Ke­vät kol­kut­te­lee jo län­si­ran­nik­koa, ja me­nee vain het­ki, kun vil­je­li­jät pää­se­vät ul­ko­as­ka­rei­hin. Pel­loil­le il­mes­ty­vät vä­hi­tel­len myös trak­to­rit ja muut työ­ko­neet.

Suo­men ja mui­den Poh­jois­mai­den yli­voi­mai­se­na mark­ki­na­joh­ta­ja­na jat­kaa vuo­si­kym­me­niä alan yk­kös­merk­ki­nä tu­tuk­si tul­lut ko­ti­mai­nen Valt­ra.

Laa­duk­kai­ta, luo­tet­ta­via ja maa­il­mal­la tun­net­tu­ja Valt­ra-trak­to­rei­ta ja nii­den edel­tä­jiä on ol­lut käy­tös­sä jo yli 100 vuo­den ajan. Valt­ro­jen myyn­nis­tä Suo­mes­sa vas­taa AG­CO Suo­mi Oy. Po­rin toi­mi­pis­tees­sä Mik­ko­lan­tie 14:ssä asi­ak­kai­ta pal­ve­lee ko­ne­myy­jä Kal­le Hur­ri.

- Uu­del­la Q-sar­jan huip­pu­mal­lil­la va­li­koi­maan­sa täy­den­tä­nyt Valt­ra on mei­dän eh­do­ton lip­pu­lai­vam­me. Luot­to­merk­kim­me on ol­lut Suo­men os­te­tuin trak­to­ri­merk­ki 1970-lu­vun alus­ta al­ka­en.

Trak­to­rei­den ko­ko­luok­ka on kas­va­nut vii­me vuo­si­na Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti. AG­CO:n myy­mien trak­to­rei­den te­hot ovat li­sään­ty­neet ta­ka­vuo­sis­ta yli puo­lel­la. Ny­kyi­sin he­vos­voi­mia löy­tyy kes­ki­mää­rin jo lä­hem­mäs 200.

- Syk­syl­lä lan­see­rat­tu Q-sar­ja vie Valt­ran täy­sin uu­den käyt­tä­jä­kun­nan ja te­ho­vaa­ti­mus­ten sar­jaan, ja tar­jo­aa pit­kään ai­kaan mark­ki­noi­den ve­to­voi­mai­sim­man trak­to­rin. Te­ho­jen li­säk­si se on erit­täin käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen.

Q-sar­jan ket­te­rän huip­pu­mal­lin vas­taa­not­to on ol­lut erit­täin in­nos­tu­nut.

- Pa­lau­te ko­ea­jon suo­rit­ta­neil­ta on ol­lut po­si­tii­vi­nen. Ajo-omi­nai­suu­det ovat mo­nel­la ta­paa eri­no­mai­set. Q-sar­ja so­vel­tuu var­sin­kin isoil­le maa­ti­loil­le ja ko­vaan ura­koin­tiin. Se yh­dis­tää alan par­haat kom­po­nen­tit: AG­CO Po­we­rin moot­to­rin, por­taat­to­man vaih­teis­ton ja oh­jaa­mon asi­ak­kai­den toi­vo­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si.

Hur­rin mu­kaan AG­CO Oy:llä on jäl­leen­myyn­ti­ar­vol­taan eri­no­mai­sen Valt­ran ohel­la eri­no­mai­nen va­li­koi­ma mui­ta­kin maa­ta­lou­sa­lan huip­pu­lait­tei­ta.

- Myös kor­ke­a­ta­soi­set Fendt, Kes­la, FMG ja niin ikään ko­ti­mai­se­na tuot­tee­na mai­ni­os­ti ko­ko­nai­suu­teen so­pi­va Sam­po Ro­sen­lew ovat kaik­ki luo­tet­ta­via ja asi­ak­kai­den ar­vos­ta­mia laa­tu­merk­ke­jä.

AG­CO Suo­men kon­sep­tis­sa tär­ke­äs­sä roo­lis­sa ovat laa­du­kas huol­to­ver­kos­to ja kat­ta­va va­ra­o­sa­pal­ve­lu.

– Am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­tam­me voi­min pys­tym­me pal­vel­la asi­ak­kai­tam­me ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Sii­hen si­säl­ty­vät olen­nai­ses­ti huo­lel­li­set suo­ri­tet­ta­vat huol­lot ja no­pe­at va­ra­o­sa­toi­mi­tuk­set,

Valt­rat ja Fend­tit ovat erit­täin ha­lut­tu­ja myös käy­tet­tyi­nä, nii­tä tu­lee AG­CO Oy:n myy­mä­löi­hin pal­jon vaih­dos­sa.

- 8.3. meil­le Mik­ko­laan saa­puu ko­ea­jo­kier­tue. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa ko­kei­le­maan ja kau­poil­le. Me pal­ve­lem­me ar­ki­sin pai­kan pääl­lä ja tie­tys­ti ai­na ver­kos­sa.