Ra­ken­ta­mis­ta ja ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä ke­hit­tä­vä As­to­ra-Ra­ken­nus Oy on saa­vut­ta­nut van­kan ja­lan­si­jan Sa­ta­kun­nas­sa. Vii­me vuo­si­na re­vii­ri­ään laa­jen­ta­neen ra­ken­nu­sa­lan huip­pu­toi­mi­jan osaa­mi­seen luo­te­taan myös oman maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­la.

Gaa­la-il­lan pyör­teis­sä

Per­jan­tai-il­ta­na 8. mar­ras­kuu­ta As­to­ran am­mat­ti­lai­set oli­vat kui­ten­kin vaih­ta­neet työ­a­sun­sa juh­la­pu­kuun. Syy­nä ra­ken­nu­sa­lan sa­ta­kun­ta­lai­sen me­nes­ty­jän suu­reen juh­laan oli As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n merk­ki­päi­vä. Laa­dus­ta ja toi­min­ta­var­muu­des­taan tun­net­tu yri­tys saa­vut­ti kun­ni­oi­tet­ta­van 30 vuo­den virs­tan­pyl­vään.

Merk­ki­päi­vää juh­lit­tiin läm­pi­mis­sä tun­nel­mis­sa Vir­kis­tys­ho­tel­li Yy­te­ris­sä. Lä­hes 300 kut­su­vie­raan jou­kos­sa oli as­to­ra­lais­ten lä­hi­pii­riä, asi­ak­kai­ta, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja si­dos­ryh­miä.

Hen­ki­lös­tö kai­ken sy­dän

Yy­te­rin il­ta käyn­nis­tyi juh­la­pu­heil­la. Avaus­pu­heen­vuo­ron Juh­la­gaa­las­sa sai As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juha Ha­kan­pää.

- Tä­hän on tul­tu. 30 vuot­ta, noin 500 koh­det­ta ra­ken­net­tu­na ja mil­tei 300 mil­joo­naa eu­roa. Tie­dol­la, tai­dol­la ja tuu­ril­la. Se, mik­si As­to­ra on pi­tä­nyt pään­sä pin­nal­la kaik­ki nämä vuo­det, joh­tuu sii­tä, et­tä olem­me var­sin jous­ta­va yri­tys ja ky­ke­nem­me mu­kaut­ta­maan toi­min­taam­me yh­teis­kun­nan ja ta­lou­se­lä­män eri ti­lan­tei­siin. Sii­nä ris­ti­aal­lo­kos­sa olem­me pär­jän­neet pe­rik­si­an­ta­mat­to­muu­del­la ja sil­lä, et­tem­me mis­sään ti­lan­tees­sa jätä asi­oi­ta puo­li­tie­hen, pai­not­taa Ha­kan­pää.

Tär­keim­mäk­si tu­ki­pi­la­rik­si Ha­kan­pää nos­taa As­to­ran eri­no­mai­set työn­te­ki­jät.

- He ovat yri­tyk­sem­me sy­dän ja laa­dun tae sekä mei­dän käyn­ti­kort­tim­me maa­il­mal­le. Toi­se­na tu­ki­pi­la­ri­na ja voi­ma­va­ra­na ovat per­he, su­ku­lai­set ja ys­tä­vät. Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa ovat tie­tys­ti asi­ak­kaam­me ja yh­teis­työ­kump­pa­nim­me. He ovat meil­le kai­ken toi­min­nan mah­dol­lis­ta­jia. As­to­raa ei oli­si il­man hei­tä. Iso kii­tos siis kuu­luu heil­le kai­kil­le, ko­ros­taa Ha­kan­pää

Am­mat­ti­tai­to ja po­si­tii­vi­nen hen­ki

RALA:n jä­se­ny­ri­tyk­siin kuu­lu­va As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n ra­ken­ta­mien koh­tei­den laa­dul­li­nen to­teu­tus teh­dään hy­väl­lä en­nak­ko­suun­nit­te­lul­la, vuo­sien ko­ke­muk­sel­la ja laa­tu­jär­jes­tel­mien mu­kai­ses­ti. Lii­ke-, te­ol­li­suus-, jul­kis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen mai­nei­kas osaa­ja pi­tää tiu­kas­ti kiin­ni sa­ta­kun­ta­lai­ses­ta am­mat­ti­tai­dos­ta.

