Ta­val­li­ses­ti Simo Pit­kä­ran­ta ja hä­nen poi­kan­sa Jani Pit­kä­ran­ta vaih­ta­vat au­ran­te­riä ja -sii­piä sekä asen­ta­vat trak­to­rin­pyö­riin jää­ket­ju­ja jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua Po­rin Trak­to­ri­o­sas­sa. Tänä syk­sy­nä Sa­ta­kun­nan kor­keu­del­la näh­tiin kui­ten­kin hy­vin vä­hän lun­ta ja jää­tä. Syk­sy oli poik­keuk­sel­li­sen mus­ta.

Trak­to­rien va­ra­o­sat käy­vät kau­pak­si joka ta­pauk­ses­sa. Hyvä työ­juh­ta kun ei jou­da ro­mut­ta­mol­le yh­tä no­pe­as­ti kuin esi­mer­kik­si au­to.

Sen si­jaan ko­net­ta kor­ja­taan vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin pääs­tä, ja ku­lu­neet osat vaih­de­taan uu­siin yhä uu­des­taan ja uu­des­taan. Simo Pit­kä­ran­ta osaa ker­toa, et­tä jopa 50-lu­vun trak­to­rei­hin löy­tyy vie­lä uu­sia moot­to­ri­o­sia.

Iso­jo­el­la syn­ty­nyt Pit­kä­ran­ta on is­tah­ta­nut trak­to­rin rat­tiin heti, kun vain suin­kin ulot­tui pai­na­maan kyt­ki­men poh­jaan. Hä­nen isäl­lään oli pe­ru­na­ti­la, jota Pit­kä­ran­nan vel­jen­poi­ka vil­je­lee edel­leen.

Pit­kä­ran­nan nuo­ruu­des­sa isän pe­ru­na­ti­lal­la oli muun mu­as­sa har­maa Fer­ku, Po­wer Ma­jor ja Ze­tor 25. Noi­hin ai­koi­hin trak­to­rei­ta ei ol­lut edes joka ky­läl­lä. Niin­pä trak­to­ri­no­mis­ta­jaa vie­tiin kyn­tö-, äes­tys- ja kyl­vö­töis­sä pit­kin naa­pu­ri­ky­liä päi­vin ja öin.

Nois­ta ajois­ta on tul­tu kau­as. Ny­ky­ään työ­ko­neet ovat iso­ja ja au­to­ma­ti­soi­tu­ja, ku­ten maa­ti­lat­kin.

- Trak­to­ri kul­ki­si jo vaik­ka il­man kul­jet­ta­jaa, mut­ta lain mu­kaan se ei vie­lä ole sal­lit­tua. Myös trak­to­rei­den er­go­no­mia ja ajo­mu­ka­vuus on pa­ran­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti vuo­sien var­rel­la, Pit­kä­ran­ta ver­taa.

Po­rin Trak­to­ri­o­sa ava­si oven­sa vuon­na -88. Pit­kä­ran­nan ve­li­poi­ka oli töis­sä Iso­jo­en Ko­ne­hal­lil­la, jon­ka kans­sa saa­tiin jäl­leen­myyn­tiyh­teis­työ no­pe­as­ti käyn­tiin.

Edel­leen 32 vuot­ta myö­hem­min va­ra­o­sa­kaup­pa käy Kar­ta­non­tiel­lä. Jani Pit­kä­ran­ta te­kee myös pie­niä huol­to­töi­tä kau­pan­käyn­nin ohes­sa.

Ajat ja trak­to­rit ovat muut­tu­neet, mut­ta Po­rin alu­een maan­vil­je­li­jät ja ura­koit­si­jat kään­ty­vät edel­leen trak­to­rei­ta, nii­den va­ra­o­sia ja ren­kai­ta kos­ke­vis­sa asi­ois­sa Po­rin Trak­to­ri­o­san puo­leen.

- Kun tis­kil­le joku nuo­rem­pi isän­tä tu­lee, niin su­ku­ni­mes­tä jo tun­nis­taa, ke­nen poi­ka on ky­sees­sä, Pit­kä­ran­ta sa­noo.