Kar­pa­lo­pis­teen pe­rus­ti sai­raan­hoi­ta­ja, jon­ka ta­voit­tee­na oli pal­vel­la asi­ak­kai­ta laa­jan hoi­to­tar­vi­ke­va­li­koi­man avul­la si­ten, et­tä sai­rau­den sat­tu­es­sa tuot­tei­ta ei tar­vit­si­si met­säs­tää kai­ken muun huo­len ohes­sa.

Yrit­tä­jä­vaih­dok­sen ta­pah­tu­es­sa kah­dek­san vuot­ta sit­ten ny­kyi­nen yrit­tä­jä päät­ti, et­tei asi­a­kas­pal­ve­lus­ta tin­gi­tä jat­kos­sa­kaan. Liik­keen toi­min­ta­fi­lo­so­fia pe­rus­tuu vah­val­le pe­ri­aat­teel­le: asi­a­kas saa avun vaik­kei vält­tä­mät­tä edes it­se tie­täi­si, mitä tuo­tet­ta on vai­vaan tu­los­sa hank­ki­maan. Pa­la­taan siis ken­kiin. Val­ta­o­sa jal­ka­on­gel­mis­ta joh­tuu ken­gis­tä, jois­sa on lii­an vä­hän ti­laa, suun­nas­sa tai toi­ses­sa. Li­säk­si iän myö­tä las­keu­tu­va hol­vi­kaa­ri, kan­ta­pään ohen­tu­nut ras­va­pat­ja tai eri­lai­set var­va­son­gel­mat ai­heut­ta­vat ki­pua liik­ku­es­sa. Tämä taas luon­nol­li­ses­ti­kin ai­heut­taa usein yleis­tä voin­nin ja mie­li­a­lan las­kua kun ei pääs­tä­kään enää liik­keel­le. Mo­nel­le ko­to­na pär­jää­mi­sen es­teek­si tu­lee liik­ku­mis­vai­keu­det. Oli ky­sees­sä sit­ten hei­ken­ty­nyt ve­ren­kier­to ja­lois­sa ja hoi­to­suk­kien eli kan­san­kie­lel­lä tu­ki­suk­kien tar­ve tai ti­la­vat hel­pos­ti pu­et­ta­vat ken­gät, apua on saa­ta­vil­la.

Kar­pa­lo­pis­teen ken­kä­va­li­koi­mis­ta löy­tyy nyt myös työ­ken­kiä. Mi­kä­li sei­nät an­tai­si­vat myö­ten, ken­kä­va­li­koi­maa voi­si en­ti­ses­tään­kin laa­jen­taa- sen ver­ran pal­kit­se­vaa laa­duk­kai­den ja myös vaa­ti­vaan jal­kaan so­pi­vien ken­kien myy­mi­nen on. Asi­ak­kaan tyy­ty­väi­syys sii­tä, et­tä taas voi liik­kua ki­vut­to­mas­ti, on it­se­kin ki­puo­i­reyh­ty­mää sai­ras­ta­val­le yrit­tä­jäl­le tär­keä jut­tu.

Mi­ten Mik­ko it­se liik­kuu?

Hönt­säi­le­mäl­lä val­men­ta­man­sa jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een las­ten ja ai­kuis­ten kans­sa, pe­lai­le­mal­la te­ko­jääl­lä sen min­kä kä­det kes­tää ja käy­mäl­lä pari ker­taa vii­kos­sa kun­to­sa­lil­la, pai­kal­li­sen yrit­tä­jän hal­lil­la tot­ta­kai.

Lap­se­na pi­ha­pe­lit oli iso jut­tu ja yri­tän omal­ta osal­ta­ni vir­kis­tää tätä toi­min­taa.

Ko­toa löy­tyy kak­si pal­jon liik­ku­vaa las­ta, seu­raa saa siis ai­na!

Ihmisläheinen palvelu on Karpalopisteessä itsestäänselvyys.

Ihmisläheinen palvelu on Karpalopisteessä itsestäänselvyys.