Kan­kaan­pääs­sä si­jait­se­van Kun­non­läh­teen sy­dän on tuot­taa hy­vää oloa ja hy­vin­voin­tia mo­nin eri ta­voin. Hy­vän olon kes­kuk­ses­ta löy­tyy mu­ka­vat ma­joi­tus­ti­lat, viih­tyi­sä ra­vin­to­la, val­ta­va mää­rä hy­vin­voin­ti­o­saa­mis­ta, lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja hem­mot­te­lu­a­kin.

Kun­non­läh­teel­lä voi kä­väis­tä vain ui­mas­sa, kei­laa­mas­sa, syö­mäs­sä tai yö­pyä ja viih­tyä pi­dem­pään­kin. Eri­lai­sis­ta pal­ve­luis­ta ra­ken­tuu hie­no­ja ko­ko­nai­suuk­sia myös esi­mer­kik­si lei­ri- tai kurs­si­paik­kaa tar­vit­se­vil­le sekä yri­tys­ten tar­pei­siin ko­kous- ja juh­la­pal­ve­lui­den osal­ta.

Hyvä myyn­ti­pal­ve­lu on ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jän pa­ras ys­tä­vä jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

- Meil­lä on mu­ka­vas­ti kaik­ki pal­ve­lut sa­man ka­ton al­la, ja to­del­la­kin help­po ol­la mo­nes­sa­kin mie­les­sä. Haus­ka esi­merk­ki on eräs lä­hi­seu­dul­la asu­va hen­ki­lö, joka tuli tam­mi­kuun ko­vil­la pak­ka­sil­la vii­kok­si meil­le kar­kuun ko­via säh­kö­las­ku­ja ja pel­kis­sä si­sä­ti­lois­sa kö­nöt­tä­mis­tä, ker­too vies­tin­tä- ja asi­ak­kuus­pääl­lik­kö Sai­la Pa­ju­nie­mi ja jat­kaa:

- Mu­ka­va­han tääl­lä hä­nen kuu­lem­ma oli ol­la, sau­noa, ui­da, lu­kea päi­vän leh­det ja naut­tia val­miis­ta ruu­as­ta. Sa­mal­la ai­na on ih­mi­siä ym­pä­ril­lä. Tämä mah­dol­li­suus on hyvä muis­taa myös sil­loin, jos syys­tä tai toi­ses­ta ar­ki ko­to­na on han­ka­laa esi­mer­kik­si leik­kauk­ses­ta toi­pu­es­sa. Apu­a­kin on saa­ta­vil­la tar­vit­ta­es­sa.

Läh­de hy­vään oloon myös Ke­lan kus­tan­ta­ma­na

Kun­non­läh­teel­tä saa osaa­vaa ja ai­dos­ti vä­lit­tä­vää tu­kea omaan hy­vin­voin­tiin sil­loin, kun joku sai­raus, vam­ma tai kuor­mi­tus­te­ki­jä haas­taa omaa hy­vin­voin­tia ar­jes­sa. Useim­mi­ten tä­män pal­ve­lun asi­ak­kaal­le mak­saa Kela.

- Täl­lai­sia ko­ko­naan Ke­lan kus­tan­ta­mia pal­ve­lu­ja on to­del­la mo­nen­lai­siin ti­lan­tei­siin ja kai­ke­ni­käi­sil­le. Taus­tal­la voi ol­la esi­mer­kik­si lap­sen ADHD, työ­uu­pu­mus, sel­kä­vai­vat, neu­ro­lo­gi­nen sai­raus, se­pel­val­ti­mo­tau­ti tai tar­ve saa­da tu­kea työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­seen. Ti­lai­suus mak­sut­to­maan tu­keen oman hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää, Pa­ju­nie­mi ker­too.

Kun­non­läh­teen verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­vään pal­ve­lu­va­li­koi­maan kan­nat­taa­kin tu­tus­tua, sil­lä moni yl­lät­tyy sii­tä, mi­ten eri­lai­siin tar­pei­siin Ke­lan kus­tan­ta­mia pal­ve­lu­ja on­kaan ole­mas­sa. Si­vuil­ta löy­ty­vä kun­tou­tu­sa­pu­ri on myös apu­na, jos ha­lu­aa et­siä it­sel­le tai lä­hei­sel­le so­pi­vaa pal­ve­lua.

- Kun­tou­tus on mo­ni­puo­lis­ta tu­kea omaan hy­vin­voin­tiin, niin fyy­si­seen, psyyk­ki­seen kuin so­si­aa­li­seen­kin. Ei kan­na­ta odot­taa, et­tä on ”pää kai­na­los­sa”, en­nen kuin ha­keu­tuu pal­ve­lu­jen pa­riin, Pa­ju­nie­mi to­te­aa.

Suo­men laa­jin kun­tou­tus­pal­ve­lui­den tar­jon­ta

Kun­non­läh­de on pal­vel­lut Kan­kaan­pääs­sä jo vuo­des­ta 1991. Yri­tys on maan suu­rin yk­sit­täi­ses­sä pai­kas­sa toi­mi­va Ke­lan kun­tou­tus­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja ja asi­ak­kai­ta tu­lee Kun­non­läh­teel­le ym­pä­ri Suo­mea ai­na Lap­pia myö­den. Pai­kan vah­vuuk­sia ovat vank­ka asi­an­tun­te­mus, ai­to vä­lit­tä­mi­nen sekä viih­tyi­sä hy­vin­voin­tia tu­ke­va ym­pä­ris­tö kan­gas­met­sän kai­na­los­sa.