten jär­jes­tä­mäs­sä juh­las­sa oli pai­kal­la las­ten li­säk­si ai­kui­sia, ja he osal­lis­tui­vat kah­teen ryh­mä­ak­ti­vi­teet­tiin. Ak­ti­vi­tee­tit oli so­peu­tet­tu osal­lis­tu­jien iän mu­kai­ses­ti. Kie­li­haas­teen vuok­si pai­kal­la oli kie­li­tai­toi­sia va­paa­eh­toi­sia tulk­kaa­mas­sa kes­kus­te­lua.

Tarjolla juhlissa oli muun muassa silmämunakarkkeja.

Tarjolla juhlissa oli muun muassa silmämunakarkkeja.

En­sim­mäi­nen ryh­mä­ak­ti­vi­teet­ti oli lap­sil­le ai­he­pii­ris­tä ”Yh­teis­työn mer­ki­tys”. Sii­nä osal­lis­tu­jien oli tar­koi­tus tun­nis­taa avun pyy­tä­mi­sen, saa­mi­sen ja an­ta­mi­sen mer­ki­tys. Ja sen, mi­ten yh­teis­työ ja vas­ta­vuo­roi­suus aut­ta­vat on­gel­man­rat­kai­sus­sa tuo­den sa­mal­la hy­vän mie­len kai­kil­le osa­puo­lil­le. Ak­ti­vi­tee­tis­sa an­net­tiin en­sin yh­del­le lap­sel­le il­ma­pal­lo­ja, joi­ta hän yrit­ti pi­tää yk­sin il­mas­sa Mut­ta kun se oli vai­ke­aa, hän­tä aut­ta­maan tuli toi­nen lap­si. Kun se­kään ei riit­tä­nyt, kaik­ki lap­set tu­li­vat pom­pot­ta­maan pal­lo­ja il­maan. Ja sii­tä ilo re­pe­si. Lap­set ym­mär­si­vät, et­tä yh­teis­työ on haus­kaa.

Nau­ru­sui­set tyy­ty­väi­set lap­set jat­koi­vat sii­tä hal­lo­ween-juh­lan kau­he­aan maa­il­maan, jos­sa oli tar­jol­la muun mu­as­sa sil­mä­mu­na­kark­ke­ja ja kam­mot­ta­va suih­ku­huo­ne spa­get­ti­kip­poi­neen. Spa­ge­tin jou­kos­ta sai kai­vaa kark­ki­pus­se­ja. Siis ne sai­vat, jot­ka us­kal­si­vat.

Kauhukylpyhuone oli osa Halloween-tapahtumaa.

Kauhukylpyhuone oli osa Halloween-tapahtumaa.

Toi­ses­sa ryh­mä­ak­ti­vi­tee­tis­sa ”Ryh­mäm­me on kuin lan­ka­ke­rä” ai­kui­set osal­lis­tu­jat poh­ti­vat oman toi­min­nan vai­ku­tus­ta toi­siin tai tois­ten toi­min­nan vai­ku­tus­ta omaan. Tä­män ak­ti­vi­tee­tin avul­la ha­vain­noi­daan, mi­ten mo­nel­la eri ta­val­la ih­mi­set voi­vat vai­kut­taa toi­nen tois­ten­sa te­koi­hin sa­no­jen ja sa­nat­to­man vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta. Ta­voit­tee­na on vah­vis­taa em­pa­ti­an ja ver­tais­tu­en roo­lia osal­lis­tu­jien vä­lil­lä. Täs­sä­kin kes­kus­te­lu kes­kit­tyi avun an­ta­mi­seen ja saa­mi­seen sekä sii­hen, mi­ten ne mo­lem­mat tuo­vat hy­vän mie­len. So­taa ko­ti­maas­taan pa­koon jou­tu­neet osal­lis­tu­jat oli­vat ko­ke­neet Suo­meen saa­pu­es­saan val­ta­van aut­ta­mi­sen tul­van, mikä osal­taan on edis­tä­nyt hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Li­säk­si uu­den op­pi­mi­nen tai on­nis­tu­mi­nen it­se­näi­ses­sä te­ke­mi­ses­sä toi ryh­män mie­les­tä on­nen tun­net­ta.