Vi­sit Pori et­sii jäl­leen yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den asun­to­ja vä­li­tet­tä­väk­si Po­rin ta­pah­tu­ma­ke­sän vie­rail­le, joi­ta odo­te­taan kau­pun­kiin en­si ke­sä­nä jäl­leen run­sain mää­rin.

Tänä vuon­na yk­si­tyis­ma­joi­tus­ta vä­li­te­tään kah­teen eri ot­tee­seen. Suo­mi­A­ree­nan ja Is­kel­mä Fes­ti­vaa­lin vii­kol­la ma­joi­tus­ta vä­li­te­tään ajal­la 26.6. – 2.7. ja Pori Jazz -vii­kol­la 12. – 16.7.

– Il­moit­tau­tu­mi­nen ma­joit­ta­jak­si on nyt au­en­nut ja il­moit­tau­tua voi verk­ko­si­vuil­tam­me löy­ty­vän säh­köi­sen lo­mak­keen kaut­ta. Tänä ke­sä­nä on to­si­aan kak­si ajan­koh­taa, joi­hin asun­to­ja tar­vi­taan. Suo­mi­A­ree­naan on tu­los­sa run­saas­ti jär­jes­tä­jiä ja Pori Jaz­ziin on jo jul­kais­tu to­del­la kova esiin­ty­jä­kaar­ti, joka saa ylei­sön var­mas­ti liik­keel­le, sa­noo yk­si­tyis­ma­joi­tuk­ses­ta vas­taa­va mat­kai­lu­suun­nit­te­li­ja Net­ta Kui­va­lai­nen.

Li­sä­tie­toa yk­si­tyis­ma­joi­tuk­ses­ta ja il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke ma­joit­ta­jil­le löy­tyy Vi­sit Po­rin verk­ko­si­vuil­ta.

– Mitä no­pe­am­min il­moit­tau­tuu ma­joit­ta­jak­si, sitä to­den­nä­köi­sem­min asun­to va­ra­taan ta­pah­tu­ma­vii­koil­le. Eri­tyi­ses­ti ydin­kes­kus­tan pie­nil­le asun­noil­le on ky­syn­tää, mut­ta suu­rem­pi­a­kin asun­to­ja tar­vi­taan. Yk­si­tyis­ma­joit­ta­mi­nen on myös oi­va tapa esi­tel­lä po­ri­lais­ta vie­raan­va­rai­suut­ta ke­sän ta­pah­tu­ma­vie­rail­le ja saa­han ma­joit­ta­ja sii­tä myös mu­ka­van ra­hal­li­sen kor­vauk­sen, kan­nus­taa Kui­va­lai­nen.

Asun­to­jen verk­ko­kaup­pa ma­joit­tu­jil­le ava­taan ar­vi­ol­ta maa­lis­kuun ai­ka­na ja uu­sia ma­joi­tus­koh­tei­ta li­sä­tään va­li­koi­maan pit­kin ke­vät­tä.