Ko­ro­na-ai­ka on in­nos­ta­nut ap­teek­ke­ja ke­hit­tä­mään omia toi­min­to­jaan. Po­rin Ase­ma-ap­tee­kis­sa haas­tei­siin tar­tut­tiin ri­va­kas­ti.

– Ko­ro­na-ai­ka ko­ros­ti sitä, et­tä ap­tee­kis­sa pi­tää pys­tyä pal­ve­le­maan mo­nel­la eri ta­val­la, ap­teek­ka­ri Lee­na As­ta­la sa­noo.

Yk­si suo­sit­tu pal­ve­lu on ko­tiin­kul­je­tus, joka toi­mii Po­rin kau­pun­gin alu­eel­la. Li­säk­si Ase­ma-ap­teek­ki ava­si tänä vuon­na oman verk­ko­kau­pan. Di­gi­taa­li­set asi­oin­ti­ka­na­vat ovat tätä päi­vää.

– Eri­tyi­ses­ti nuo­ret ovat tot­tu­neet shop­pai­le­maan ver­kos­sa, mut­ta kui­ten­kin he ar­vos­ta­vat pai­kal­li­suut­ta. Vaik­ka lääk­keet ti­laa verk­ko­kau­pas­ta, voi sil­ti ju­tel­la tu­tun far­ma­seu­tin kans­sa, far­ma­seut­ti Ou­ti Rahi sa­noo.

Kun Ase­ma-ap­tee­kin verk­ko­kau­pas­ta ti­laa re­sep­ti­lääk­kei­tä, pal­ve­lu vaa­tii vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta. Kos­ka ap­teek­kien toi­min­taan kuu­luu hen­ki­lö­koh­tai­nen lää­ke­neu­von­ta, saa asi­a­kas ai­na pu­he­lun ap­tee­kis­ta.

– Os­tos­ten yh­tey­des­sä asi­a­kas voi va­li­ta ajan­koh­dan, jol­loin hän toi­voo far­ma­seu­tin soit­ta­van. Pu­he­li­mes­sa asi­a­kas voi ky­sel­lä esi­mer­kik­si eri lääk­kei­den yh­teen­so­pi­vuu­des­ta. Ap­tee­kin teh­tä­vä on tu­kea lää­ke­hoi­don on­nis­tu­mis­ta, Lee­na As­ta­la se­lit­tää.

Pu­he­lun jäl­keen lääk­keet mak­se­taan verk­ko­ap­tee­kis­sa ja asi­a­kas voi nou­taa os­tok­sen­sa joko Ase­ma-ap­tee­kin kas­sal­ta, Koi­vu­lan S-mar­ke­tin nou­to­lo­ke­ri­kos­ta, Itä-Po­rin si­vu­ap­tee­kis­ta tai va­li­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sen.

– Toki lä­he­täm­me ti­lauk­sia myös pos­tit­se, mut­ta sil­loin lääk­kei­den saa­mi­ses­sa kes­tää hie­man kau­em­min, As­ta­la mai­nit­see.

Myös omais­hoi­ta­jien pal­ve­lua py­ri­tään ke­hit­tä­mään Po­rin Ase­ma-ap­tee­kis­sa koko ajan. Ap­tee­kis­sa an­ne­taan neu­von­taa hoi­det­ta­van lää­ke­a­si­oi­den hoi­toon.

– Ta­val­li­ses­ti omais­hoi­ta­ja voi ha­kea lääk­keet, jos hä­nel­lä vain on hoi­det­ta­van Kela-kort­ti mu­ka­na. Mut­ta pel­käl­lä Kela-kor­til­la ei kui­ten­kaan voi esi­mer­kik­si uu­sia re­sep­te­jä, Lee­na As­ta­la sa­noo.

Re­sep­tien uu­si­mi­seen tar­vi­taan joko hoi­det­ta­van läs­nä­o­loa tai Suo­mi.fi-val­tuu­tus, joka on voi­mas­sa kai­kis­sa Suo­men ap­tee­keis­sa.

– Val­tuu­tus teh­dään verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la ja sii­nä voi mää­rit­tää ajan, kuin­ka kau­an se on voi­mas­sa. Kun val­tuu­tus on teh­ty, pi­tää val­tuu­te­tul­la ol­la ai­na ku­val­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus mu­ka­na ap­tee­kis­sa eli oma Kela-kort­ti ei täs­sä koh­din rii­tä, Ou­ti Rahi neu­voo.

Val­tuu­tuk­sen voi teh­dä myös pa­pe­ri­se­na yh­teen tiet­tyyn ap­teek­kiin.

Kos­ka ap­tee­kin teh­tä­vä on tu­kea hy­vää lää­ke­hoi­toa, on Po­rin Ase­ma-ap­teek­ki ke­hit­tä­nyt myös uu­den lää­ke­neu­vo­la-pal­ve­lun. Asi­a­kas voi va­ra­ta ajan far­ma­seu­til­le.

– Pal­ve­lu so­pii niin omais­hoi­ta­jil­le kuin muil­le­kin, joil­la on huo­li omas­ta lää­ki­tyk­ses­tä. Jos lääk­kei­tä on pal­jon käy­tös­sä, ei vält­tä­mät­tä ole sel­vää, mi­hin ai­kaan lää­ke kuu­luu ot­taa tai mi­ten se tu­li­si an­nos­tel­la. Mo­nes­ti myös lääk­kei­den mah­dol­li­set hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­set mie­ti­tyt­tä­vät. Far­ma­seut­ti neu­voo ja tar­vit­ta­es­sa ke­hot­taa kään­ty­mään lää­kä­rin puo­leen.