Vii­me vuo­si­na kat­seet on kui­ten­kin suun­nat­tu myös kau­em­mas. Laa­jen­tu­mi­sen maa­kun­nan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le nos­ti pu­hees­saan esiin As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ra­ja­mä­ki.

- As­to­ra 30 vuot­ta. Ei mi­kään tei­ni vaan ai­kui­nen ra­ken­nus­lii­ke. Tänä il­ta­na on jo käy­nyt sel­ke­äs­ti il­mi ne tu­ki­pi­la­rit, joil­la As­to­ra-Ra­ken­nus Oy on nous­sut ny­kyi­seen me­nes­tyk­seen. Kai­ken kes­ki­ös­sä ovat kaik­ki ne ih­mi­set, joi­den kans­sa ra­ken­nus­hank­kei­ta val­mis­tel­laan ja to­teu­te­taan. Tär­keim­mät voi­ma­va­ram­me ovat oman hen­ki­lös­tön hui­kea am­mat­ti­tai­to, po­si­tii­vi­nen hen­ki ja van­kat kah­den­suun­tai­set asi­a­kas­suh­teet.

Ra­ja­mä­ki täh­den­tää, et­tä asi­ak­kai­den luot­ta­mus­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ar­vos­tus­ta ei os­te­ta ra­hal­la ei­kä vip­pas­kons­teil­la.

- Hyvä yh­teis­työ ja –hen­ki – niin asi­ak­kai­den kes­ken kuin työ­maal­la – teh­dään hen­ki­lö­ke­mi­al­la. Me kun­ni­oi­tam­me ja ar­vos­tam­me toi­si­am­me. Me myös­kin täy­täm­me ne lu­pauk­set, joi­ta olem­me an­ta­neet. Pu­hu­taan sit­ten laa­dus­ta, ai­ka­tau­lus­ta, ra­ken­ta­mi­ses­ta tai hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta.

Omis­ta­jan­vaih­dos lä­he­nee

As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:lle ja sen joh­to­kak­si­kol­le ku­lu­va vuo­si on mer­kit­tä­vä.

– Täs­sä yh­tey­des­sä ha­lu­am­me jul­kis­taa tie­don, joka on jo ken­ties pöy­tä­kes­kus­te­luis­sa tul­lut­kin esiin. Olem­me Ju­han kans­sa so­pi­neet, et­tä hä­nen omis­tuk­sen­sa As­to­ras­sa siir­tyy vuo­den lo­pul­la mi­nul­le. Ai­na­kin tois­tai­sek­si tu­len jat­ka­maan yk­sin yri­tyk­sen joh­dos­sa. Toi­vot­ta­vas­ti saan teil­tä kai­kil­ta tuen vaa­ti­vas­sa teh­tä­väs­sä.

Ra­ja­mä­ki an­taa vah­van tun­nus­tuk­sen vä­hi­tel­len taus­tal­le jää­väl­le yh­ti­ö­kump­pa­nil­leen.

- Olen näi­nä vuo­si­na op­pi­nut mie­les­tä­ni tun­te­maan Ju­han erit­täin hy­vin. Hän on mi­nul­le kuin veli, ra­kas ys­tä­vä, jo­hon voi ai­na luot­taa ja tu­keu­tua. Olen myös rei­lus­sa 10 vuo­des­sa op­pi­nut Ju­hal­ta pal­jon – niin am­mat­ti­ra­ken­ta­mi­ses­ta kuin asi­a­kas- ja ih­mis­suh­tei­den hoi­ta­mi­ses­ta. Suu­rin op­pi on var­maan ol­lut sen aja­tus­maa­il­man si­säis­tä­mi­nen, et­tä kaik­ki ih­mi­set ovat tasa-ar­voi­sia, am­mat­tiin tai työ­teh­tä­vään kat­so­mat­ta. Kes­ki­ös­sä on kaik­kien ih­mis­ten kun­ni­oit­ta­mi­nen. Eli ei se työ­teh­tä­vä vaan hen­ki­lö. Ha­lu­an täs­sä yh­tey­des­sä myös ko­ros­taa, et­tä Juha on lu­van­nut tu­kea mi­nua jat­kos­sa­kin. Sitä tar­vit­sen ja kii­tos sii­tä hä­nel­le, ker­too Ra­ja­mä­ki.

