Syys­kuun alus­sa sa­ta­kun­ta­lai­nen per­hey­ri­tys Fres­Co Ra­vin­to­lat Oy aloit­ti uu­te­na ra­vin­to­loit­si­ja­na Tek­no­lo­gi­a­kes­kus Pri­po­lis­sa ja nyt ra­vin­to­la Pri­po­lin keit­ti­ös­sä käy eloi­sa ku­hi­na. Am­mat­ti­lais­ko­kit val­mis­ta­vat ar­ki­päi­vi­sin her­kul­lis­ta lou­nas­ta ja keit­ti­ös­sä luo­daan mal­lik­kaat tar­joi­lut myös ko­kouk­siin ja vaa­ti­vam­piin il­ta­ti­lai­suuk­siin.

Po­rin Toi­mi­ti­lat Oy:n omis­ta­mas­sa Tek­no­lo­gi­a­kes­kus Pri­po­lis­sa on mo­der­nil­la esiin­ty­mis­tek­nii­kal­la va­rus­tet­tu­ja ti­lo­ja eri­lai­siin ko­koon­tu­mi­siin ja juh­liin. Ti­la­va 450 paik­kai­nen au­di­to­rio tar­jo­aa tur­val­li­set puit­teet myös Ko­ro­na-ajan ko­kouk­sil­le. Tek­no­lo­gi­a­kes­kuk­sen sy­dä­men muo­dos­ta­vat ra­vin­to­la Pri­po­li ja il­ma­va ta­pah­tu­ma-au­la.

Ko­toi­san kons­tai­le­ma­ton ar­ki­lou­nas pie­nel­lä ki­val­la twis­til­lä hur­maa

”En­si­koh­taa­mi­se­ni Fres­Con kans­sa ta­pah­tui Tu­run vi­ras­to­ta­los­sa ra­vin­to­la Ai­ti­o­pai­kas­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Naut­ties­sa­ni Fres­Con fi­lo­so­fi­an mu­kais­ta lou­nas­ta to­te­sin kol­le­gal­le­ni, et­tä nyt täs­sä on kyl­lä pa­la­set koh­dal­laan. Ar­ki­lou­naan tu­lee ol­la sel­keä ja ko­toi­san kons­tai­le­ma­ton pie­nel­lä ki­val­la twis­til­lä. Nyt sel­lai­nen lou­nas on tar­jol­la myös Pri­po­lis­sa”, Po­rin Toi­mi­ti­lat Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Kop­ra-Saar­ni­jo­ki ku­vai­lee.

”Olem­me sat­san­neet ti­lo­jem­me ää­nen­tois­toon ja esi­tys­tek­niik­kaan. Olen erit­täin iloi­nen sii­tä, et­tä voim­me nyt ke­hit­tää Pri­po­lin toi­min­taa eteen­päin yh­teis­ten ar­vo­jen poh­jal­ta Fres­Con kans­sa. Tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me ko­ko­nais­val­tai­ses­ti laa­duk­kaan elä­myk­sen”, Kop­ra-Saar­ni­jo­ki li­sää.

Ha­lu­am­me tar­jo­ta asi­ak­kail­lem­me pa­ras­ta

Lee­na Kop­ra-Saar­ni­jo­ki ja Fres­Co Ra­vin­to­loi­den yrit­tä­jä Sei­ja Aro­nen ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä asi­ak­kaal­le on tar­jot­ta­va pa­ras­ta.

”Pri­po­lin ti­lo­jen mo­ni­puo­li­suus ja eri­tyi­ses­ti au­di­to­rio ovat teh­neet mi­nuun vai­ku­tuk­sen. Tyy­lik­kyy­ten­sä ja en­si­luok­kai­sen ää­nen­tois­ton an­si­os­ta Pri­po­li-sali on lois­ta­va paik­ka eri­lai­sil­le esi­tyk­sil­le. Li­säk­si ra­vin­to­la­sa­li baa­ri­tis­kei­neen so­vel­tuu hie­nos­ti myös yk­si­tyi­siin juh­liin ja park­ki­ti­laa riit­tää”, Aro­nen ker­too.

Tek­no­lo­gi­a­kes­kus Pri­po­li ei ole täy­sin uu­si paik­ka Aro­sel­le. Lä­hes 30 vuot­ta sit­ten, en­nen yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mis­tään hän oli aloit­ta­mas­sa ra­vin­to­la Pri­po­lin toi­min­taa. Tuol­loin Tek­no­lo­gi­a­kes­kuk­sen ti­lois­sa toi­mi Po­rin Tek­nil­li­nen kor­ke­a­kou­lu. ”Mi­nul­la on hy­viä muis­to­ja tuol­ta ajal­ta ja sik­si on­kin mu­ka­va pa­la­ta. Toi­von, et­tä sai­sim­me hou­ku­tel­tua nyt myös lä­hi­a­lu­een asuk­kaat ja yri­tyk­set lou­naal­le. Meil­lä voi hyö­dyn­tää mui­den mak­su­ta­po­jen li­säk­si ePas­sia ja Ea­zyB­re­a­kiä. Toki yri­tyk­set voi­vat teh­dä kans­sam­me myös suo­raan lou­nas­so­pi­muk­sen.”

Hy­vää pai­kal­lis­ta ruo­kaa ar­keen ja vii­kon­lop­puun

Ra­vin­to­la Pri­po­lin lou­naa­seen si­säl­tyy: mo­ni­puo­li­nen sa­laat­ti­pöy­tä, 3 läm­min­ruo­ka­vaih­to­eh­toa, Fres­Con C-vi­ta­mii­nis­hot­ti, Fres­Con lei­pää ja le­vi­tet­tä, jää­ve­si ja kah­vi. Li­säk­si ra­vin­to­las­ta on mah­dol­lis­ta os­taa ruo­kaa mu­kaan an­nok­si­na tai ti­la­ta Fres­Con va­li­koi­mas­ta ko­ti­ruo­kaa per­he­pak­kauk­si­na. Alus­ta as­ti it­se lei­vo­tut Fres­Con lei­vät kuu­lu­vat myös va­li­koi­maan.

Fres­Con vii­kon­lop­pu­kas­si on myyn­nis­sä per­jan­tai­sin en­nak­ko­ti­lauk­ses­ta. Se si­säl­tää vii­kon­lo­puk­si kak­si ate­ri­aa nel­jäl­le hen­gel­le. Kas­sis­sa on li­säk­si Fres­Con oman lei­po­mon tuot­tei­ta – lei­pää ja ma­ke­aa. Si­säl­tö vaih­te­lee vii­koit­tain ja voit tu­tus­tua vii­kon­lop­pu­kas­siin Fres­Con ko­ti­si­vuil­la: www.fres­co­ra­vin­to­lat.fi.