Opis­ke­li­ja-asun­nois­sa asu­va Alex muut­ti ny­kyi­seen asun­toon­sa 1,5 vuot­ta sit­ten. Asun­to on juu­ri so­pi­va yh­dis­tel­mä ti­la­vuut­ta, help­po­hoi­toi­suut­ta sekä kä­te­vyyt­tä si­jain­tin­sa puo­les­ta.

Ti­laa, ka­ve­rei­ta ja help­pout­ta

Jo kah­des­sa YH-asun­nos­sa asu­nut Alex muut­ti ny­kyi­seen ko­tiin­sa puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten. Hä­nen ai­em­man ko­tin­sa asuin­ta­lo muu­tet­tiin se­ni­o­ri­a­sun­nok­si, mut­ta se ei hän­tä hai­tan­nut, sil­lä asuin­ti­la kas­voi huo­mat­ta­vas­ti.

Ny­kyi­nen koti on kes­kus­tan, sa­lin ja töi­den lä­hel­lä. Ka­ve­rit asu­vat vain muu­ta­man mi­nuu­tin pääs­sä, jo­ten yh­des­sä hen­gai­lu on help­poa. Kä­vel­len pää­see min­ne vain.

Opis­ke­li­ja­e­lä­män luk­sus­ta

34-ne­li­öi­ses­sä opis­ke­li­ja-asun­nos­sa riit­tää säi­ly­tys­ti­laa. Ti­la­na se ei ole kui­ten­kaan lii­an iso, sil­lä vii­koit­tai­nen sii­vous on teh­ty no­pe­as­ti al­ta pois. Täyt­tä luk­sus­ta opis­ke­li­jal­le siis!

Muut­to­kin su­jui mu­ka­vas­ti ys­tä­vä apu­na, sil­lä sekä rap­pu­käy­tä­vä et­tä his­si ovat iso­ja. Siel­lä kel­paa kul­jet­taa sän­kyä, pe­li­ko­net­ta ja mui­ta suu­ria ta­va­roi­ta. Täs­sä asuin­ta­los­sa muut­kin naa­pu­rit ovat opis­ke­li­joi­ta, so­si­aa­li­sia ja mu­ka­via. Ta­lon asi­at pu­hu­taan läpi ja sel­vi­te­tään al­ta ai­ka­yk­si­kön.

Eri­tyi­ses­ti asi­a­kas­pal­ve­lu saa kii­tos­ta. Kaik­ki miel­tä as­kar­rut­ta­vat asi­at on sel­vi­tet­ty het­kes­sä. Avu­li­ai­suus on myös huip­pu­luok­kaa. Ker­ran Ale­xin mat­kus­ta­es­sa ul­ko­mail­le, hän­tä jäi mie­ti­tyt­tä­mään jäi­kö uu­ni pääl­le. Yh­den soi­ton jäl­keen asi­a­kas­pal­ve­luun asia oli tar­kis­tet­tu.