Laa­jen­nus tuo haas­tei­ta

Ra­ken­nu­sa­lal­la suh­dan­teet vaih­te­le­vat ja haas­tei­ta riit­tää.

- Olem­me kui­ten­kin ai­na ol­leet val­miit tart­tu­maan haas­tei­siin. Tu­le­vai­suus näyt­tää va­loi­sal­ta ja ha­lu­am­me myös jat­kos­sa vas­ta­ta laa­dul­li­ses­ti yh­teis­kun­nan ja asi­ak­kai­den vaa­ti­muk­siin. Ku­lu­va vuo­si on ol­lut As­to­ral­le eri­no­mai­nen. Lii­ke­vaih­tom­me ko­ho­aa 30 mil­joo­naan, joka on lä­hes tup­las­ti enem­män kuin nor­maa­lis­ti. Myös en­si vuo­den osal­ta ti­lan­ne näyt­tää va­loi­sal­ta. Us­koi­sin, et­tä yl­läm­me sil­loin vuo­den 2019 ta­sol­le.

Ra­ja­mä­en mu­kaan ra­ken­ta­mi­sen osal­ta Sa­ta­kun­nas­sa on ol­lut hie­man rau­hal­li­sem­paa.

- Meil­lä me­nee hy­vin ja töi­tä on kii­tet­tä­väs­ti. Kil­pai­lu­ti­lan­ne on kui­ten­kin Sa­ta­kun­nas­sa en­tis­tä­kin haas­ta­vam­pi. Mei­dän tä­män­het­ki­nen hyvä ti­lan­teem­me joh­tuu­kin pit­käl­ti sii­tä, et­tä olem­me suun­nan­neet vuo­des­ta 2014 kat­sei­ta kau­em­mas, jos­sa meil­le otol­li­sia töi­tä on­kin ol­lut tar­jol­la en­tis­tä enem­män. Näin on ol­lut eri­tyi­ses­ti Pir­kan­maan ja Var­si­nais-Suo­men suun­nal­la. Lii­ke­vaih­dol­li­ses­ti noin 60 pro­sent­tia tu­lee­kin täl­lä het­kel­lä siel­tä. Tar­koi­tuk­se­na on lä­hi­ai­koi­na ava­ta Tam­pe­reel­le oma si­vu­pis­te ja har­kin­nas­sa on kont­to­rin si­joit­ta­mi­nen myös Tur­kuun. Pi­tää sil­ti pai­not­taa, et­tä em­me ole muut­ta­mas­sa koko sys­tee­mi­äm­me. Sa­ta­kun­nas­sa ra­ken­ne­taan edel­leen ja ha­lu­am­me ol­la jat­kos­sa­kin tääl­lä vah­va­na ra­ken­ta­ja­na.

Ra­ja­mä­en mu­kaan laa­jen­tu­mi­nen ja alan isot suh­dan­ne­vaih­te­lut ai­heut­ta­vat luon­nol­li­ses­ti oman haas­teen­sa työn­joh­don ja or­ga­ni­soin­nin puo­lel­le.

- Jou­dum­me­kin jat­kos­sa te­ke­mään pal­jon muu­tok­sia toi­min­ta­jär­jes­tel­määm­me. Meil­lä on kui­ten­kin jo nyt ole­mas­sa sitä kos­ke­va sel­keä suun­ni­tel­ma. Sitä läh­de­tään en­si vuon­na to­teut­ta­maan, sa­noo Ra­ja­mä­ki.