Pe­rus­ta­ja Vil­le Män­nis­töl­lä on vah­vat si­teet Po­riin. Ham­mas­lää­kä­rin työ­u­ra al­koi ke­sä­kan­di­na Po­rin ter­veys­kes­kuk­ses­sa ja eri­kois­tu­mi­sai­ka si­säl­si myös työs­ken­te­lyä Sa­ta­sai­raa­las­sa.

Ker­ran kuus­sa hän on ot­ta­nut vas­taan po­ri­lai­sen ham­mas­lää­kä­ri Jus­si Sä­ve­län kli­ni­kal­la. Tu­run-vuo­si­naan hän ta­pa­si po­ri­lais­syn­tyi­sen vai­mon­sa.

– Eri­kois­tuin HUS:ssa ja val­mis­tun maa­lis­kuus­sa suu- ja leu­ka­ki­rur­gik­si. Nyt per­heel­lä on suun­ni­tel­mis­sa muut­to Hel­sin­gis­tä Po­riin, lä­hel­le las­ten mum­mu­laa ja muu­ta su­kua, Vil­le ker­too.

Hel­mi­äi­ses­tä hy­vät ko­ke­muk­set

Hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta oman ham­mas­lää­kä­ri­a­se­man pe­rus­ta­mi­ses­ta ja toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­ses­tä Tam­pe­reel­la.

– Tar­jo­am­me vaih­to­eh­don yli­kan­sal­li­sil­le ket­juil­le. Ha­lu­am­me it­se päät­tää hoi­dos­ta ja las­ku­tuk­ses­ta, il­man et­tä joku kau­kai­nen eko­no­mi päät­tää sen mei­dän puo­les­tam­me. Pe­rus­tim­me kol­le­goi­den kans­sa ham­mas­lää­kä­ri­a­se­ma Hel­mi­äi­sen Tam­pe­reel­le vuon­na 2020. Sa­moil­la lin­joil­la toi­mii Po­rin Iso­Kar­hun Ham­mas, Vil­le taus­toit­taa.

Tut­tu­ja pai­kal­li­sia kas­vo­ja

Iso­Kar­hun Ham­mas tar­jo­aa kaik­ki päi­vit­täi­seen ham­mas­lää­kä­rin työ­hön liit­ty­vät pal­ve­lut sekä eri­koi­so­saa­mi­sen, muun mu­as­sa ham­mas­ki­rur­gi­an, pro­teet­ti­sen hoi­don, ham­ma­simp­lan­tit ja oi­ko­mis­hoi­don. Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys toi­mii kaik­ki­na ar­ki­päi­vi­nä. Ajan­va­raus hoi­tuu kä­te­väs­ti ver­kos­sa, pu­he­li­mel­la tai poik­ke­a­mal­la pal­ve­lu­tis­kil­lä.

Yh­dek­sän hen­gen tii­mi on kas­va­mas­sa.

– Moni tut­tu po­ri­lai­nen alan am­mat­ti­lai­nen on siir­tä­nyt tai siir­tä­mäs­sä toi­min­tan­sa meil­le. On ilo saa­da jouk­koom­me ja yh­dek­si vas­taa­no­ton omis­ta­jis­ta äi­tin­sä ja­lan­jäl­jil­lä ham­mas­lää­kä­ri­nä jat­ka­va pit­kän lin­jan osaa­ja Stina Sa­ra­nie­mi ja Ora­lis­ta meil­le tu­le­va suu­hy­gie­nis­ti Kat­ja Tan­ni­nen. Uu­si­a­kin rek­ry­toin­te­ja on teh­ty ja niis­tä tie­do­te­taan myö­hem­min, Vil­le ker­too.

Ham­mas­hoi­toa työ­ter­vey­te­nä

Iso­kar­hun Ham­mas tar­jo­aa ko­ko­nais­val­tai­set ham­mas­lää­kä­ri- ja ham­mas­hoi­to­pal­ve­lut – ai­na ham­pai­den ja suun hy­vin­voin­nin tar­kas­tuk­ses­ta vaa­ti­vim­pien­kin ham­ma­son­gel­mien hoi­toon.

– Li­säk­si tar­jo­am­me yri­tyk­sil­le yk­si­löl­li­siä työ­ter­veys­ham­mas­hoi­don so­pi­muk­sia.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on hyvä rek­ry­toin­ti­valt­ti ja pi­to­voi­ma­te­ki­jä työ­nan­ta­jal­le.

Se si­tout­taa työn­te­ki­jän ja tar­jo­aa myös ve­ro­tuk­sel­li­sen pork­ka­nan. Työ­ter­veys­ku­lu­jen kat­to mää­ri­te­tään työ­nan­ta­jan toi­vei­den mu­kai­ses­ti, mut­ta ve­rot­ta­ja hy­väk­syy ku­lun suu­ruu­dek­si mak­si­mis­saan 2000 eu­roa per työn­te­ki­jä vuo­des­sa, Vil­le kan­nus­taa.

Iso­kar­hun Ham­mas suun­nit­te­lee te­ke­vän­sä luon­te­vaa yh­teis­työ­tä muun mu­as­sa pai­kal­li­sen lää­kä­ri­kes­kus Kar­hu­lin­nan kans­sa.

Tie­sit­kö? Ham­mas­tar­kas­tuk­ses­sa tu­li­si käy­dä 12–24 kuu­kau­den vä­lein.

Vink­ki Ien­sai­rau­det ovat yk­si kan­san­tau­deis­tam­me. Sään­nöl­li­nen suu­hy­gie­nis­tin ja ham­mas­lää­kä­rin hoi­to es­tää ham­pai­den me­ne­tyk­siä sekä esi­mer­kik­si sy­dän- ja ve­ren­suo­ni­sai­rauk­sia.

Iso­Kar­hun Ham­mas

Kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hu 2.krs Yr­jön­ka­tu 14

Pal­ve­lut: ham­mas­tar­kas­tuk­set, suu­hy­gie­nis­tin pal­ve­lut, kii­reel­li­nen hoi­to, ke­raa­mi­sen pai­kat, juu­ri­hoi­to, ien­sai­rauk­sien hoi­to, ham­pai­den pois­tot, pro­teet­ti­nen hoi­to, ham­ma­simp­lan­tit, es­teet­ti­nen ham­mas­hoi­to, oi­ko­mis­hoi­to ja rönt­gen­tut­ki­muk­set.

Ota yh­teyt­tä:

• Va­raa ai­ka net­ti­a­jan­va­rauk­sel­la tai pu­he­li­mit­se 02 4885 8320

• Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sem­me pal­ve­lee ma–pe

iso­kar­hun­ham­mas.fi

Ins­tag­ram ja Fa­ce­book: Iso­kar­hun­ham­mas

Tu­tus­tu mei­hin – avoi­met ovet 28.2. klo 10–18