Ko­koo­mus­kol­mik­ko, kol­man­nen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Juha Jout­sen­lah­ti, vaa­li­pääl­lik­kö Hen­ri Jär­vi­nen ja kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­na Hel­l­man, ker­too tä­pi­nöis­sään on­nis­tu­neen tem­pauk­sen taus­to­ja.

– Poh­dim­me, mi­ten sai­sim­me väen liik­keel­le ja vaa­li­tun­nel­maan. Heit­te­lim­me ide­oi­ta ja spar­ra­sim­me toi­nen tois­tam­me, Hen­ri avaa.

Juha heit­ti aja­tuk­sen tyh­jen­ty­neen kaup­pa­hal­lin hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

– Kau­pun­ki­kes­kus­to­jen näi­vet­ty­mi­nen ei ole vain Po­rin on­gel­ma. Sa­man il­miö yleis­tyy kai­kis­sa poh­jois­mais­sa. Jo­ta­kin pi­täi­si teh­dä. Mi­tä­pä jos puo­lu­ei­den kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaat tu­li­si­vat ker­to­maan ää­nes­tä­jil­le, mil­lai­sia rat­kai­su­eh­do­tuk­sia heil­lä on.

Sii­tä idea al­koi ja­los­tua.

– Mik­si ra­ken­taa jo­kai­sel­le puo­lu­eel­le oma telt­ta kä­ve­ly­ka­dun ke­vät­vii­maan, kun voim­me ol­la yh­des­sä si­säl­lä läm­pi­mäs­sä, Hen­ri jat­kaa.

Sa­nois­ta te­koi­hin

Kol­mik­ko va­kuut­taa, et­tä yh­teis­työn te­ke­mi­nen ko­koo­muk­ses­sa on luon­te­vaa ja lei­mal­lis­ta.

– Aloim­me soi­tel­la mui­den puo­lu­ei­den puu­haih­mi­siä läpi. Vas­taa­not­to kai­kis­sa puo­lu­eis­sa oli hy­vin läm­min ja in­nos­ta­va, kiit­te­lee Jo­han­na.

Vaa­li­kar­ne­va­lis­tit sai­vat koko kaup­pa­hal­lin mak­sut­ta käyt­töön. Myös teh­tä­vä­ja­ko teh­tiin su­las­sa so­vus­sa.

– Yh­tei­set sii­vous­tal­koot­kaan en­nen ja jäl­keen ta­pah­tu­man ei­vät ne­kään saa­neet ke­tään nyr­pis­tä­mään ne­nää, Juha va­kuut­taa.

Ai­to koh­taa­mi­nen ar­jes­sa

Ta­voit­tee­na oli ai­to ja iloi­nen koh­taa­mi­nen ar­jes­sa. Ta­pah­tu­man run­ko al­koi piir­tyä.

Po­rin uu­si kau­pun­gin­joh­ta­jan Lau­ri In­na saa­tiin ta­pah­tu­man avaa­jak­si, myös tuo­re maa­kun­ta­joh­ta­ja Kris­tii­na Sa­lo­nen esit­täy­tyi. Mu­kaan läh­ti iso jouk­ko yrit­tä­jiä, po­pup-kaup­pi­ai­ta ja yh­dis­tyk­siä sekä Lau­lu­tai­dot­to­mien kuo­ro ja Palmg­re­nin mu­si­kan­tit.

– Ta­pah­tu­ma he­rät­ti pal­jon kiin­nos­tus­ta ja toi­vot­ta­vas­ti poi­kii myös jat­koa. Kaup­pa­hal­li on hyvä ja his­to­ri­al­li­nen kaup­pa­paik­ka. Mik­sei tun­nel­mal­li­nen tila voi­si toi­mia tu­le­vai­suu­des­sa­kin tem­paus­ten, ta­pah­tu­mien tai tee­ma­päi­vien näyt­tä­mö­nä, jär­jes­tä­jät poh­ti­vat.

Kau­pun­ki­kes­kus­ta eloon

Isän­nöin­nin am­mat­ti­lai­se­na Jo­han­na toi­voo, et­tä kau­pun­ki­kes­kus­tat he­rää­vät eloon.

– Mo­nien ta­lo­yh­ti­öit­ten yh­ti­ö­jär­jes­tyk­set kai­pai­si­vat tuu­le­tus­ta, jot­ta tyh­jil­lään ole­vat lii­ke­ti­lat saa­tai­siin hel­pom­min uu­teen käyt­töön, Jo­han­na vink­kaa.

Hen­ri he­rät­te­lee kes­kus­tan yri­tys­ten yh­teis­työ­tä.

– Esi­mer­kik­si par­tu­ri ja kah­vi­la voi­vat pa­ke­toi­da pal­ve­lut yh­teen ja näin spar­ra­ta toi­nen tois­taan en­tis­tä enem­män.

Nuo­ria mu­kaan toi­min­taan

Kol­me­kymp­pi­nen Hen­ri kan­nus­taa nuo­ria mu­kaan toi­min­taan.

– Maa­il­ma muut­tuu ja po­li­tii­kan pi­tää muut­tua mu­ka­na. Us­kon, et­tä Vaa­li­kar­ne­vaa­lin ta­pai­set ti­lai­suu­det ovat omi­aan li­sää­mään yleis­tä kiin­nos­tus­ta.

Hän kan­nus­taa uu­sia te­ki­jöi­tä mu­kaan toi­min­taan.

– En oli­si it­se us­ko­nut, kuin­ka mu­kaan­sa tem­paa­vaa ja in­nos­ta­vaa po­li­tii­kan­te­ke­mi­nen voi ol­la. Meil­lä ei pö­nö­te­tä ei­kä pi­de­tä kui­via ko­kouk­sia. Heit­te­lem­me aja­tuk­sia, jo­kai­sel­la on sa­nan­val­taa ja so­vim­me asi­ois­ta so­pui­sas­ti. Hit­to, tämä on haus­kaa, Hen­ri kuit­taa.

Ko­koo­muk­sen vaa­li­til­pe­höö­rit TOP3

1 Pah­vi-Sau­li

2 Kark­ki, jos­sa oma vaa­li­nu­me­ro

3 Rin­ta­nap­pi